Alahady I manaraka ny Paska 29 Avrily-04 Mey 2019 “Ny finoana mandresy ”

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady I manaraka ny Paska 29 Avrily-04 Mey 2019
“Ny finoana mandresy ”
*

Fitarihan-kevitra : Jesosy Kristy nitsangana tamin’ny maty: Tokim-pandresena mandrakizay ho an’ny mino rehetra, dia ny fandresena ny ota  sy ny tsy fahamarinana, ny fandresena ny devoly sy ny asan’ny maizina rehetra. Koa ny tenin’i Jesosy manao hoe ”Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” (Jao.14:19) dia midika hoe ”Satria nandresy Aho, dia mandresy koa hianareo”, ”Satria misandratra Aho, dia misandratra koa hianareo”, dia mandresy sy misandratra amin-kery sy amim-boninahitra. Izany no lova omen’Andriamanitra ho an’izay rehetra mino ny Anarany sy matoky ny teniny ary manaiky ny fiantsoany. Fa voasoratra hoe: ”Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30. Fa ”Izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery [Na:anarana, na fahefana] ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany” Jao.1:12, ”Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manam-boninahitra aminy koa” Rom.8:17. Fa ny fiaretana amim-pinoana no handovana, araka ny teny fampaherezan’i Paoly Apostoly an’i Timoty manao hoe: ”Raha miaritra isika, dia hiara-manjaka aminy”  2 Tim.2:12. Tianao ve ny hisandratra ao amin’ny voninahitry ny fanjakan’Andriamanitra ? Hoy ny Tompo: ”Koa aza manary ny fahasahianareo izay misy valiny lehibe.Fa tokony hanana faharetana hianareo mba hahazoanareo izay lazain’ny teny fikasana, rehefa vitanareo ny sitrapon’Andriamanitra” Heb.10:35-36. Vavolombelon’izany fisandratana amim-pandresena sy voninahitra izany i Paoly ka niteny nanao hoe: ” Efa niady ny ady tsara aho; nahatanteraka ny fihazakazahana aho; nitahiry ny finoana aho;  hatrizao dia tehirizina ho ahy ny satro-boninahitry ny fahamarinana, izay homen’ ny Tompo, Mpitsara marina, ho ahy…” 2 Tim.4:7-8. Hoy Jesosy: ”Izay mandresy dia havelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin’ny seza fiandrianako…”  Apok.3:21. Ry havana: Minoa, ary ”tongava aminao araka ny ninoanao” Mat.8:13.

Alatsinainy 29: Ny finoana mandresy, mahafantatra Izay inoany.

“Kanefa raha izaho, dia fantatro fa velona ny Mpanavotra ahy” Joba 19:25a.

Vakiteny 1 : 2 Tim.1:6-12. Vakiteny 2 : Joba 19:25-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Joba 19:25.

Fitarihan-kevitra: Sarotra indrindra ny fahoriana nihatra tamin i Joba, kanefa nampaherezin’ny finoany izy ka nijoro ho mpandresy. Fehizay dia tsy mora ny fizahan-toetra nahazo an’i Abrahama, saingy nihazona ny finoana izy ka dia “nisaina ho fahamarinany izany” (Rom.4:22). “Fa natoky izy fa izay nolazain’Andriamanitra dia hainy hatao koa” Rom.4:21. Tianao va ny hanana finoana mandresy? Fantaro Izay inoanao (2 Tim.6:12).

Talata 30: Ny finoana mandresy izao tontolo izao.

“Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao” 1 Jao.5:4

Vakiteny 1 : Rom.8:31-37. Vakiteny 2 : 1 Jao.5:4-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 1 Jao.5:4.

Fitarihan-kevitra: Ny mino, izay naterak’Andriamanitra, dia ataony ho mpandresy tahaka Azy. Mandresy ny ota, ny asan’ny maizina, ny toetran’ny Adama ela ao amin’ny olona, ny fomban’izao tontolo izao, ny tsy finoana. Asan’ny Fanahy Masin’Andriamanitra avy any ambony izany, ka “Izay avy any ambony dia ambonin’izy rehetra” hoy Jesosy, Jao.3:31. Fa voasoratra hoe: “Fa tsy nomen’Andriamanitra fanahy osa isika, fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahononan-tena” 2 Tim.1:7.

Alarobia 01: Fiadanana no lovan’ny finoana mandresy.

Dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo” Jao.20:19b.

Vakiteny 1: Lio.2:8-14. Vakiteny 2: Jao.20:19-31. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.20:19.

Fitarihan-kevitra: Ny hoe “fiadanana” dia ny fahatokiana  be votraky ny fitsanganan’i Jesosy tamin’ny maty ka mijoro sy mitoetra eo amin’ny olony. Antoka sady tokim-pandresena lehibe ho an’ny mino izany. Sambatra ny fo izay nandray Azy fa ampitoeriny ao amin’ny fiadanany. Fa ny Tompo dia mitoetra ao amin’izay mino Azy (Jao.14:20). Antoka ho amin’ny fitahiana ny fiainana manontolo izany. Ho amin’izany, dia hoy ny tenin’Andriamanitra: “Manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo” 1 Pet.3:15.

Alakamisy 02: Ny finoana mandresy ny fahoriana sy ny fahafatesana.

“Ny marina amin’ny finoana no ho velona” Rom.1:17.

Vakiteny 1: Jao.11:21-27. Vakiteny 2: Rom.1:8-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.1:16-17.

Fitarihan-kevitra: Ny finoana velona ka mahamarina sy mahavelona ny mino dia vokatry ny fihazonana ny tenin’Andriamanitra

sy ny firaisana amin’i Jesosy Izay “Tompon’ny finoana sy Mpanefa azy” Heb.12:2. Amin’izany dia hoy Paoly: Fa ny fahorianay maivana, izay vetivety foana, dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay” 2 Kor.4:17. Ny voninahitra atafy ny mino dia ny fiainana mandrakizay.

Zoma 03: Ny finoana mandresy dia Jesosy ao amin’ny olona.

“Matokia, Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b.

Vakiteny 1: Jos.1:1-5. Vakiteny 2: Jao.16:25-33. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.16:31-33.

Fitarihan-kevitra: Ny fikendren’Andriamanitra dia ny olony hahalala Azy ka hatoky ny fitiavany, ary hahafantatra ny herin’ny finoana izay nomeny azy, ka hiteny hanao hoe: “Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy? Fahoriana va, sa fahantrana, sa fanenjehana, sa mosary, sa fitanjahana, sa loza, sa sabatra?” Rom.8:35b. “Kanefa amin’izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’ilay tia antsika” Rom.8:37. Fantaro Jesosy, minoa Azy, Mpandresy mandrakizay.

Sabotsy 04: Ny finoana mandresy satria ny Tompo momba ny olony.

”Indro Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’tontolo izao” Mat.28:20b.

Vakiteny 1: Isa.41:8-16. Vakiteny 2: Mat.28:11-20. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Mat.28:20b.

Fitarihan-kevitra: Fanekena mandrakizay no nataon’Andriamanitra amin’ny mino manao hoe: “Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Jer.31:33b. Voafehy tamin’ny  ran’i Kristy izany (Mat.26:28) ka tsy hitsoaka mandrakizay (Isa.54:10). Fa “Izy efa tia nyAzy, ary tia azy hatramin’ny farany” Jao.13:1.

 

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org”  FB 24/24 ora, 7/7 andro.                                           

  © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *