Alahady III manaraka ny Epifania 21-26 Janoary 2016 “Ny Mesia mitondra fanasitranana”

HIRA SY FILAZANTSARA
Alahady III manaraka ny Epifania 21-26 Janoary 2016
“Ny Mesia mitondra fanasitranana”
*

Fitarihan-kevitra: Mila fanasitranana ny zava-boarin’Andriamanitra tojo aretina sy fahafatesana vokatry ny fahotan’ny zanak’olombelona,
dia ny nanekeny ny feon’ny devoly handika ny didin’Andriamanitra (Gen.3:1-6). Fa tamin’ny voalohany dia tsy nisy ny aretina araka
voasoratra hoe: ”Hitan’Andriamanitra izay rehetra nataony, ary, indro, tsara indrindra izany” Gen.1:31a. Soa fa tonga ny Mesian’’Andriamanitra mitondra fanasitranana ho an’izao tontolo izao, ho an’ny olona rehetra!.

Alatsinainy 21: Ny Mesia manome tokim-panasitranana.
“Dia, indro, hotanterahiko tokoa ny fanasitranana azy, eny, hositraniko izy” Jer.33:6.
Vakiteny 1: Mat.11:1-6. Vakiteny 2: Jer.33:6-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.33:6.
Fitarihan-kevitra: Tsy sitrak’Andriamanitra ny hampahory ny olona na hampalahelo ny zanak’olombelona (Fit.Jer.3:30), fa
tonga Jesosy hitondra fanasitranana amin’ny rofy sy ny aretina rehetra, ka tsy nisy izay tsy sitrany ireo rehetra nanatona
Azy fa nahazo fahafaham-po avokoa (Mat.8:16). Ankehitriny dia mbola miteny amintsika isam-batan’olona ny Tompo
manao hoe: ”Inona no tianao hataoko aminao?” Mar.10:51. Aza misalasala mangataka aminy, fa hoy Jesosy: ”Ary na
inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka”
Jao.14:13.

Talata 22: Ny Mesia manaiky hanasitrana izay mitady Azy.
”Ho avy Aho hahasitrana azy” Mat.8:7.
Vakiteny 1: Mal.3:16-20. Vakiteny 2: Mat.8:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.8:5-7.
Fitarihan-kevitra: Toky tsy mba mamitaka ny tenin’i Jesosy satria Andriamanitra Marina sady Tompo Izy, manana ny
fahefana rehetra amin’ny nofo rehetra ary mahay ny zavatra rehetra. Koa ny azon’ny olona atao dia ny mitsabo ny aretina,
fa Izy kosa no manasitrana. Amin’izany dia hoy Jesosy: ”Izay zavatra tsy hain’ny olona dia hain’Andriamanitra”
Lio.18:27. Manantenà zava-dehibe avy amin’Andriamanitra fa Izy dia “mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra,
eny, mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza” Efes.3:20a.

Alarobia 23: Ny Mesia mandidy fanasitranana ho an’ny olona.
“Sitràna amin’ny aretinao” Mar.5:34b.
Vakiteny 1: 2 Mpan.5:1-12. Vakiteny 2: Mar.5:25-34. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.5:34.
Fitarihan-kevitra: Toy ny ananan’i Jesosy fahefana feno hamela ny heloky ny mpanota, dia toy izany koa no ananany
fahefana feno hanasitrana ny marary amin’ny rofiny sy aretiny rehetra. Ry havana, aza mitahiry aretina, aza mety ho taizandrofy
fa manatòna an’i Jesosy. Hoy Izy: ”izay rehetra manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy” Jao.6:37b. Tsy
nampiasa zavatra maro Izy hanafahana ny olona fa teny tokana ihany no nataony dia ny hoe: ”Sitràna amin’ny aretinao”.

Alakamisy 24: Jesosy no fanasitranana.
”Nitondra ny aretintsika tokoa Izy” Isa.53:4a.
Vakiteny 1: Mat.11:20-30. Vakiteny 2: Isa.53:4-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.53:4.
Fitarihan-kevitra: Nahoana no hoe ”Jesosy no fanasitranana” ?. Satria Izy no Ilay Mesian’Andriamanitra voahosotra ho
Mpamonjy izao tontolo izao. Ny famonjena izay entiny dia ny fanesorana ny ota izay loharanon’ny aretina sy ny rofy ary
ny fahoriana rehetra. Hoy Jaona mpanao batisa manambara Azy: ”Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra
(mitondra) ny fahotan’izao tontolo izao!” Jao.1:29. Hoy ny tononkira: “Maro ny aretinay nefa samy afakao” Fihirana
FFPM faha-469:and.3.

Zoma 25: Ny soa, fanafody manasitrana ny ratsy.
“Aza mety ho resin’ny ratsy hianao, fa reseo amin’ny soa ny ratsy” Rom.12:21.
Vakiteny 1: Mat.5:38-48. Vakiteny 2: Rom.12:16-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.12:21.
Fitarihan-kevitra: Aretina ny fanaovan-dratsy, mampahory ny namana ary tsy mampiadana izay manao azy. Fa hoy
indrindra ny mpanao Salamo tra-pahakiviana noho ny mpanao ratsy: ”Indro, ireny dia olona ratsy fanahy; miadana
mandrakariva izy ka mitombo harena. Foana mihitsy ny nanadiovako ny foko sy ny nanasàko ny tanako tamin’ny
fahamarinana” Sal.73:12-13. Mahery indrindra kosa ny Filazantsaran’Andriamanitra ka “teo amin’izay nihabiazan’ny ota
no nihoaran’ny fahasoavana be lavitra, mba ho tahaka ny nanjakan’ny ota tao amin’ny fahafatesana no hanjakan’ny
fahasoavana kosa amin’ny fahamarinana ho fiainana mandrakizay amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Tompontsika” Rom.5:20-
21.

Asabotsy 26: Mibebaha mba ho sitrana.
”Koa mibebaha hianareo mba ho velona” Ezek.18:32b.
Vakiteny 1: Mar.9:14-24. Vakiteny 2: Ezek.18:27-32. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Ezek.18:31-32.
Fitarihan-kevitra:Raha lazaina fa ny aretina dia vokatry ny fahotan’ny olona (Jao.5:14), ny fibebahana kosa no fototry ny
fahasitranany. Fa ny ota no efitra mampisaraka amin’Andriamanitra Tompon’ny aina (Iza.59:1-2) ary antony mahatonga ny
fahavoazana rehetra. Ny fibebahana no mampiverina indray amin’Andriamanitra ary hahazoana fanasitranana amin’ny
lafiny rehetra. Mahereza mitady an’Andriamanitra fa ”Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy Izy” Heb.11:6b.
Nota: Ity perikopa ity dia azo jerena ao amin’ny www.hifi-madanet.org.
© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *