Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite Herinandro 20-25 Aogositra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady XII manaraka ny Trinite
Herinandro 20-25 Aogositra 2018
“Tonga ny Mazava”
*

Fitarihan-kevitra : Vanim-potoana sarobidy indrindra ny hoe ”Tonga ny Mazava”. Fa tra-pihemorana ara-pinoana ny Isiraely fahizay ka ny mpisorona teo aminy aza dia hita fa tsy ampy fanajana no tsy nisy tahotra an’Andriamanitra (Mal.1:6), ary ny firenena jiosy dia nanome tsiny sy nimonomonona tamin’ AndriamaNitra ka nanao hoe: ”Izay rehetra manao ratsy dia tsara eo imason’i Jehovah ka ankasitrahany, na koa hoe: ”Aiza Andriamanitry ny fitsarana?” Mal.2:17. Haizina sy fahaverezan-kevitra ary fahakiviana tokoa ny fihemorana sy ny fisarahana amin’Andriamanitra, koa dia manome ny setrin’izany ny Tompo ka manao hoe: ”Hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tanany” Mal.3:20a, dia teny manondro indrindra ny holatry ny tanan’i Jesosy voahombo teo amin’ny hazo fijaliana izany, ho mari-panavotana ho antsika. Ary dia tanteraka amin’izany ny teny nampilazaina an’Isaia mpaminany manao hoe: ”Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan’ny mazava” Isa.9:1. Ny ”mazava hiposaka”? Dia ny voninahitr’Andriamanitra tonga eo amin’ny firenena izay efa nofidiny manao hoe: ”Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny. Ary ny firenena manatona ny fahazavanao, ary ny mpanjaka mankeo amin’ny famirapiratan’ny fiposahanao” Isa.60:1-3. Ry mino malala! Aza afenina ny fahazavana efa nomen’ny Tompo anao, fa asehoy miharihary,dia Jesosy Kristy fahazavan’izao tontolo izao sy ny firenenao izay mbola mitoetra ao amin’ny haizina. Hoy Izy: ”Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao.8:12.

Alatsinainy 20: Lehibe sy Mahery ny fahazavan’Andriamanitra
”Ary na dia ao amin’ny haizina sy ny haizim-pito aza dia hahita ihany ny mason’ny jamba” Isa.29:18b.
Vakiteny 1 : Mat.11:1-6. Vakiteny 2 : Isa.29:18-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Isa.29:18. Teny manampy:
– “Dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Isiraely olonao” Lio.2:32.
– “Ary raha nandeha aho ka mby teo akaiky an’i Damaskosy, tamin’ilay antoandrobe iny, dia nisy mazava lehibe nanelatrelatra tampoka avy tany an-danitra manodidina ahy; dia lavo tamin’ny tany aho ka nandre feo nilaza tamiko hoe: Saoly, Saoly, nahoana hianao no manenjika Ahy?”Asa.22:6-7.

Talata 21: Miposaka ny Mazava.
“Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe” Mat.4:16a.
Vakiteny 1 : Mal.3:16-20. Vakiteny 2 : Mat.4:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Mat.4:16. Teny manampy:
– “Misy famirapiratana toy ny mazava, Ary misy tàna-masoandro avy eo amin’ny tànany; Ary ao no fieren’ny heriny.[Na: avy eo anilany]” Hab.3:4.
– “Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana Araka ny teninao; Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao, Izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra, Dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Isiraely olonao” Lio.2:29.

Alarobia 22: Ny Fanahy Masina mampahazava ny zavatra rehetra.
“Fa ny olona araka ny Fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra” 1 Kor.2:15a.
Vakiteny 1: Sal.119:97-104. Vakiteny 2: 1 Kor.2:9-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.2:14-15. Teny manampy:
– “Fa raha tonga ny Fanahin’ny fahamarinana, dia Izy no hitari-dalana anareo ho amin’ny marina rehetra” Jao.16:13.
– “Fa raha tonga ny Mpananatra*, Izay hirahiko ho aminareo avy amin’ny Ray, dia ny Fanahin’ny fahamarinana Izay mivoaka avy amin’ny Ray, dia Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26.

Alakamisy 23: Minoa ny mazava!
”Minoa ny mazava, mba ho tonga zanaky ny mazava”Jao.12:36b.
Vakiteny 1 : Efes.5:6-13. Vakiteny 2 : Jao.12:31-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.12:36. Teny manampy:
– “Dia hoy Jesosy taminy: Mbola kely ihany no hitoeran’ny mazava aminareo. Mandehana, raha mbola manana ny mazava ianareo, mba tsy hahatratra anareo ny maizina; fa izay mandeha amin’ny maizina dia tsy mahalala izay alehany” Jao.12:35.
– “Dia hoy Jesosy taminy: Mahirata ny masonao” Lio.18:42a.

Zoma 24: Mandehana amin’ny mazava.
“Mandehana tahaka ny zanaky ny mazava” Efes.5:8b.
Vakiteny 1: Jao.12:31-36. Vakiteny 2: Efes.5:6-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.5:8. Teny manampy:
– “Efa ho lasa ny alina, ka efa mby akaiky kokoa ny andro, koa aoka hariantsika ny asan’ny maizina ka hitafiantsika ny fiadian’ny mazava” Rom.13:12.
– “Izay tia ny rahalahiny no mitoetra ao amin’ny mazava” 1 Jao.2:10a.

Sabotsy 25: Mijoroa ho vavolombelon’ny mazava.
“Zavatra iray loha no fantatro: jamba aho teo aloha, fa mahiratra aho izao” Jao.9:25b.
Vakiteny 1 : Isa.42:14-19. Vakiteny 2 : Jao.9:24-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.9:24-25. Teny manampy:
– “Manao ny anjeliny ho rivotra (Izy), Ary ny mpanompony ho lelafo” Sal.104:4.
– “Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra” Mat.5:14.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *