Alahady IV manaraka ny Paska 20-25 Mey 2019 “Mankalazà an’Andriamanitra”

Fiangonana Loterana Malagasy
Hira & Filazantsara
Alahady IV manaraka ny Paska 20-25 Mey 2019
“Mankalazà an’Andriamanitra”
*

Fitarihan-kevitra: Ny ”Mankalazà an’Andriamanitra”, dia ny midera sy ny manandratra ary ny manome voninahitra Azy. Fanompoana masina notendren’’Andramanitra ao amin’ny fanjakany izany. Koa dia mankalaza Azy tsy mitsahatra ireo anjely marobe izay manatrika ny seza fiandrianan’ny voninahiny ka mihira hoe: ”Ho an’ilay mipetraka eo ambonin’ny seza fiandrianana sy ho an’ny Zanak’ondry anie ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay” Apok.5:13b. Izany fankalazana masina izany koa no adidy apetrany ho an’ny mino sy ny fiangonan’Andriamanitra; ary tsy ho adidim-panompoana ihany fa tena antom-pahavelomany koa. Fa fanatrehan’Andriamanitra sy fombàny ny olony ny fankalazana Azy. Midera sy mankalaza Azy tokoa isika satria: eo ny fahendreny sy ny halalin’ny sainy raha namorona izao zavatra ary rehetra izao, ka ”hitany fa tsara indrindra” Gen.1:31. Fa hoy ny mpanao Salamo: “Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao ny tany” Sal.104:24. Eo ny fahalehibiazan’ny heriny sy ny fahefany izay mandresy ny fahavalony rehetra. Fa nirodana ny manda mafin’i Jeriko nohon’ny herin’ny hira fiderana sy ny feonjava-zavameno nanakoako ary ny hiakan’ny vahoaka Isiraely notarihin’i Josoa (Jos.6:20). Fa amin’izany dia voasoratra hoe: ”Izao no lazain’i Jehovah amin’ny Tompoko: Mipetraha eo antanako ankavanana Ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao” Sal.110:1. Hoy Jesosy: ”Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any andanitra sy etỳ an-tany” Mat.28:18. Fa ny antony lehibe indrindra ankalazantsika Azy dia ny asam-panavotana antsika, ”Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.8:5. Koa miray feo isika amin’ny mpanao Salamo hihira hoe: “Miderà an’i Jehovah fa tsara Izy, mankalazà ny Anarany” Sal.135:3. Tombony no azon’izay manao izany, fa hoy ny Tompo: ”Izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra” 1 Sam.2:30d.

Alatsinainy 20: Mankalazà an’Andriamanitra.
“Mankalazà an’i Jehovah, fa asa lehibe no nataony” Isa.12:5a.
Vakiteny 1: Lio.1:39-49. Vakiteny 2: Isa.12:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.12:4-5.
Fitarihan-kevitra: Baiko omen’ny tenin’Andriamanitra ny mankalaza an’Andriamanitra noho ny fahalehibiazany. Izany dia hita eo
amin’ny asany, dia Izy nahary izao rehetra izao sy miahy ka mamelona azy, anefa indrindra koa hita amin’ny fitiavany mamindra fo
ka manetry tena nidina tety hamonjy ny mpanota mahantra. Fa voasoratra hoe: ”Ao amin’ny fitoerana avo sy masina no onenako, ary
ao amin’ny torotoro fo sy ny manetry tena, hamelombelona ny fanahin’ny manetry tena sy hamelombelona ny fon’ny torotoro fo”
Isa.57:15. Mankalazà Azy fa Mahagaga Izy.

Talata 21: Mankalazà an’Andriamanitra loharanon’ny fahasoavana rehetra.
“Ny fanomezan-tsoa rehetra… dia midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana” Jak.1:17a.
Vakiteny 1: Oha.10:12-22. Vakiteny 2: Jak.1:16-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jak.1:16-17.
Fitarihan-kevitra: Mahadiso hevitra ny olona maro ny mahazo fahasoavana maimaimpoana. Misy ny mihevitra fa noho ny fahaizana
sy ny ezaka nataony no nahatonga izany. Misy ny minia tsy hahalala an’Andriamanitra rahateo ka manamavo ny anarany (Rom.1:21).
Ahoana ny aminao? Omeo voninahitra ny Tompo. Mankalazà Azy, fa Izy no iavian’ny soa rehetra, ary tsy mikendry afa-tsy ny
hahasoa anao (Jak.1:17).

Alarobia 22: Ny Ray mankalaza ny Zanaka.
« Ray ô, tonga ny fotoana ; mankalazà ny Zanakao, mba hankalazan’ny Zanaka Anao » Jao.17:1b.
Vakiteny 1: Apok.5:6-10. Vakiteny 2: Jao.17:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.17:1-2.
Fitarihan-kevitra: Firaisan’aina feno sady lalina ary mahery indrindra ny firaisan’ny Ray sy ny Zanaka. Fa hoy Jesosy: “Izaho sy ny
Ray dia Iray ihany” Jao.10:30, “izay nahita Ahy dia nahita ny Ray” Jao.14:9b. Izay mankalaza ny Zanaka dia manome voninahitra ny
Ray, ka hanao hoe: ”Hosanna, ho an’ny Zanak’i Davida! Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah – Sal.118:26” Mat.21:9.

Alakamisy 23: Ny Zanaka mankalaza ny Ray.
“Ray ô, mankalazà ny anaranao” Jao.12:28.
Vakiteny 1: Apok.4:8-11. Vakiteny 2: Jao.12:27-33. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.12:27-28.
Fitarihan-kevitra: Ny fankalazan’ny Zanaka ny Ray sy ny fanomezany voninahitra Azy dia amin’ny alalan’ny fankatoavany Azy, ka
nitenenan’i Jesosy tamin’ny andro mangidy izay nolalovany manao hoe: “Raiko ô, raha azo atao, dia aoka hesorina amiko ity
kapoaka ity; nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao, fa ny Anao” Mat.26:39. Ny fankalazana an’Andriamanitra dia tsy ny midera
Azy ihany fa amin’ny fanekena ny hiaritra hitondra ny hazo fijaliany indrindra koa noho ny Anarany (Mat.10:38).

Zoma 24: Ny Fanahy Masina mankalaza ny Ray sy ny Zanaka
« Izy hankalaza Ahy ; fa handray avy amin’ny Ahy Izy ka hanambara izany aminareo » Jao.16:14.
Vakiteny 1: Isa.11:1-5. Vakiteny 2: Jao.16:5-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.16:14-15.
Fitarihan-kevitra: Fanomezana sarobidy indrindra ny nanirahan’Andriamanitra ny Fanahy Masina mba hampianatra antsika ny
amin’Andriamanitra. Hoy Paoly Apostoly: ”fa ny Fanahy mamantatra ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay
an’Andriamanitra aza” 1 Kor.2:10b. Hoy Jesosy: ”Izy no ho vavolombelona hanambara Ahy” Jao.15:26. Mianara amin’ny Fanahy ny
fankalazana an’Andriamanitra Ray sy Zanaka.

Sabotsy 25: Omeo voninahitra Andriamanitra.
« Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy ? fa aiza ny sivy ? » Lio.17:17.
Vakiteny 1: Rom.1:18-25. Vakiteny 2: Lio.17:1-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.17:15-18.
Fitarihan-kevitra: Endriky ny fankalazana an’Andriamanitra ny mahay misaotra Azy, ka miteny tahaka ny mpanao Salamo hoe:
« Inona no havaliko an’i Jehovah Noho ny soa rehetra nataony tamiko?” Sal.116:12. Tsy nahay nisaotra na nidera an’Andriamanitra
avokoa ireo boka folo lahy, ka hoy Jesosy: « Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina
hanome voninahitra an’Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va?” Lio.17:17-18. Mahaiza misaotra ny Tompo!

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.
org sy FB “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *