Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018

FIANGONANA LOTERANA MALAGASY
Fiombonam-bavaka Alahady XIII manaraka ny Trinite
Herinandro 27 Aogositra – 01 Septambra 2018
“Tandremo ny didy mahavelona”
*

Fitarihan-kevitra : Nahoana no hoe” Tandremo ny didy mahavelona”? Satria tojo ny vanim-potoana fihemorana ny andro ankehitriny, dia
andron’ny tsy fanarahan-dalàna, dia araka ny fanambaran’i Paoly tamin’i Timoty manao hoe: ”Fa aoka ho fantatrao izao: fa any am-parany any dia hisy andro mahory. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy [Gr. manao blasfemia; izahao Mat. 9,3], tsy manoa ray sy reny, tsy misaotra, tsy manaja izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahonom-po, lozabe, tsy tia ny tsara, mpamadika, kirina, mpieboebo, tia ny fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an’Andriamanitra, manana ny endriky ny toepanahy araka an’Andriamanitra, nefa nandà ny heriny” 2 Tim.3:1-5a. Ny fototra niavian’izany dia tsy inona fa ny fandikana ny lalàn’Andriamanitra, ny tsy fitandremana ny didiny, ny tsy firaharahaina ny teniny. Raha akapoka, dia ny tsy fisian’ny fitiavana an’Andriamanitra mihitsy, hany ka manao ny fitandremana ny didiny ho toy ny ”zioga tsy antonona”. Rehefa misy mantsy ny fitiavana an’Andriamanitra, dia hoy i Jaona Aposloty: ”Fa izao no fitiavana an’Andriamanitra, dia ny hitandremantsika ny didiny, sady tsy mavesatra ny didiny” 1 Jao.5:5. Ary isan’izany ny olona izay manao fomba tsy mety, na dia mpino aza, izay anarin’Andriamanitra toy ny nitenenan’i Jesosy tamin’ny jiosy manao hoe: ”Dinihinareo ny Soratra Masina, ataonareo fa ao aminy no anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara Ahy. Kanefa tsy mety manatona Ahy hianareo hanananareo fiainana… Fa fantatro hianareo, fa tsy misy fitiavana an’Andriamanitra ao am-ponareo” Jao.5:39-42. Fa satria efa toy ny tandravadin-koditra amin’ny mpanota ny tsy fitandremana ny didin’Andriamanitra, dia hoy Jesosy: ”Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka” Mat.5:17-18. Ary dia feheziny izany amin’ny baiko manao hoe: ” Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Tiava an’Andriamanitra, tandremo ny didiny : izay no fahavelomana !.

Alatsinainy 27: Tandremo ny didin’Andriamanitra mahavelona.
“Ny fitsipiko no harahinareo, ary ny didiko no hotandremanareo, .. .: Izaho no Jehovah Andriamanitrareo” Lev.18:4.
Vakiteny 1: 1 Jao.5:13-15. Vakiteny 2: Lev.18:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Lev.18:4-5. Teny manampy:
– “ Ny sofina izay mihaino anatra mahavelona Dia miara-mitoetra amin’ny hendry. Izay mandà anatra dia manary tena; Fa izay
mihaino ny fananarana no mahazo fahalalana” Oha.15:31-32.
– “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hahita fahafatesana izy
mandrakizay” Jao.8:51.

Talata 28 : Ny fitandremana ny didim-pitiavana no mahavelona.
”Ary na dia homeko hohanin’ny malahelo aza ny fananako rehetra,…, kanefa tsy manana fitiavana aho, dia tsy mahasoa ahy akory
izany” 1 Kor.13:3.
Vakiteny 1 : Lio.6:31-36. Vakiteny 2 : 1 Kor.13:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 1 Kor.13:3. Teny manampy:
– “Satria Izaho no niraiketan’ny fitiavany, Dia hamonjy azy Aho, Hanandratra azy ho any amin’ny avo Aho, satria mahalala ny
anarako izy” Sal.91:14.
– “Andriamanitra saro-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin’ny zanaka hatramin’ny zafiafy sy ny zafindohalika, dia amin’izay
mankahala Ahy; nefa kosa mamindra fo amin’ny olona arivo mandimby izay tia Ahy ka mitandrina ny didiko” Eks.20:5-6.

Alarobia 29: Ny fitandremana ny didin’Andriamanitra no ananana firaisana Aminy.
“Raha mitandrina ny didiko hianareo dia hitoetra amin’ny fitiavako” Jao.15:10a.
Vakiteny 1: Apok.22:12-17. Vakiteny 2: Jao.15:9-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:10. Teny manampy:
– “Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy” Jao.14:23
– “Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka
tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tanako” Jao.19:27-28.

Alakamisy 30: Izay tia an’Andriamanitra dia mitandrina ny didiny.
”Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15.
Vakiteny 1: Sal.37:27-33. Vakiteny 2: Jao.14:12-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.14:15. Teny manampy:
– “Ato am-poko no iraketako ny teninao, mba tsy hanotako Aminao” Sal.119:11.
– “Fa ny Tompo namaly ka nanao taminy hoe: Marta, Marta, maro ahina sy maro herehina hianao; nefa zavatra iray loha no
ilaina; fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy” Lio.10:41.

Zoma 31: Ny fankatoavana ny didin’Andriamanitra, loharanom-pitahiana.
”Dia hataon’i Jehovah ho lohany hianao,… raha mihaino ny didin’i Jehovah Andriamanitrao, izay andidiako anao anio, ka
mitandrina sy manaraka azy” Deo.28:13.
Vakiteny 1: Lio.10:38-41. Vakiteny 2: Deo.28:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Deo.28:13. Teny manampy:
– “Raha manaiky sy mankatò hianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin’ny tany” Isa.1:19.
– “Fa Izy nanao hoe: Eny tokoa, kanefa mainka sambatra aza ny mihaino ny tenin’Andriamanitra ka mitandrina izany” Lio.11:28.

Sabotsy 01: Ny fitandremana ny didim-pitiavana, fiainana mandrakizay.
“Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay” 1 Kor.13:8a.
Vakiteny 1: 1 Jao.2:15-17. Vakiteny 2: 1 Kor.13:4-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.13:8. Teny manampy:
– “Endrey, tsara sady mahafinaritra Raha ny mpirahalahy no miara-monina… Fa voadidin’i Jehovah ho eo ny fitahiana, Dia
fiainana ho mandrakizay” Sal.133:1,3.
– “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Raha misy olona mitandrina ny teniko, dia tsy mba hahita fahafatesana izy
mandrakizay.” Lio.8:51.
Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi –
madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *