Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite Herinandro 25-30 Jona 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady IV manaraka ny Trinite
Herinandro 25-30 Jona 2018
« Ny fifadiana ankasitrahana »
*

Fitarihan-kevitra: Ny hevitra ara-panahy ny hoe ”fifadiana” dia milaza fandraràna ny olona tsy hanao asa, na hanendry hanina, na koa hanome toerana izay mety hanetsika filàna ara-nofo. Fa hoy ny Soratra Masina: ”Fa izay mamafy ho an’ny nofony dia hijinja fahasimbana avy amin’ny nofo” Gal.6:8. Amin’izany dia misy ny fanavahana ataon’Andriamanitra, dia ny ”fifadiana ankasitrahana,” ary ny ”fifadiana tsy ankasitrahana”. Raha bangoina: ny fifadiana ankasitrahan’Andriamanitra, dia izay mikendry ny hahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra sy ny hampandroso ny fanjakany ety-tany (Mat.6:0), ary miaraka amin’izany ny fahatanterahan’ny olon’Andriamanitra amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra, araka ny vavaka nataon’i Jesosy manao hoe: ”Manamasìna azy amin’ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17. Ny fifadiana ny ratsy izay halan’Andriamanitra (Oha.3:7) dia tsy misaraka amin’ny safidy hivelona araka an’Andriamanitra. Fa hoy ny Apostoly Paoly: ”Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin’ny andro; tsy amin’ny filalaovan-dratsy, na amin’ny fahamamoana, tsy amin’ny fijangajangana, na amin’ny fijejojejoana, tsy amin’ny fifandirana, na amin’ny fialonana. Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filany” Rom.13:13-14. Koa dia ”Mandehana araka ny Fanahy, dia tsy hahatanteraka ny filan’ny nofo hianareo” Gal.5:16, ”Fa izay an’i Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofony mbamin’ny faniriany sy ny filany tamin’ny hazo fijaliana” Gal.5:24, izany hoe mifady ny fahotana. Ny ”fifadiana ankasitrahana” dia tsy endrika na fomba fanao ivelany, fa vokatry ny fo. Hoy Paoly: ”Fa tsy izay araka ny miseho no Jiosy, ary tsy izay miseho eo amin’ny nofo no famorana; fa izay araka ny miafina no Jiosy, ary ny famorana dia amin’ny fo, amin’ny fanahy, fa tsy amin’ny soratra” Rom.2:8-9, araka ny teny famporisihana nataony manao hoe: ”Koa amin’izany mangataka aminareo aho, ry rahalahy, noho ny famindram-pon’Andriamanitra, mba hatolotrareo ny tenanareo ho fanatitra velona, masina, sitrak’Andriamanitra, dia fanompoam-panahy mety hataonareo izany” Rom.12:1. Misy ny ”Andro fifadiana” (Asa.27:9), eo
koa ny tokony hahononan-tena ho amin’ny fivavahana (1 Pet.4:7); fa ny zava-dehibe dia ny manaiky an’i Kristy ho Tompo ao am-po (1 Pet.3:15a).

Alatsinainy 25: Ny fifadiana ankasitrahana: ny fiahiana ny namana.
”Tsy izao va no fifadiana izay ankasitrahako: Dia ny … hanapatapaka ny zioga rehetra” Isa.58:1.
Vakiteny 1: Lio.10:25-35. Vakiteny 2: Isa.58:6-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.58:1. Teny manampy:
– « Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao, dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany” Jao.15:13.
– « Izao no fivavahana madio sady tsy misy loto eo anatrehan’Andriamanitra Ray: ny mamangy ny kamboty sy ny mpitondratena
amin’ny fahoriany, sy ny miaro ny tena tsy hisy pentimpentina avy amin’izao tontolo izao” Jak.1:27.

Talata 26: Ny fifadiana tsy ankasitrahana: ny fitiavan-tena.
”Anaka, tsarovy fa hianao efa nahazo ny zava-tsoanao tamin’ny andro niainanao” Lio.16:25a.
Vakiteny 1: Asa.5:1-11. Vakiteny 2: Lio.16:19-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.16:25. Teny manampy:
– « Ary rehefa ren’i Jezebela fa voatora-bato Nabota ka maty, dia hoy izy tamin’i Ahaba: Mitsangàna, ka alao ho anao ny tanimboalobok’i
Nabota Jezirelita, izay tsy foiny ho namidy taminao; fa tsy velona intsony Nabota fa efa maty” 1 Mpan.21:15.
– « Fa hamaly azy Izy ka hanao hoe: Lazaiko aminareo marina tokoa: Araka izay tsy nataonareo tamin’ny anankiray amin’ireto kely
indrindra ireto no tsy mba nataonareo tamiko” Mat.25:45.

Alarobia 27: Ny fifadiana tsy ankasitrahana: ny fihatsarambelatsihy.
« Ry mpihatsaravelatsihy, esory aloha ny andry eo amin’ny masonao” Mat.7:5a.
Vakiteny 1: Gal.2:11-18. Vakiteny 2: Mat.7:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.7:7. Teny manampy:
– « Ary raha mivavaka hianareo, aza mba ho tahaka ny mpihatsaravelatsihy” Mat.6:5.
– « Raha misy manao azy ho mpivavaka, nefa tsy mamehy ny vavany, fa mamitaka ny fony, dia zava-poana ny fivavahan’izany olona
izany” Jak.1:26.

Alakamisy 28: Ny fifadiana ankasitrahana: ny fanoloran-tena ho an’Andriamanitra.
”Fa raha velona isika, dia velona ho an’ny Tompo” Rom.14:8a.
Vakiteny 1: Jos.24:11-15. Vakiteny 2: Rom.14:7-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.14:8. Teny manampy:
– « Nefa tsy ataoko ho zavatra akory ny aiko, mba hahavita ny alehako, dia ny fanompoana izay noraisiko tamin’i Jesosy Tompo
hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra” Asa.20:24.
– « Tsy izaho intsony no velona, fa Kristy no velona ato anatiko” Gal.2:20.

Zoma 28: Ny fifadiana ankasitrahana: mifady ny ota.
« Fadio ny fanao ratsy rehetra” 1 Tes.5:22.
Vakiteny 1: Vakiteny 2: 1 Tes.5:12-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tes.5:22. Teny manampy:
– « Mifohaza tsara, ary aza manota” 1 Kor.15:34.
– « Ry malala, mananatra anareo aho, …, fadio ny filan’ny nofo, fa miady amin’ny fanahy ireny” 1 Pet.2:11.

Sabotsy 29: Ny fifadiana ankasitrahana: ny fahafoizana ho an’Andriamanitra.
« Lazaiko aminareo marina tokoa fa io mpitondratena malahelo io no efa nandatsaka be noho izay rehetra nandatsaka tao amin’ny
fandatsahan-drakitra” Mar.12:43.
Vakiteny 1: 2 Kor.9:5-12. Vakiteny 2: Mar.12:41-44. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.12:43. Teny manampy:
– « Koa amin’izany, ry rahalahy malalako, dia miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, satria
fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo” 1 Kor.15:58.
– « Lazaiko aminareo marina tokoa: Na aiza na aiza amin’izao tontolo izao no hitoriana ity filazantsara ity, dia holazaina koa izay
nataon-dravehivavy mba ho fahatsiarovana azy” Mat.26:13.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *