MANAOVA NY MARINA

 

“Izay marina, aoka mbola hanao ny marina ihany izy” Apok.22:11.

Sasin-teny: noho ny tsy fahalalana, dia heverin’ny olona sasany ho fahadalana ny manao ny marina.
Ny andinin-tSoratra Masina voatondro kosa dia mamporisika antsika hanao ny marina.

/ Inona no marina? Dia izay tsy misy lainga na fitaka na hafetsena, izay tsy tia kolikoly na soloky na fanambakana na halatra, izay mitandro ny rariny sy manao ny hitsiny, izay tsy manafina fa maneho an-karihary.

/ Tombony fa tsy fatiantoka ny manao ny marina.
. Tandremo, raha niezaka nanao ny marina, tsy hiteny hanao hoe: ”Foana ny nisasarako, zava-poana sy tsinontsinona no nandaniako ny heriko” Isa.49:4a, dia toy ny mpanao Salamo saiky ketraka raha nahita ny ratsy fanahy ambinina (Sal.73:1).
. Misy setriny omen’ny tenin’Andriamanitra: “Fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo” 1 Kor.15:58b.
Ny hevitr’izany: ny asa natao amin’ny fahamarinana noho ny tahotra sy fanajana an’Andriamanitra dia tsy mba misy fatiantoka, fa hahazoana tombony tokoa toy ny manao petra-bola (Oha.11:18), ary tsy misy very fa “ataony ho miara-miasa hahasoa avokoa izay tia Azy” (Rom.8:28). Fa “Madera sady malaza ny asany; Ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay” Sal.111:3.

/ Ny foto-kevitra iorenana
– Ankasitrahan’Andriamanitra ny manao ny marina (Oha.15:9, 1 Pet.3:12)
– Andriamanitra momba sy mampitoetra ny manao ny marina (Sal.34:15, 1 Jao.2:17).
– Ny mpanao ratsy sy ny tsy marina dia tsy ambinina noho izy miady amin’Andriamanitra Tompon’ny fahamarinana (Sal.34:16).
– Asan’Andriamanitra ny fahamarinana; mahery sy masina izy ka tsy hay sakanana (Isa.43:13b), tsy azo ampanginina (Lio.19:40), tsy hay vonoina na kosehina (Mal.3:16), tsy voasolo hosoka na afangaro lainga (2 Kor.6:14b), tsy mety fatorana (2 Tim.2:9b). Hoy ny Tompo: “Ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teniko (ny fahamarinana) tsy mba ho levona ” Mat.24:35.
– Ny fahamarinana no mitsara ny zava-drehetra, ary ny Fanahin’ny fahamarinana no afo mandevona ny asan’ny tsy fahamarinana rehetra (2 Tes.2:8).
– Ny fahamarinana mandresy ny tsy marina sy ny fanao ratsy rehetra eo amin’ny firenena (Jer.1:10).
– Ny marina, dia ny Tompo mandresy ny fahavalony rehetra:
. Hoy ny mpanao Salamo: “Izao no lazain’i Jehovah amin’ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao” Sal.110:1.
. Hoy koa Jesosy amin’ny mino: “Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory” Lio.10:19.

/ Fehiny: Hahazoana fiainana sy hitafiana voninahitra ny manao ny marina, ary manandratra izay manao azy sy ny fireneny (Oha.14:34). Ampiasao ny fahamarinana fa fahefan’Andriamanitra omeny izany (Mat.18:18). Mahareta amin’ny fahamarinana mba handovanao ny satroboninatra fiainana avy amin’Andriamanitra (Apok.2:10).

MIRARY TAOM-BAOVAO 2019, TAONAN’NY FAHAMARINANA !

© D. Bruno Rabarihoela

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *