Alahady III alohan’ny Paska 01-06 Avrily 2019 “Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony ”

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady III alohan’ny Paska 01-06 Avrily 2019
“Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony ”
*

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony” dia Izy manaiky ny hiahy ny fahavelomany, tsy ho amin’ity fiainana an-tany ity ihany, fa ho amin’ny fiainana mandrakizay indrindra koa. Izany fanekena izany dia nofeheziny amin’ny hoe: ”Ho Andriamaniny aho, ary izy ho oloko” Lev.26:12, izay nanterin’i Jesosy amin’ny hoe: ”Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19. Antoka lehibe tokoa no ataon’Andriamanitra noho ny fanekena nataony. Hoy Izy tamin’ny firenena Isiraely: ” Ry Jakoba ô, izao no lazain’i Jehovah, Izay nahary anao sady namorona anao, ry Isiraely ô: Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho; Efa niantso ny anaranao Aho, Ahy hianao” Isa.43:1. Ary satria tsy mahafoy antsika Izy, na isika dia ”tsy misy marina na dia iray akory aza” Rom.3:10, dia efa nanao fanavotana ho antsika izay mino Azy. Fa: “Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8. Fanekena mitoetra mandrakizay no ataon’Andriamanitra amin’ny olony amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany, Fa Jesosy no « Mpiandry ondry lehibe, niala tamin’ny maty, mitondra ny ran’ny fanekena mandrakizay » Heb.13:20. Hoy Izy tamin’ny mpianany: “Sotroinareo rehetra ity; fa ity no rako, dia ny amin’ny fanekena [na: ny fanekena vaovao], izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” Mat.26:28. Fa tsy mahafoy ny olony Izy (Rom.11:1), na dia mananatra azy mafy aza, toy ny nataony tamin’ny firenena Isiraely manao hoe: “Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja, fa amin’ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao” Isa.54:8. Ary amin’izany, dia hoy Izy: “Fa na dia hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10. Hazòny ny faneken’Andriamanitra mba hihazonany anao !

 

Alatsinainy 01: Andriamanitra manao fanekena amin’ny olony.
“Indro, Izaho efa manorina ny fanekeko aminareo sy amin’ny taranakareo mandimby anareo » Gen.9:9.
Vakiteny 1: Heb.7:17-28. Vakiteny 2: Gen.9:1-13. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Gen.9:9.
Fitarihan-kevitra: Fanekena mandrakizay no ataon’Andriamanitra mba hiantohana ny olom-boafidiny sy ny taranany, satria
fitiavana mandrakizay no nitiavany azy (Jer.31:3). Fa amin’izany dia hoy ny teniny: ”Izaho tsy handao anao na hahafoy anao
akory” Heb.13:8. Hoy Jaona milaza ny amin’ny fitiavan’i Jesosy ny mpianany : ”ary efa tia ny Azy izay amin’izao tontolo izao
Izy, dia tia azy hatramin’ny farany” Jao.13:1b.

 

Talata 02: Jesosy Kristy no fehin’ny fanekena amin’Andriamanitra.
“Dia hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an’ny olona » Isa.49:8b.
Vakiteny 1: Gal.3:15-22. Vakiteny 2: Isa.49:8-13. Toriteny (safidy). Toriteny 2: Isa.49:8.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra manao fanekena amin’ny olona mba hiray antoka aminy. Izany dia tamin’ny alalan’ny ran’i
Kristy maty ho antsika mpanota. “Fa raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22b. ”Fa Kristy kosa,
rehefa tonga ho Mpisoronabe ny amin’ny zavatra tsara ho avy, dia… tsy mba nitondra ran’osilahy sy ran-janak’omby Izy, fa ny
ran’ny tenany, dia niditra indray mandeha ho any amin’ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay” Heb.9:11-12.

 

Alarobia 03: Ny faneken’Andriamanitra miahy ny olony.
“Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana Izy” Jao.6:11.
Vakiteny 1: Isa.46:3-9. Vakiteny 2: Jao.6:1-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.6:11.
Fitarihan-kevitra: Endriky ny fiahian’Andriamanitra ny olony ny nizaran’i Jesosy ny mofo izay nampitomboiny ho an’ireo
olona maro nanaraka Azy. Itarafana ny fanoloran’i Jesosy ny tenany izany, fa hoy Izy: ”Ny mofon’Andriamanitra dia Ilay
midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho na’izao tontolo izao” Jao.6:33.

 

Alakamisy 04: Ny zanaky ny fanekena mandova teny fikasana.
“Fa ilay tamin’ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin’ny teny fikasana” Gal.4:23b.
Vakiteny 1: Asa.3:14-25. Vakiteny 2: Gal.4:21-31. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Gal.4:23.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny Soratra Masina: “Hianareo no zanaky ny mpaminany sy ny fanekena nataon’Andriamanitra
tamin’ny razanareo, raha hoy Izy tamin’i Abrahama: Ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany
– Gen.22:18” Asa.3:25. Hoy Jesosy: “Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva; fa ny zanaka no mitoetra ao
mandrakariva” Jao.8:35, dia ny zanaka mandray sy mihazona ny teny fikasana nomen’Andriamanitra (Rom.9:8).

 

Zoma 05: Andriamanitra mihazona ny fanekeny.
“Tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao » Isa.54:10b.
Vakiteny 1: 2 Kor.9:6-15. Vakiteny 2: Isa.54:5-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.54:10.
Fitarihan-kevitra: Teny fampaherezana ny finoantsika raha mitoetra mandrakizay ny faneken’Andriamanitra. Fa “Andriamanitra
tsy mba olona ka handainga, na zanak’olombelona ka hanenina; moa efa nilaza va Izy, ka tsy hefainy? na efa niteny va
Izy, ka tsy hotoviny?” Nom.23:19. Hoy Jesosy: “Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35.

 

Asabotsy 06: Ny fanekena, firaisana voninahitra amin’i Kristy .
“Ray ô, tiako mba ho any amiko amin’izay itoerako ireo izay nomenao Ahy” Jao.17:24a.
Vakiteny 1: 2 Tim.2:8-13. Vakiteny 2: Jao.17:20-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:24.
Fitarihan-kevitra:Voninahitra mandrakizay no lova nomanin’Andriamanitra ho an’ny olony izay mihazona ny fanekeny.
Nataony ho ”fanaka omem-boninahitra” izy ao amin’ny fanjakany mandrakizay (2 Tim.2:21). Fa hoy Jesosy: “Avia hianareo
izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34.

 

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site
www.hifi-madanet.org sy Fb “Hira sy Filazantsara”. Henoy “hifiradio.org” Fb 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *