Ny tenin’Andriamanitra sy ny fitondrana ny firenena.

Raha ny fihevitr’Andriamanitra sy ny fikasam-piahiany ny olona sy ny firenena izay nofidiny, dia ambarany araka ny teny fampiononana izay nampitondrainy an’i Jeremia mpaminany ho an’ny Isiraely izay niaritra fahoriana noho izy natao sesin-tany tany Asyria, izay manao hoe: “Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany” Jer.29:11. Ary dia miainga sy miorina amin’izany teny hahatonga fiadanana izany ny lamina ho amin’ny fanorenana ny fanjakana sy ny fomba fitondrana ny firenena ary ny fampiasana ny fahefana izay omen’Andriamanitra. Inona, rehefa izany, no foto-piorenan’izany rehetra araka an’Andriamanitra ?

/ Noresahantsika teto, tamin’ny fotoan’andro, fa ny foto-kevi-dalina iorenan’ny Filazantsara dia ny hoe “Andriamanitra mitsofoka ao amin’ny tantaran’ny firenena hahatonga famonjena sy fitahiana ho azy”. Tonga tamin’ny fahatanterahany feno izany tamin’ny nisehoan’i Jesosy Kristy “Teny tonga nofo ka nonina tamintsika”, araka Jao.1:14. Koa ny famaritana ny foto-kevitra iorenan’ny famonjena antsika dia azo fintinina amin’ny hoe: “Jesosy sy ny Soratra Masina Irery Ihany”. Inona no ifandraisan’i Jesosy sy ny Soratra Masina? Mifandray tokoa izy ireo satria ny Soratra Masina no manorina sy manazava ny amin’ny asan’Andriamanitra manontolo, ary Jesosy dia tonga mba hanatanteraka izay voalazan’ny Soratra Masina. Ary dia amin’izany no ilazana Azy ho “Tompon’ny finoantsika sy Mpanefa azy” Heb.12:2. Tsy misy anarana hafa voatendry ho amin’izany (Asa.4;12), fa Jesosy no Ilay Mesia voahosotr’Andriamanitra hamonjy izao tontolo izao, dia araka ny fanambaran’ny Ray manao hoe: “Ity no Zanako Malalako izay sitrako, Izy no henoy” Mat.17:5. Fa ao amin’i Jesosy Kristy no efa nametrahan’Andriamanitra ny fankasitrahany rehetra, mba hahatanteraka ny famonjena izay rehetra mino Azy. Ary dia efa nataon’Andriamanitra Ray ho Tompo tokoa Izy, araka ny teniny manao hoe: “Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany” Mat.28:18.

Nahoana koa no hoe “Ny Soratra Masina Irery Ihany” ? Satria io no tenin’Andriamanitra tokana izay miteny amintsika, maneho an’Andriamanitra amintsika, ary indrindra manorina ny finoantsika handraisansika ny famonjen’Andriamanitra (Rom.10:17), sy ny fitahiany ary ny fahasoavany rehetra (Jak.1:17). Koa raha lazaina fa “velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” araka Heb.4:12, dia satria Andriamanitra izay tompony dia velona sy mahery ary miasa hanamarina izay lazain’ny teniny izay nahariany izao tontolo izao (Rom.3:4). Fa voambara hoe: “Izy no nahariana ny zavatra rehetra; ary raha tsy Izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra ary izao, na dia iray aza. Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona” Jao.1:3-4. Milaza izany fa ny fahefan’Andriamanitra no manome aina ny teniny, mba hahazoan’izay mandre azy aina, fahavelomana ary hery rahateo (Jao.5:24). Izany dia amin’ny alalan’ny Fanahy Masina izay Fanahin’aina mahavelona (Rom.8:2), izay nahatonga an’i Jesosy hanambara hoe : “Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana” Jao.6:63b.

Koa raha miresaka ny amin’ny tenin’Andriamanitra sy ny fiainam-pirenena isika, ny fanontaniana tonga ao an-tsaina avy hatrany dia ny hoe: “Satria velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra izay nahary ny firenena, dia inona no ambarany momba ny fiainam-pirenena, ny tantarany, ny mety hoaviny? Hangina ve Izy manoloana ny tsy fahamarinana sy ny faharatsiana izay mahenika ny tany ary ny fahantrana mihoampampana sy ny fahoriana vokatr’izany? Ahoana no fiahian’Andriamanitra ny vahoaka eo aminy noho ny zava-manjo azy sy manjoy eo aminy? Misy ve ny tokim-panantenana famonjena sy fanahafana ho azy?

/ Raha raisintsika amin’ny fotony ankapobe, dia inona no ambaran’ny Soratra Masina momba ny fitondrana ny raharaham-pirenena? ary indrindra ny amin’ny fomba fanendren’Andriamanitra ny ho tompon’andraikitra ho amin’izany? Raha ny Soratra Masina no zohina, dia voalaza fa Andriamanitra no Tompo sy Mpiahy ny zavatra rehetra nohariany, dia araka ny voasoratra hoe: “An’i Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy” Sal.24:1, teny izay milaza ny maha-Tompo Tokana Azy. Izany no manorina ny fankatoavan’ny mino ny sitrapon’Andriamanitra, Tompon’ny lanitra sy ny tany, araka ny tonom-bavaka nataon’i Jesosy manao hoe: “Tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao” Mt.26:39b. Izany dia mariky ny fankatoavana ny maha-Tompo tanteraka an’Andriamanitra, dia ny fitondrany, ny fandaharany, ny fitarihany ary ny asany mba ho voninahitra sy fiderana an’Andriamanitra ny zavatra rehetra (Fil.1:11).

Araka izany, ny fahazoana ny fahefana sy ny fitondrana firenena, ary miaraka amin’izany ny fanajana izay tandrify azy, dia manaraka ny fankatoavana ny maha-Tompo an’Andriamanitra, dia araka ny voasoratra hoe: “Aoka ny olona rehetra samy hanaiky ny fahefana lehibe. Fa tsy misy fahefana afa-tsy izay avy amin’Andriamanitra; fa izay misy dia voatendrin’Andriamanitra. Koa izay manohitra ny fahefana dia manohitra ny voatendrin’Andriamanitra; ary izay manohitra dia hahazo fahamelohana” Rom.13:1-2. Fa miainga avy amin’io foto-kevitra io no mahatonga ny fifidianana sy ny fiantsoana ary ny fanendren’Andriamanitra, araka ny voasoratra hoe: “Ary izay notendreny no nantsoiny koa” Rom.8 :30a. Ary amin’ny maha-Tompo manapaka ny firenena rehetra Azy, dia voasoratra hoe: “Izy no manaisotra mpanjaka sy manangana mpanjaka” Dan.2:21b, dia araka ny vavaka nampianarin’i Jesosy Tompo ny mpianany manao hoe: “Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amena” Mat.6:13.

/ Inona, rehefa izany, no mety ho hevitry ny sitrapon’Andriamanitra momba ny fifidianana sy ny fanendrena ny fitondrana ny firenena? Mazava sy tsy hisalasalana ny valiny fa ny hanao ny sitrapony, izay nambaran’ny Apostoly Paoly manao hoe: “Ny sitrapon’Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahana no marina” Rom.12:2. Ny dikan’izany dia ny fampandrosoana ny fanjakan’Andriamanitra, izay anjakan’ny fahamarinana sy ny fitiavana hahatonga famonjena ary fitahiana ho an’ny maro sy ho an’ny firenena, dia fiadanana sy fihavanana amin’ny olon’ny firenena mba hahalavorary ny fiainam-piaraha-monina ankapobeny. Fa voasoratra hoe: Ny mpanapaka dia “mpanompon’Andriamanitra hahatsara anao” Rom.13:4.

Mazava, araka izany, fa ny tanjona tampony kendren’Andriamanitra Tompo amin’ny alalan’ny fitondram-pirenena dia ny hampahafantatra ny fitiavany sy ny fahamarinany amin’ny olom-pirenena tsirairay sy amin’ny firenena manontolo. Izany dia ny mba hahatonga azy ho zanak’Andriamanitra, mandova ny fanjakam-pahasoavany sy ny fiainana mandrakizay, lazaina amin’ny teny tokana hoe: mandova ny fahasambaran‘ny lanitra. Ho amin’izany,dia mifidy sy manendry ny mpitondra Izy ho mpiara-miasa Aminy hitarika ny firenena sy ny olona eo aminy ho “sahan’ny asan’Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra” 1 Kor.3:9.

Ary dia Andriamanitra no miantoka ny fahatanterahan’ny fikasam-pamonjeny ka miteny manao hoe: “Ny amin’ny zavatra ho avy no anontanio Ahy; ary ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany” Isa.45:11. Dia nanterin’i Jesosy izany ka hoy Izy: “Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo, mba homen’ny Ray anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny anarako na inona na inona” Jao.15:16. Izany tenin’i Jesosy izany dia milaza fa Andriamanitra dia mitahy amin’ny fomba tsy voafetra izay rehetra manohina ny antsony ary manao ny sitrapony. Ho tondrahany amin’ny fahasoavany izy, ary amin’ny alalany, ny fireneny manontolo koa. Satria ny Tompo dia momba [miaraka sy miandany] amin’izay manao ny sitrapony, dia toa an’i Nehemia, raha nanangana ny mandan’i Jerosalema, niteny nanao hoe: “Andriamanitray no nahavitana izany asa izany” Neh.6:16.

Raha fehezintsika, dia voalaza fa ny fankatoavana ny fiantsoan’Andriamanitra sy ny fanaovana ny sitrapony dia mahatonga ny fitahiany ho an’izay manao izany, dia toy ny fitandremana ny teniny sy ny didiny izany (Deo.28:1-14). Fa ambinin’Andriamanitra izy, ary dia ankasitrahany ka tonga loharanom-pitahiana ho an’ny maro eo amin’ny tany sy ny firenena izay nanendren’ny Tompo azy ho mpitondra. Tanteraka izany, satria ny Tompo no momba izay manao ny sitrapony sy manaiky ny fitarihany ary miandany amin’ny adiny araka ny voasoratra hoe. “Jehovah momba anareo, raha hianareo momba Azy” 2 Tan.15:2.

/ Misy antony roa kosa izay manazava ny mahatonga ny fahavoazan’ny firenena. Ny iray, dia ny fandavan’ny olona ny antson’Andriamanitra mba hanao ny asany, eny, na dia isan’ny mpino aza izy. Izany dia toa an’i Jona mpaminany izay tsy nanaiky ny hitory ny fibebahana tao amin’ny Ninive tanàna lehibe, ka niteraka ny fitopatopana sy ny fisamboaravoaran’ny sambo izay nitondra azy araka ny bokin’i Jona 1:1-3. Ny faharoa dia ny olona izay manaiky ny hitondra, na ho tendrena ho amin’ny fitondrana saingy mampiasa ny fahefana izay nomena azy tsy araka ny sitrapon’Andriamanitra, fa araka ny sitrapon’ny tenany ihany. Hany ka tsy hambinana izy amin’izay ataony ary mitera-doza sy fahavoazana ho an’ny firenena sy ny vahoaka izay nanendrena azy. Fa voasoratra hoe: “Aza mety hofitahina hianareo; Andriamanitra tsy azo vazivazina, fa izay afafin’ny olona no hojinjany. Fa izay mamafy ho an’ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin’ny nofo; ary izay mamafy ho an’ny Fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin’ny Fanahy” Gal.6:7-8. Koa ny mpitondra tsy marina dia miteraka fahasimbana tsy ho an’ny tenany ihany, fa ho an’ny fireneny ary manome ohatra tsy tsara ho tahafina ho an’ny vahoaka eo aminy.

Ary dia asehon’ny tenin’Andriamanitra fa mba hitsinjovana ny olony izay mitaraina Aminy, dia manana fahefana feno tokoa Izy hananatra sy hanolo ny mpitondra izay tsy mahasoa ny olony sy ny firenena izay efa nofidiny, sady tsy afaka hanome voninahitra Azy rahateo. Izany dia toa an’i Saoly mpanjaka izay nanarin’i Samoela manao hoe: “Satria nandà ny tenin’i Jehovah hianao, dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa” 1 Sam.15:23. Fa hoy ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny [Gr dioviny], mba hamoa bebe kokoa” Jao.15:1-2. Raha adika amin’ny teny hafa izany, dia haharitra ny fitondrany satria ankasitrahan’Andriamanitra ary mandray ny fitahiany (1 Mpan.3:14).

/ Fehezintsika, ry havana, izao dinika momba ny fampiorenan’Andriamanitra ny fitondrana ny fanjakana sy ny fiainam-pirenena izao: Satria samy tompon’antoka ny amin’ny fiainam-pirenena sy ny fizotry ny tantarany ny olom-pirenena tsirairay tsy an-kanavaka, dia samy manana adidy avokoa izy. Ny voalohany dia izy handala ny lalàn’ny fahamarinana sy ny fitiavana eo amin’ny tany ama-monina izay misy azy, fa izany no ankasitrahan’Andriamanitra sy antony hitahiany azy sy ny ankohonany ary ny fireneny (Sal.133). Ny faharoa amin’ny adidiny dia ny fankatoavana ny fitondrana izay voatendrin’Andriamanitra ka manoa ny sitrapony sy manatanteraka ny fikasany. Hoy ny tenin’Andriamanitra: “Manekè ny mpitondra anareo, ka manoava azy; fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony hataon’ny olona mbola hampamoahina, mba hanaovany izany amin’ny fifaliana, ta tsy amin’ny fisentoana; fa tsy hahasoa anareo izany” Heb.13:17.

Tsy midika akory izany, fa ny mpitondra dia ambonin’ny lalàna, na tsy tan-dalàna, na tsy voafehin’ny lalàna, fa izy, ary izy indrindra no voalohany tompon’antoka ary tompon-daharana sy modely amin’ny fitandremana ny lalàna hahasoa ny firenena sy ny fiaraha-monina, ary mba hirindran’ny asa sy ny fitantanana rehetra izay atao mba hampiadana sy hampandroso ny firenena izay nanendren’ny Tompo azy. Izany dia araka ny fanambarana nataon’i Jesosy manao hoe: “Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka” Mat.5:17. Koa ny fikendren’Andriamanitra ny amin’ny fanomezana ny lalàna dia ny mba hirindran’ny fiainam-piaraha-monina syny hahatsara sy azo antoka ny fitantanan-draharaham-pirenena, mba hiadanany; fa « Andriamanitry ny filaminana sy ny fiadanana Izy fa tsy ny fikotranana » (1 Kor.14:33,40). Ary dia ho amin’izany no ivavahan’ny firenena ho an’izay mitondra azy mba ho tanteraka aminy ny tenin’ny Tompo manao hoe: “Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.23,5.

Mila vavaka tokoa ny mpitondra, fa na dia Mosesy aza, ilay lehilahy maherin’Andriamanitra, dia voalazan’ny Soratra Masina fa voatery notohanana ny tanany roa mba hiandrandra ny lanitra ka hampandresy ny Zanak’Isiraely an’ady araka ny Eks.17:12. Ary amin’izany rehetra izany, ho an’ny olom-pirenena tsy an-kanavaka, ary indrindra ho an’ny olon’Andriamanitra izay manana na mety mbola hanana andraikitra eo amin’ny firenena, dia hoy ny Soratra Masina: “Miasà amin’ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony” Fil.3:12-13. Ho an’ny mpitondra izay mandala ary vonona ny handala ny sitrapon’Andriamanitra dia toky tsy miova no omen’i Jesosy azy ireo manao hoe: “Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20. Ary dia ambinin’Andriamanitra tokoa izy, hahatanteraka ny fanambarana izay nataon’ny anjely manao hoe: “Ary fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany amin’ny olona ankasitrahany” Lio.2:14; ary tsy ho azy ihany fa ho an’ny firenena izay nanendren’ny Tompo azy koa ho eo amin’ny fitondrana.

Fa toky sy fanekem-pitahiana lehibe no ataon’ny Tompo amin’ny olom-boafidiny hatramin’i Abrahama razambeny amin’ny finoana manao hoe: “Hahatonga anao ho firenena lehibe Aho sady hitahy anao sy hahalehibe ny anaranao; ary ho fitahiana tokoa hianao; ary hitahy izay manisy soa anao Aho, fa hanozona izay manozona anao; ary aminao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany” Gen.12:2-3.

Ho voninahitr’Andriamanitra Irery Ihany ao amin’ny anaran’i Jesosy Kristy Tompo. Amena!

© D.Rabarihoela Bruno
GESC Mada – Hi Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *