Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019 “Mahatoky ny tenin’Andriamanitra”

HIRA SY FILAZANTSARA

Alahady VIII alohan’ny Paska 25 Fevrie – 02 Marsa 2019

“Mahatoky ny tenin’Andriamanitra

*

Fitarihan-kevitra: Ny hoe Mahatoky  ny tenin’Andriamanitra” dia manambara ny fahamarinany, dia izy tsy voasakana na inona na inona, ary na iza na iza, amin’ny fahatanterahany araka ny voasoratra hoe: ”ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b.  Hoy ny anjely Gabriela raha nanambara ny fikasan’Andriamanitra lehibe sady mahagaga tamin’i Maria ny amin’ny hahaterahan’ny Mesia: ”Aza matahotra, ry Maria, fa efa nahita fitia tamin’Andriamanitra hianao. Ary, indro, hitoe-jaza hianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe Jesosy. Izy ho lehibe ka hatao hoe Zanaky ny Avo Indrindra; ary Jehovah Andriamanitra hanome Azy ny seza fiandrianan’i Davida rainy” Lio.1:30-32. Ary dia nanome toky azy ny anjely ka hoy izy taminy manao hoe: ”Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37. Tian’Andriamanitra tokoa ny hahatanteraka ny teniny  hahatonga fitahiana, indrindra ho an’ny olom-boafidiny sy ny ankohonany. Ho amin’izany dia misy ny fepetra izay apetrany, dia araka ny voasoratra hoe:”Raha mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka mitandrina hanaraka ny didiny rehetra, izay andidiako anao anio, dia hasandratr’i Jehovah Andriamanitrao ho ambonin’ny firenena rehetra amin’ny tany hianao; ary ho tonga aminao sy ho azonao izao fitahiana rehetra izao, raha mihaino ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao” Deo.28:1. Hoy ny Tompo manome toky ny amin’ny fahatanterahan’ny teniny: ”Raha manaiky sy mankatò hianareo, dia hihinana ny voka-tsoa amin’ny tany” Isa.1:19.

Alatsinainy 25: Mahatoky ny tenin’Andriamanitra.

Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako…” Isa.55:11.

Vakiteny 1: 2 Kor.1:15-20. Vakiteny 2: Isa.55:10-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.55:10-11.Teny manampy:

“Andriamanitra tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na efa niteny va Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19.

“Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tetỳ ambonin’ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin’ireny izaho no lohany” 1 Tim.1:15.

Talata 26: Ny tenin’Andriamanitra mitondra fahasoavana.

”Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko. dia tanterahina amin’ny fahalemena” 2 Kor.12:9.

Vakiteny 1:  Sal.1:1-2. Vakiteny 2: 2 Kor.12:2-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.12:7-9. Teny manampy:

“Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny tenin’ny fahasoavana naloaky ny vavany, ka hoy izy: Tsy Zanak’i Josefa va Ity?”  Lio.4:22.

– “Fa tamin’ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana” Jao.1:16.

 Alarobia 27: Mamoaza ny voan’ny tenin’Andriamanitra.

”Ireo teny amin’ny tany tsara kosa dia izay mandre ny teny amin’ny fo sady marina no tsara” Lio.8:18.

Vakiteny 1: Mat.3:7-12. Vakiteny 2: Lio.8:4-15.  Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.8:18. Teny manampy:

“Tsy hianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handeha sy hamoa, ary mba haharetan’ny vokatrareo” Jao.15:16.

– “Dia nandroso ny tenin’Andriamanitra; ary nihamaro indrindra ny isan’ny mpianatra tany Jerosalema; ary maro be kosa ny mpisorona nanaiky ny finoana” Asa.6:7.

Alakamisy 28: Jesosy Kristy, Tenim-pahasoavana mahagaga.

« Ary izy rehetra nankalaza Azy sady talanjona noho ny tenin’ny fahasoavana naloaky ny vavany » Lio.4:22a.

Vakiteny 1: Asa.2:36-42. Vakiteny 2: Lio.4:16-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.4:22. Teny manampy:

“Ny fanahy no mahavelona; ny nofo tsy mahasoa na inona na inona; ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana” Jao.6:63.

“Izay hatramin’ny voalohany, dia izay efa renay, izay efa hitan’ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain’ny tananay, dia ny amin’ny Teny Fiainana” 1 Jao.1:1.

Zoma 01: Zarao ny tenim-pahasoavana mahavelona.

« Aoka ny fiteninareo ho amin’ny fahasoavana mandrakariva »  Kol.4:6a.

Vakiteny 1: Sal.19:7-14. Vakiteny 2: Kol.4:2-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.4:6. Teny manampy:

“Ny teny atao amin’ny antony dia poma volamena ao anaty vilia volafotsy tsara soratra” Oha.25:11.

“Ataonao ho tsinontsinona va ny fampiononana avy amin’Andriamanitra sy ny teny natao aminao amin’ny fahalemem-panahy?” Joba 15:11.

Sabotsy 02: Maharitra ny tenin’Andriamanitra.

”Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35.

Vakiteny 1: 1 Pet.1:22-23. Vakiteny 2: Mat.24:29-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.24:35. Teny manampy:

“Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12.

“Ny tenin”Andriamanitra maharitra mandrakizay. Ary izany no tenin’ny Filazantsara izay notorina taminareo” 1 Pet.1:25.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook Hira sy Filazantsara”.

© Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *