Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania Herinandro 29 Janoary – 03 Febroary 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady III manaraka ny Epifania
Herinandro 29 Janoary – 03 Febroary 2018
“Andriamanitra miantra ny olony”
*

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra miantra ny olony ka tsy mamaly azy araka ny haben’ny fahadisoany sy ny heloka nataony teo imasony, fa mbola tonga eo aminy mba handray azy sy hamonjy azy. Fa voasoratra hoe: ”Ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa Izy no hamonjy ny olony
ho afaka amn’ny fahotany” Mat.1:21. Ary manantitra izany indrindra ny Tompo, ka hoy Jesosy raha avy namangy an’i Zakaiosy mpamory
hetra: ”Ny Zanak’olona efa tonga hitady sy hamonjy ny very?” Lio.19:10. Fa zinona eo imason’Andriamanitra tokoa moa ny olombelona no
ahatsiarovany azy, ka hisahiranany mbola hitady azy? Toy izany ny filazan’ny fanoharana izay nataon’i Jesosy araka ny voasoratra hoe: ”Fa
Izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe: Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny
sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy; ary rehefa tonga ao an-trano izy, dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe: Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa hisy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin’ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin’ny olona
marina sivy amby sivi-folo, izay tsy misy tokony hibebahany” Lio.15:3-7. Andriamanitra miantra ny olona tokoa mba tsy hahavery azy, satria
lehibe indrindra ny fitiavany izay nitenenany nanao hoe: ”Fa famindrammpo no sitrako” Hos.6:6. dia Izy manome tokim-pamelana ny heloka rehetra mba hahafoana ny efitra mampisaraka aminy (Isa.59:2), ka hahatonga ny mpanota ho vita fihavanana aminy, sy hiditra ao amin’ny fanjakany, ho zanaka ”mandova an’Andriamanitra sy mpiray lova amin’i Kristy” Rom.8:17. Inona no tokony hatao? Hoy ny Soratra Masina: ”Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka” Asa.17:30. Koa mahereza, mahefà.

Alatsinainy 29: Andriamanitra miantra ny olony ka mamela ny helony.
“Ary hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko” Jer.33 :8a.
Vakiteny 1 : Jao.5 :1-9. Vakiteny 2 : Jer.33 :6-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jer.33 :8. Teny manampy:
– “Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny, fa
hamindra fo aminy Izy, Eny, ho amin’Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” Isa.55:7.
– “Ary nony nahita ny vahoaka Jesosy, dia nahonena Azy ny fijeriny ireo, satria nampahantraina ireo ka nafoy toy ny ondry tsy
misy mpiandry.” Mat.9:36.

Talata 30: Andriamanitra miantra ny olony ka manafaka azy.
“Izy no nahafaka anay tamin’izao fahafatesana lehibe izao, ary mbola hanafaka ihany” 2 Kor.1:10a.
Vakiteny 1 : Heb.2 :14-18. Vakiteny 2 : 2 Kor.1 :3-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 2 Kor.1 :10-11. Teny manampy:
– “Efa naniraka Ahy hahasitrana ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana amin’ny babo” Isa.61:1b.
– “Raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36.

Alarobia 31: Andriamanitra miantra ny olony ka manasitrana azy.
“Ary nahasitrana olona maro izay nararin’ny aretina samy hafa Izy sady namoaka demonia maro” Mar.1:34a.
Vakiteny 1 : Asa.3 :1-8. Vakiteny 2 : Mar.1 :21-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Mar.1 :34-35. Teny manampy:
– “Fa hotanterahiko ny fanasitranana anao, eny, hositraniko ny faharatranao, hoy Jehovah, noho ny nanaovany anao hoe: Ilay
noroahina, sy hoe: Ziona tsy misy mpitady ity” Jer.30:17.
– “Matokia, ry zanako-vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin’izay ora izay” Mat.9:22.

Alakamisy 01:Andriamanitra miantra ny olony ka manavao ny fiainany.
“Indro, havaoziko ny zavatra rehetra”Apok.21:5.
Vakiteny 1: Isa.65:17-23. Vakiteny 2: Apo.21:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.21:5. Teny manampy:
– “Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra” Jao.3:3.
– “Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo”
2 Kor.5:17.

Zoma 02: Andriamanitra miantra ny olony ka mampandova azy ny fanjakany.
“Dia hoy Jesosy taminy: Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa” Lio.23:43.
Vakiteny 1: Apok.7: 9-17. Vakiteny 2: Lio.23:32-43. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.23:42-43. Teny manampy:
– “Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo
izao” Mat.25:34.
– “Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko” Jao.10:16a.

Sabotsy 03: Andriamanitra miantra ny olony ka manome azy fitsaharana.
“Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana”
Mat.11:28.
Vakiteny 1: Ezek.34:11-15. Vakiteny 2: Mat.11:20-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.11:28-30. Teny manampy:
– “Hiandry ny ondriny tahaka ny mpiandry ondry Izy; Ny sandriny no hanangonany ny zanak’ondry, ka hotrotroiny eo antratrany
ireny, ary horoahiny miadana ny ampianahany” Isa.40:11.
– “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko
anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo” Jao.14:27.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

One Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *