Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite Herinandro 11-16 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady II manaraka ny Trinite
Herinandro 11-16 Jona 2018
« Andriamanitra manasa ny mpanota »
*

Fitarihan-kevitra : Ny ”fanasan’Andriamanitra” dia ny famindrampon’Andriamanitra miantefa amintsika mpanota izay tafasaraka taminy, tsy manankery na voninaihitra, fa feno fahalemena sy tsy fahatanterahana, tsy mahafantatra akory izay antom-pisiantsika na ny lalam-piainana hizorantsika, tsy mahalala an’Andriamanitra Izay nahary antsika sy Mpiahy ary Mpamelona antsika, fa rembin’ny fahavalo izay mihaza ny aintsika (1 Pet.5:8). Fa Izy dia naka ny endrika maha-olona antsika ka tonga amintsika sy miseho amintsika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany izay nambarany manao hoe: ”Ity ny Zanako malalako Izay sitrako, Izy no henoy” Mat.17:5. Ny feon’ny Zanak’Andriamanitra dia mitaona sy manasa antsika mba hahatanteraka ny teniny manao hoe: ”Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10. Teny milaza fa Andriamanitra dia tsy lavitra antsika, na vahiny amintsika ka tsy mahalala antsika, na miafina antsika ka tsy mahita ny fahoriantsika sy ny fahafatesantsika noho ny ota. Fa Andriamanitra Ray be fitiavana tokoa Izy ka tsy mahafoy ny mpanota ho very na ho faty, ”Fa tsy sitrako, hoy Izy, ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialany amin’ny lalany ratsy, mba ho velona izy” Ezek.33:11. Koa dia tonga Jesosy mitady ny mpanota hamonjeny azy, ary dia fifaliana lehibe ho Azy ny mahita ny mpanota manaiky ny antsom-panasany araka ny fanoharana nataony manao hoe:”Iza moa no olona aminareo, izay manana ondry zato, ka very ny anankiray, no tsy mandao ny sivy amby sivi-folo any an-efitra ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy? ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy; ary rehefa tonga ao an-trano izy, dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe:
Avia hiara-mifaly amiko; fa efa hitako ilay ondriko very” Lio.15:4-6.Tonga amintsika tokoa Andriamanitra, tsy ny handringana na ny hanameloka antsika noho ny ratsy izay vitantsika teo anatrehany, fa ny hamonjy antsika (Jao.3:17), ary dia mbola manasa antsika ka miantso manao hoe.. ”He! hianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano!” Isa.55:1a. Henoy ny antson’Andriamanitra, fantaro ny fitiavany, valio ny fanasany. Fa ho an’izay manao izany dia hoy Izy: ”Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2, ”Midira amin’ny fifalian’ny Tomponao!” Mat.25:21,23.

Alatsinainy 11 : Andriamanitra manasa ny mpanota handray ny famonjeny.
“Indro Jehovah, Izay nandrasantsika, koa dia aoka ho faly sy ho ravoravo amin’ny famonjeny isika » Isa.25:9b.
Vakiteny 1 : Jao.16:19-24. Vakiteny 2 : Isa.25:6-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Isa.25:9. Teny manampy:
– “Mifalia indrindra, ry Ziona zanakavavy; Manaova feo fifaliana, ry Jerosalema zanakavavy; Indro, ny Mpanjakanao avy ho anao;
Marina Izy sady manam-pamonjena, Malemy fanahy sady mitaingina boriky Dia zana-boriky tanora” Zak.9/9.
– “Ary raha vao miandoha izany zavatra izany dia miandrandrà, ka asandrato ny lohanareo; fa manakaiky ny fanavotana anareo”
Lio.21:28.

Talata 12: Andriamanitra manasa ny mpanota hibebaka.
“Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.
Vakiteny 1: Isa.55:6-8. Vakiteny 2: Mat.4:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.4:17. Teny manampy:
– “Dia manokatra ny sofiny hihaino fananarana Izy ka mandidy azy hibebaka hiala amin’ny ratsy” Joba 36:10.
– “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao
hibebaka” Asa.17:30.

Alarobia 13: Andriamanitra manasa ny olona hiray antoka Aminy.
« Mba ho tonga mpiray amin’ny fomban’Andriamanitra…hianareo » 2 Pet.1:4b.
Vakiteny 1 : Jao.17:20-26. Vakiteny 2 : 2 Pet.1:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 2 Pet.1:3-4. Teny manampy:
– “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12.
– “Fa mpiara-miasa amin’Andriamanitra izahay; ary sahan’Andriamanitra sy trano arafitr’Andriamanitra hianareo” 1 Kor.3:9.

Alakamisy 14: Andriamanitra manasa ny olona handray ny fiadanany.
“Mankanesa aty amiko hianareo….., Izaho no hanome anareo fitsaharana » Mat.11:28.
Vakiteny 1 : Isa.35:3-10. Vakiteny 2 : Mat.11:27-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Mat.11:28. Teny manampy:
– “Fa izao no lazain’i Jehovah: Indro, hitarihako fiadanana tahaka ny ony izy, Ary ny voninahitry ny firenena tahaka ny renirano
tondraka, Ka hinono hianareo; Ary hosakalehina hianareo sady hohindrahindraina eo ambony lohalika” Isa.66:12.
– “Izay rehetra misotro ity rano ity dia mbola hangetaheta indray; fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy
hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay” Jao.4:13-14.
Zoma 15: Valio ny fanasan’Andriamanitra.
« Anio, raha hihaino ny feony hianareo, aza manamafy ny fonareo tahaka ny tamin’ny fahasosorana » Heb.3:15.
Vakiteny 1 : Lio.14:15-24. Vakiteny 2 : Heb.3:7-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Heb.3:15. Teny manampy:
– “Satria efa niantso Aho, fa nandà hianareo; Efa naninjitra ny tanako Aho, fa tsy nisy nitandrina” Oha.1:24.
– “Dia hoy izy tamin’ny mpanompony: Efa voavoatra ny fampakaram-bady, fa ny efa nasaina no tsy miendrika. Koa mankanesa
hianareo any amin’ny sampanan-dalana, ary izay hitanareo, dia asao ho ao amin’ny fampakaram-bady” Mat.22:8-9.
Sabotsy16: Sambatra izay manohina ny fanasan’Andriamanitra.
« Sambatra izay nantsoina ho amin’ny fanasana fampakaram-badin’ny Zanak’ondry » Apok.19:9a.
Vakiteny 1 : Rom.8:14-28. Vakiteny 2 : Apok.19:4-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Apok.19:9. Teny manampy:
– “Ary amin’izany ny Mpanjaka dia hilaza amin’izay eo amin’ny ankavanany hoe: Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny
fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34.
– “Ary ny anankiray tamin’izay niara-nipetraka nihinana taminy dia nandre izany ka nanao taminy hoe: Sambatra izay hihinankanina
ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra”» Lio.14:15.
Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

 

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *