Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska Herinandro 30 Avrily – 05 Mey 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Paska
Herinandro 30 Avrily – 05 Mey 2018
“Andriamanitra mampionona ny olony”
*
Fitarihan-kevitra : Ny hoe ”Andriamanitra mampionona ny olony” dia manambara indrindra ny halehiben’ny fitiavany, ka tsy hahafoizany azy, fa amindrany fo aminy. Fa hoy ny teniny tamin’ny Isiraely olony tra-pahakiviana fony izy natao sesin-tany tany Asyria: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao” Jer.31: 3. Ary noho izany, dia hoy Izy nampahery azy: ”Hianao tsy hatao intsony hoe nafoy, ary ny taninao tsy hatao intsony hoe Lao fa hianao hatao hoe Ilay sitrako, ary ny taninao hatao hoe Vady ampakarina; Fa sitrak’i Jehovah hianao, ary ny taninao hampanambadina” Isa.62:4. Fa Andriamanitra tsy mifaly amin’ny fahorian’ny olony, fa mifaly kosa amin’ny famonjena azy. Koa raha lavo tanatin’ny onaonan’ny fahotana ny olony, dia asehony aminy fa tsy mahafoy azy Izy, fa mitaona azy ka manao hoe: ”Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy, Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy. Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, Eny, ho amin’Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” Isa.55:6-7. Nandinika tao am-pony sy ny eritreriny ny fahavoazana lalina nanjo azy ilay zanaka adala voafitaky ny ditrany, ka nanapa-kevitra hiverina amin’ny rainy ary hanao hoe: “Hiainga aho, dia hody any amin’ny raiko ka hanao aminy hoe: Raiko ô, efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy miendrika hatao hoe zanakao intsony; fa ataovy tahaka ny anankiray amin’ny olona karamainao aho” Lio.15:18-19. Fa raha mbola lavitra izy, dia tazan-drainy, ary onena azy izy ka nihazakazaka, dia namihina ny vozony sady nanoroka azy. Fampiononana ny zanaka nihevitra ny tenany ho efa very zo no azo handikana izany, kanefa indrindra koa fampiononan’ny rainy ny fony, faly noho ny alahelony ny zanany saiky very. Fa ny hoe: “Andriamanitra mampiononana olony” dia manambara ny firaisany antoka lalina amin’ny zanany. Fa amin’ny olony izay mino Azy, dia fanekena no nataony manao hoe:: “Ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanakolahy sy ho zanako-vavy” 2 Kor.6:18.
Alatsinainy 30: Andriamanitra mampionona ny olony ka mamela ny helony.
“Fa na dia tezitra tamiko aza hianao, dia afaka ny fahatezeranao, ka mampionona ahy hianao” Isa.12:1.
Vakiteny 1: Sal.103:1-5. Vakiteny 2: Isa.12:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Isa.12:1. Teny manampy:
– “Ampionony, ampionony ny oloko, Hoy Andriamanitrareo; Mitoria teny soa mahafaly amin’i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny [na: tapitra ny fe-taom-panompoany], sady voavela ny helony” Isa.40:1-2a.
– “Matokia, anaka; voavela ny helokao” Mat.9:2.
Talata 01: Andriamanitra mampionona ny olony ka miaro azy amin’ny fanamelohana.
“Izany no hampahatokiantsika ny fontsika eo anatrehany, na amin’inona na amin’inona no anamelohan’ny fontsika antsika” 1 Jao.3:19,20a.
Vakiteny 1: Zak.3:1-5. Vakiteny 2: 1 Jao.3:19-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 1 Jao.3:19-21. Teny manampy:
– “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Izay mino Azy dia tsy helohina” Jao.3:17-18a.
– “Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika” Rom.8:33-34.
Alarobia 02: Andriamanitra mampionona ny olony ka mamelona azy
“Raha misy olona mangetaheta, aoka izy hanatona Ahy ka hisotro” Jao.7:37.
Vakiteny 1: Ezek.37:1-10. Vakiteny 2: Jao.7:37-39. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.7:37-38. Teny manampy:
– “Ary, indro, hijanona eo anatrehanao eo ambonin’ny harambato any Horeba Aho, dia hikapoka ny harambato hianao, ka hisy rano hivoaka avy aminy hosotroin’ny olona. Dia nanao izany Mosesy teo imason’ny loholon’ny Isiraely” Eks.17:6.
– “Hoy Jesosy taminy: Izaho no fananganana ny maty sy fiainana; izay mino Ahy, na dia maty aza, dia ho velona indray. Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay”Jao.11:25-26.
Alakamisy 03: Andriamanitra mampionona ny olony ka mampitoetra azy ao Aminy.
“Ary izay mitandrina ny didiny no mitoetra ao aminy, ary Izy kosa ao aminy” 1 Jao.3:24a.
Vakiteny 1: Sal.91:1-8. Vakiteny 2: 1 Jao.3:19-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.3:24. Teny manampy:
– “Fa handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho. Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa” Jao.14:2d-3.
– “Ary rehefa afaka izany, dia isika izay velona ka mbola mitoetra no hakarina hiaraka aminy ho eny amin’ny rahona hitsena ny Tompo any amin’ny habakabaka; dia ho any amin’ny Tompo mandrakariva isika” 1 Tes.4:17.
Zoma 04: Andriamanitra mampionona ny olony ka mampahery azy noho ny fahalemeny.
“Ampy ho anao ny fahasoavako, fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemana” 2 Kor.12:9a.
Vakiteny 1: Jer.1:1-9. Vakiteny 2: 2 Kor.12:6-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.12:9. Teny manampy:
– “Fa hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo, ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran’i Jodia sy Samaria ary hatramin’ny faran’ny tany” Asa.1:8.
– “Fa ny adala amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny hendry; ary ny malemy amin’izao tontolo izao no nofidin’Andriamanitra hampahamenatra ny mahery” 1 Kor.1:27.
Sabotsy 05: Andriamanitra mampionona ny olony ka mampifaly azy
“Dia faly ny mpianatra raha nahita ny Tompo” Jao.20:20b.
Vakiteny 1: Sal.94:12-19. Vakiteny 2: Jao.20:11-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.20:19-20. Teny manampy:
– “ Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah andro lava aho” Sal.23:6.
– “Izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy, dia ho Andriamaniny” Ap.21:3b.
Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *