Alahady VI alohan’ny Paska 11-16 Marsa 2019 “Resy ny fakam-panahy”

HIRA SY FILAZANTSARA
Alahady VI alohan’ny Paska 11-16 Marsa 2019
“Resy ny fakam-panahy”
*

Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe ”fakam-panahy” dia ny fitaoman’ny devoly hisaraka amin’Andriamanitra sy hanao izay zavatra tsy araka ny
sitrapony. Ny filàna ao am-pon’ny olona, dia ny ”filan’ny nofo” no hetsehan’ny devoly hakana fanahy ny olona sy hambaboana azy : filambola
(fieremana), filam- boninahitra, filam-pahefana, filan-kanina, sns. Izany no niseho fony i Adama sy Eva tao Edena, mba handavoana
azy, ary haha-meloka azy teo anatrehan’Andriamanitra. Amitahan’ny devoly antsika ny fiheverana fa tsy hita na fantatr’Andriamanitra ny tsy
mety natao, hany ka mora amintsika ny manota. Noho ny fahasoavan’Andriamanitra, dia nomen’ny Tompo ho an’ny mpino rehetra vita
batisa ny ho tarihin’ny Fanahy Masina, Izay mampandresy azy amin’ny ratsy rehetra sady Fanahin’ny fahamarinana izay mitarika sy
mampahery azy hanao ny sitrapon’Andriamanitra, dia “izay tsara sady ankasitrahana no marina” Rom.12:2. Koa amini’zany dia “Tafio
avokoa ny fiadian’Andriamanitra, mba hahazoanareo hifahatra amin’ny fanangolen’ny devoly” Efes.6:11. Izany dia ny finoana sy ny firaisana
amin’i Jesosy ary ny vavaka omban’ny fitarihan’ny Fanahy Masina sy ny tenin’Andriamanitra sabatry ny Fanahy. Fiadiana mahery vaika
indrindra ireo mba hiarovana amin’ny fakam-panahy sy handresena azy. Misy ny fakam-panahy, kanefa “Amin’izany rehetra izany, dia
manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika” Rom.8:37. Amena.

Alatsinainy 11: Ny mino mandresy ny mpaka fanahy.
« Dia hampifandrafesiko hianao sy ny vehivavy ary ny taranakao sy ny taranany: izy hanorotoro ny lohanao » Gen.3:15.
Vakiteny 1: Rom.16:17-20. Vakiteny 2: Gen.3:1-24. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Gen.3:14-15.
Fitarihan-kevitra: Ny ady amin’ny devoly mpaka fanahy, tsy adin’olombelona fa adin’Andriamanitra. Koa na dia mahatsiaro
manana fahalemena aza isika manoloana ny fakam-panahy, dia hoy ny Tompo: ”Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko.
dia tanterahina amin’ny fahalemena” 2 Kor.12:9. Ny fahasoavan’Andriamanitra mandresy ho antsika, dia Jesosy miteny
amintsika manao hoe: ”Ny fiadanako no omeko anareo” Jao.14:27b.

Talata 12: Ny mpanompon’Andriamanitra mahajoro.
“Fa amin’ny zavatra rehetra dia mampiseho ny tenanay ho mpanompon’Andriamanitra izahay” 2 Kor.6:4.
Vakiteny 1: Gen.39:1-9. Vakiteny 2: 2 Kor.6:1-10. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.6:4.
Fitarihan-kevitra: Ny mpanompon’Andriamanitra dia mahajoro mahatohitra sy mandresy ny fakam-panahy noho ny Tompo
momba azy. Hoy ny Apostoly Paoly: ”Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31. Ary
satria ny devoly dia mpiampanga, dia mbola hoy Paoly: ”Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra
no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo
amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika” Rom.8:33-34.
Alarobia 13: Ny tenin’Andriamanitra mandresy ny fakam-panahy.
« Dia nandao Azy ny devoly, ary indreo, nisy anjely tonga ka nanompo Azy. » Mat.4:11.
Vakiteny 1: Heb.2:10-18. Vakiteny 2: Mat.4:1-11. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Mat.4:11.
Fitarihan-kevitra: Jesosy Kristy nandresy ny mpaka fanahy satria ”velona sy mahery” tao Aminy ny tenin’Andriamanitra
(Heb.4:12). Ho an’izay nandray Azy dia ampahitany azy ny voninahitr’Andriamanitra izay mandresy tanteraka ny mpaka
fanahy araka ny voasoratra hoe: ”Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia
voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” Jao.1:14.
Alakamisy 14: Ny mino mandresy ny fakam-panahy amin’ny Vavaka.
“Miareta tory sy mivavaha hianareo, mba tsy hidiranareo amin’ny fakam-panahy” Mat.26:41a.
Vakiteny 1: Dan.6:11-24. Vakiteny 2: Mat.26:36-42. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Mat.26:41.
Fitarihan-kevitra: Izay manana firaisana amin’i Jesosy no voaro amin’ny fakam-panahy ary mandresy ny mpaka fanahy.
Amin’ny alalan’ny Vavaka no ananantsika firaisana velona Aminy ka handraisantsika ny heriny sy ny fahefany izay mandresy
ny ratsy rehetra, dia ny Fanahy Masina. Feno toky ny manana ny Fanahy Masina ao anatiny fa voasoratra hoe: ”Fa tsy
nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin’ny tahotra indray hianareo [tahotra ny fakam-panahy], fa nandray ny
fanahin’ny zanaka natsangana, izay iantsoatsika hoe: Aba, Ray ô” Rom.8:15.

 

 

Zoma 15: Mandresy ny fakam-panahy amin’ny finoana an’i Jesosy.
« Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin’ny ran’ny Zanak’ondry sy ny teny filazana Azy » Apok.12:11a.
Vakiteny 1: 1 Jao.5:1-5. Vakiteny 2: Apok.12:7-11. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Apok.12:11.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy: ”Ny zavatra rehetra dia hain’ny mino” Mar.9:3, dia izay rehetra manana an’i Jesosy ho
Tompony sy Mpamonjiny, ka afaka miteny tahaka an’i PaolyApostoly manao hoe: ”Mahay ny zavatra rehetra aho ao
amin’ilay mampahery ahy” Fil.4:13. Fahefana feno no omen’ny Tompo ny mino mba handreseny ny mpaka fanahy. Hoy
Jesosy: ”Indro, efa nomeko fahefana hanitsaka menarana sy maingoka sy handresy ny hery rehetra ananan’ny fahavalo
hianareo, ka tsy hisy hampaninona anareo akory” Lio.10:19.

 

Asabotsy 23: Ny mino mandresy ny fakam-panahy no satrohina voninahitra.
”Izay maharesy no hataoko andry eo amin’ny tempolin’Andriamanitro” Apok.3:12.
Vakiteny 1: 1 Jao.2:12-14. Vakiteny 2: Apok.3:7-13. Toriteny 1: (safidy). Toriteny 2: Apok.3:12.
Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no handovana ny fanjakan’ny lanitra sy ny fiainana mandrakizay. Fahasahiana masina sy
faharetana no takian’izany. Fa hoy Jesosy: ”Izaho hanome maimaimpoana amin’ny loharanon’ny ranon’aina ho an’izay
mangetaheta. Izay maharesy no handova izany; ary ho Andriamaniny Aho, ary izy ho zanako” Apok.21:6-7.

 

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.hifi-madanet.org sy Fb “Hira sy Filazantsara”. Henoy “hifiradio.org” Fb 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *