Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania Herinandro 15-20 Janoary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Epifania
Herinandro 15-20 Janoary 2018
“Andriamanitra mampihavana”
*

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia Fitiavana (1 Jao.4:16) ka tsy mahafoy ny olona, na tia ny hahavery azy. Hoy Izy: ”Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy” Ezek.33:11. Koa rehefa tafasaraka taminy ny taranaky ny olombelona noho ny ota tafiditra tao Edena tamin’ny tsy nankatoavan’izy ireo ny didin’Andriamanitra (Gen.3:6), dia nitady azy Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: ”Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe: Aiza moa hianao?” Gen.3:9. Mba hihavanan’ny mpanota Aminy izay tafasaraka Aminy, dia nanao fanavotana ho azy Izy, ka naniraka ny Zanany Lahitokana izay nataony ho ”avotra noho ny ota”, dia Jesosy Kristy izay nanaiky hiaritra ny fahoriana sy ny fijaliana hatramin’ny fahafatesana ka nividy ny mpanota tamin’ny rany ho an’Andriamanitra, ”toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentipentina” 1 Pet.1:19. Ary rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy ka niakatra any an-danitra, dia mbola manao ny asam-pisoronana ho an’ny mpanota mandra-piveriny indray, ka ”mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika.any an-danitra” Rom.8:34. Koa ”Raha misy manota, dia manana Solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina; ary Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:1-2. Ny ”fanavotana ny mpanota” dia tsy mihanina amin’ny fanafahana azy amin’ny fahamelohana noho ny ota fotsiny ihany, fa tena fampihavanan’Andriamanitra ny olona amin’ny tenany mba hitoerany eo Aminy ao amin’ny fanjakan’ny voninahiny ho fiainana mandrakizay. Fa hoy ny teniny amin’ny olony: ”Fa ankehitriny, ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1. Ary dia miaraka amin’izay koa ny fampihavanany ny olona rehetra ao amin’Andriamanitra (Efes.2:14). Ny hafatra: ”Mihavàna amin’Andriamanitra anie hianareo” 2 Kor.5:20. Ary ”miorena tsara, aza miova” 1 Kor.15:58.

Alatsinainy 15: Ny Mesia, Iraka mitory fihavanana.
“Nanosotra Ahy hitory .. taona ankasitrahan’i Jehovah” Isa.61:1,2a.
Vakiteny 1: Lio.1:8-17. Vakiteny 2: Isa.61:1-3. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Isa.61:1,2a. Teny manampy:
– “Koa ny oloko dia hahalala ny anarako; Eny, amin’izany andro izany dia ho fantany fa Izaho no miteny hoe: Inty Aho. Akory ny
hatsaran’ny tongotr’iry mitondra teny soa mahafaly erỳ an-tendrombohitra sady mitory fiadanana!” Isa.52:6-7.
– “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo.
Aza malahelo na matahotra ny fonareo” Jao.14:27.

Talata 16: Andriamanitra mampihavana ny olona Aminy.
”Miverena Amiko, dia mba hiverina ho aminareo kosa aho, hoy Jehovah Tompon’ny maro” Mal.3:7b.
Vakiteny 1: 2 Kor.5: 16-21. Vakiteny 2: Mal.3.1-7§1. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mal.3:7. Teny manampy:
– “Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy
fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny” 2 Tan.7:14.
– “Mibebaha hianareo, fa efa kaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.

Alarobia 17: Andriamanitra mampihavana ny ankohonana.
“Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin’ny Tompo, fa marina izany” Efes.6:1.
Vakiteny 1: Jer.31:1-6. Vakiteny 2: Efes.6:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.6:1,4. Teny manampy:
– “ Amin’izany andro izany, hoy Jehovah, dia ho Andriamanitry ny isam-pianakavian’ny Isiraely Aho, ary izy ho oloko” Jer.31:1.
– “Ary izy handeha eo alohany amin’ny fanahy sy ny herin’i Elia mba hampody ny fon’ny ray ho amin’ny zanaka, ary ny tsy manoa ho
amin’ny fahendren’ny marina, hamboatra firenena voaomana ho an’ny Tempo” Lio.1:7.

Alakamisy 18: Andriamanitra miahy ny taranaka.
”Ary nitrotro azy Izy, dia nametra-tanana taminy ka nitso-drano azy” Mar.10:16.
Vakiteny 1: Deo.6:1-9. Vakiteny 2: Mar.10:13-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.10:15-16. Teny manampy:
– “Mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay Izy, Dia ilay teny izay voadidiny ho an’ny taranaka arivo mandimby” Sal.105:8.
– “Minoa an’i Jesosy Tompo, dia hovonjena hianao sy ny ankohonanao” Asa.16:31.

Zoma 19: Jesosy no Mpampihavana.
“Izy no fihavanantsika” Efes.2:14a.
Vakiteny 1: Isa.9:5-6. Vakiteny 2: Efes.2:11-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.2:14. Teny manampy:
– “Fa Kristy kosa, rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin’ny zavatra tsara ho avy, dia namaky teo amin’ny tabernakely lehibe lavitra
sady tsara lavitra, …, dia niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay” Heb.9:11-12
– “Izy no hampihavanany ny zavatra rehetra aminy, ka dia ny ràny teo amin’ny hazo fijaliana no nanaovany fampihavanana – eny,
Izy, hoy izaho, no fampihavanana izany, na ny etỳ ambonin’ny tany, na ny any an-danitra” Kol.1:20.

Sabotsy 20: Ny olon’Andriamanitra tia fihavanana tahaka Azy.
“Sambatra ny mpampihavana; fa izy no hatao hoe zanak’Andriamanitra” Mat.5:9.
Vakiteny 1: Rom.12:13-18.Vakiteny 2: Mat.5:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.5:9. Teny manampy:
– “Ary amin’izany, raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin’ny alitara hianao, ary eo no mahatsiaro fa ny rahalahinao manana
alahelo aminao, dia avelao eo anoloan’ny alitara ny fanatitrao, ka mandehana aloha, ataovy izay hihavananao amin’ny rahalahinao,
ary rehefa miverina, dia vao atero ny fanatitrao” Mat.5: 23-24.
– “Mifandefera, ka mifamelà heloka hianareo, raha misy manana alahelo amin’ny sasany; tahaka ny namelan’ny Tompo ny helokareo
no aoka mba hamelanareo heloka kosa” Kol.3:13.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *