Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite Herinandro 04-09 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady I manaraka ny Trinite
Herinandro 04-09 Jona 2018
“Ny fahendrena araka an’Andriamanitra”
*

Fitarihan-kevitra: ”Ny fahendrena araka an’Andriamanitra” dia manambara fa misy ny fahendrena avy amin’Andriamanitra sy manaraka an’Andriamanitra; ary misy ny fahendrena tsy avy amin’Andriamanitra sady tsy manaraka an’Andriamanitra. Ny fahendrena araka an’Andriamanitra dia avy any ambony, avy amin’Andriamanitra, dia ny fahendren’izay miankina amin’Andriamanitra amin’ny finoana sy mkatsaka ary manoa ny sitrapony, Ny fahendrena izay tsy araka an’Andriamanitra kosa dia izay tsy avy amin’Andriamanitra, tsy miankina Aminy ary tsy mitady ny sitrapony. Izany dia ny fahendren’olombelona izay tsy mino na miray antoka amin’Andriamanitra. Io dia avy amin’ny tany ka ”misaina araka ny etỳ an-tany ihany, araka ny nofo, araka ny an’ny demonia” (Jak.3:15). Ny fahendrena araka an’Andriamanitra dia manome voninahitra an’ Andriamanitra nahary ’izao rehetra izao, toy ny mpanao salamo nanao hoe : ”Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao [na: ny harenao] ny tany” Sal.104:24. Satria toetra ambony ny manana fahendrena, dia milofo ny olona hitady fahendrena amin’ny alalan’ny ”filozofia”, izay midika ho ny ”fitiavana ny fahendrena”. Tsy ny filozofia no ratsy, fa ny tsy finoana an’Andriamanitra kosa no mahalasa zava-poana azy sy fahadalana eo imason’Andriamanitra, dia fahendrena tsy mahavonjy. Hoy ny tenin’Andriamanitra: ”Fa satria, na dia naseho aza ny fahendren’Andriamanitra, ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao hahalala an’Andriamanitra, ka dia ny fahadalan’ny fitorian-teny no sitrak’Andriamanitra hamonjeny izay mino” 1 Kor.1:21. Sambatra sy mandray fitahiana ny olona izay manana ny fahendren’Andriamanitra. Koa dia mamporisika ny tenin’Andriamanitra manao hoe: ”Ary raha misy hianareo tsy manam-pahendrena [na: kely fahendrena], aoka izy hangataka amin’Andriamanitra” Jak.1:5. Fa ”Raha latsaka ao am-ponao ny fahendrena, ary mamin’ny fanahinao ny fahalalana, Dia hiaro anao ny fisainana mazava, Ary hiambina anao ny fahalalana” Oha.2:10-11. Ny atao? ”MInoa an’i Jesosy, Fahendren’Andriamanitra” (1 Kor.1:24), ”Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22, ary meteza ho tarihin’ny Fanahy (Gal.5:18). Fa Izy no ” Fanahin’ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina” Isa.11:2.

Alatsinainy 04: Ny fahendrena araka an’Andriamanitra no ankasitrahany.
“Fa izay te-hirehareha dia aoka hirehareha amin’izao: Dia ny fahendreny sy ny fahalalany Ahy ho Jehovah” Jer.9:23a.
Vakiteny 1 : Gal.6:11-15. Vakiteny 2: Jer.9:23-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.9:23. Teny manampy:
– “Ny hendry handova voninahitra; Fa henatra kosa no ho anjaran’ny adala” Oha.3:35.
– “Fitaka ny fahatsaram-bika, ary zava-poana ny fahatsaran-tarehy; Fa ny vehivavy matahotra an’i Jehovah ihany no hoderaina”
Oha.31:30.
– “Jehovah no mahalala ny hevitry nyolona, fa zava-poana izany” Sal.94:11.

Talata 05: Ny fahendrena araka an’Andriamanitra.
“Fa hianao kosa, ry lehilahin’Andriamanitra, …, miezaha mitady fahamarinana, toe-panahy araka an’Andriamanitra” 1 Tim.6:11a
Vakiteny 1 : Sal.1:1- 3. Vakiteny 2 : 1 Tim.6:6-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tim.6:11. Teny manampy:
– “Ny fahatahorana an’i Jehovah no fiandoham-pahendrena” Sal.111:10a.
– “Fa ny olona araka ny Fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra, kanefa izy tsy fantarin’olona” 1 Kor.2:15.

Alarobia 06: Ny fahendrena mahavelona.
“Fa na iza na iza no ta-hamonjy ny ainy, dia hahavery azy; ary na iza na iza no hahavery ny ainy noho ny amiko, dia hahazo izany”
Mat.16:25.
Vakiteny 1: 2 Tan.1:7-13. Vakiteny 2: Mat.16:24-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.16:24-25. Teny manampy:
– “Izay mihary fahendrena no tia ny tenany, Ary izay mitandrina fahalalana hahita soa” Oha.19:8.
– “Mampianara anay hanisa ny andronay, Hahazoanay fo hendry” Sal.90:12.
– “Fa ny fahendrena dia hamarinin’ny asany” Mat.11:19b.

Alakamisy 07: Katsaho ny fahendrena avy amin’Andriamanitra.
“Ary raha misy hianareo tsy manam-pahendrena [na: kely fahendrena], aoka izy hangataka amin’Andriamanitra” Jak.1:5.
Vakiteny 1: Jak.3:13-18. Vakiteny 2: Jak.1:5-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jak.1:5-6. Teny manampy:
– “Tsara ny mahazo fahendrena noho ny volamena, Ary tsara ny mahazo fahalalana noho ny volafotsy” Oha.16:16.
– “Katsaho ny zavatra any ambony, any amin’ny itoeran’i Kristy, Izay mipetraka eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra. Saino ny
zavatra any ambony, fa tsy ny zavatra etỳ an-tany” Kol.3:1-2.

Zoma 08: Ny ditra no mahavery ny olona.
“Fa ny ditranao sy ny fonao tsy mibebaka no irakatenao fahatezerana ho anao” Rom.2:5.
Vakiteny 1: Lio.15:11-15. Vakiteny 2: Rom.2:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.2:5-6. Teny manampy:
– “Satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy mbamin’ny tany Aho” Gen.6:13b.
– “Fa ny miodina dia toy ny heloka amin’ny fankatovana, ary ny ditra dia toy ny manompo sampy sy terafima. Satria nandà ny tenin’i
Jehovah ianao, dia nolaviny tsy ho mpanjaka kosa” 1 Sam.15:23.
– “Ary tamin’izany dia vao niteny mafy ny tanàna izay nanaovany ny ankamaroan’ny asany lehibe Izy, satria tsy nibebaka ireo”
Mat.11:20a.

Sabotsy 09: Ny hendry no handova fiainana mandrakizay.
“Izao no fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra Anao, Izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy Izay efa
nirahinao” Jao.17:3.
Vakiteny 1: Mp.T.2:24-26. Vakiteny 2: Jao.17:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:3. Teny manampy:
– “Fa izay mamafy ho an’ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin’ny nofo; ary izay mamafy ho an’ny Fanahy dia hijinja fiainana
mandrakizay avy amin’ny Fanahy” Gal.6:8.
– “Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:17.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *