Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Trinite 08-13 Jolay 2019 “Andriamanitra mamindra fo”

Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”Andriamanitra mamindra fo” dia manambara ny fitiavany indrindra ny olombelona mpanota ka anaovany izay azony
rehetra atao mba tsy hahavery azy, fa hahavonjy azy, ary mba tsy hahafaty azy, fa hahavelona azy. Dia miala nenina aminy izy ka tsy tehanatsoaka
ny fanekena nataony taminy na koa ny faminframpo nomeny azy. Fa efa niteny tokoa Izy tamin’ny Isiraely olony manao hoe: ”Fa na dia
hifindra aza ny tendrombohitra ary na dia hihetsika aza ny havoana, tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny
fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10. Koa dia hoy indrindra ny tenin’ny mpaminany raha nahita ny fahatsontsan’ny
Zanak’Isiraely manao hoe: ”Raha tsy nosisan’i Jehovah Tompon’ny maro, olona vitsivitsy isika, dia efa tonga tahaka an’i Sodoma ary nitovy tamin’i
Gomora” Isa.1:9. Zava-dehibe sady avo indrindra tsy takatry ny saintsika olombelona mpanota ny famindrampon’Andriamanitra izay vokatry ny
fitiavany, raha hoy Izy: ”Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao” Jer.31:3. Ary satria tsy nisy lalana na fomba mety hahamendrika antsika handray ny famindrampony, dia nanolotra ny Zanany Lahitokana Izy dia Jesosy Kristy, izay nanaiky ny ho faty mba hisolo voina antsika, araka ny voasoratra hoe: ”Izy no avotra [Na: fanatitra fampiononam-pahatezerana] noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2. Afaka amin’ny fanamelohan’ny ota tokoa isika araka ny voasoratra hoe: ”Ary amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.8:12. Rehefa izany, dia mitaona antsika ny tenin’ny Tompo hino sy handray ny asan’ny famindrampony ho famonjena antsika, ”Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’Andriamanitra” Efes.2:8, dia famindram-po madiodio. Tanteraka izany amin’ny alalan’i Jesosy Kristy ”Izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika” Rom.4.25. Andriamanitra mamindra fo amintsika? Antoka ho famonjena antsika.

Alatsinainy 08: Andriamanitra Mpamindra fo.
« Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay Izy, fa tia famindrampo » Mik.7:18b.
Vakiteny 1: Mar.2 :1-12. Vakiteny 2: Mik.7:18-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mik.7:18.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra mamindra fo amin’ny mpanota ka mamela ny helony ary mamonjy azy. Fa Izy dia ”tia ny olona
rehetra hovonjena ka ho tonga amin’ny fahalalana ny marina” 2 Tim.2:4, dia ny fanafahana amin’ny ota. Amin’ny alalan’i Jesosy
Kristy no mahatanteraka izany; fa hoy ny fanambarany: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana; tsy misy olona mankany
amin’ny Ray afa-tsy amin’ny alalako” Jao.14:6. Fa Izy no “nanolotra ny tenany ho avotra hisolo ny olona rehetra” 2 Tim.2:6.

Talata 09: Andriamanitra mamindra fo amin’izay manetry tena.
“Manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra, mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro” 1 Pet.5:6a.
Vakiteny 1: Lio.18:9-14. Vakiteny 2: 1 Pet.5:6-11.Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.5:6.
Fitarihan-kevitra: Tsy hain’ny olona ny manafaka ny tenany amin’ny ota. Fa hoy ny Apostoly Paoly: ”Fa tsy ny tsara izay sitrako no
ataoko; fa ny ratsy izay tsy sitrako no ataoko” Rom.7:19. Mitalahoa amin’Andriamanitra manao hoe: ”Mamindrà fo amiko,
mpanota” Lio.18:13. Fa amin’izany dia hoy Jesosy: ”Raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo” Jao.8:36.

Alarobia 10: Ny famindrampon’Andriamanitra mamerina ny mpanota.
“Rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy” Lio.15:5.
Vakiteny 1: Isa.44:21-23. Vakiteny 2: Lio.15:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.15:3-5.
Fitarihan-kevitra: Sarobidy amin’Andriamanitra ny aina sy fanahin’ny olona, koa dia misahirana Izy hitady izay nania amin’ny
alalan’i Jesosy, izay niteny hoe: “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10. Antoka ataon’Andriamanitra
ho famonjena tokoa Jesosy. Rehefa izany, dia hoy ny Tompo:“Avia hiara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very” Lio.15:6.

Alakamisy 11: Ny famindrampon’Andriamanitra manolotra ny Zanany ho famelan-keloka.
“Indro ny zanak’ondrin’Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao” Jao.1:29.
Vakiteny 1: Efes.1:3-7. Vakiteny 2: Jao.1:19-31. Toriteny 1 (safidy). Jao.1:29.
Fitarihan-kevitra: Voasoratra hoe:“Raha tsy misy rà alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22. Tonga tamintsika tokoa Jesosy
Ilay Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry (Jao.10:11). Dia mbola miantso ny olona rehetra hanatona Azy Izy handray
ny famonjeny. Fa mora fanahy sady tsy miavona am-po Izy ka manao hoe: “Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2.

Zoma 12: Ny famindrampon’Andriamanitra manamarina ny mpanota.
“Fa famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà” Hos.6:6a.
Vakiteny 1: Mat.9:9-13. Vakiteny 2: Hos.6:4-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Hos.6:6.
Fitarihan-kevitra: Sahirana sy mangaihay ny mpanota izay antsoin’Andriamanitra hiatrika ny voninahitry ny fahamasinany. Fa niloabava
Isaia nanao hoe: “Lozako! maty aho! fa lehilahy maloto molotra, sady ato amin’ny firenena maloto molotra no itoerako, fa ny
mpanjaka, dia Jehovah, Tompon’ny maro, no efa hitan’ny masoko” Isa.6:5. Tianao va ny ho afaka amin’ny fanamelohan’ny ota?
Minoa an’i Jesosy fa “Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1
Jao.2:2.

Sabotsy 13: Ny famindrampon’Andriamanitra mitaona hibebaka.
“Mibebaha, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.
Vakiteny 1: Mal.3:5-7a. Vakiteny 2: Mat.4:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.4:17.
Fitarihan-kevitra:Tsy ny fahamarinan’ny mpanota, fa ny famindrampon’Andriamanitra no tsy nahalany ritra azy (Isa.1:9). Koa mba
tsy hahadiso hevitra azy ny amin’ny fitiavan’Andriamanitra mamonjy azy dia mananatra ny Soratra Masina manao hoe: ”Sao
hamavoinao ny haren’ny fahamoram-panahiny sy ny fandeferany ary ny fahari-pony, satria tsy fantatrao fa ny fahamorampanahin’Andriamanitra
dia mitaona anao hibebaka?” Rom. 2:4. Fa ny mibebaka no ahazoana famelan-keloka hahavelona (Asa.3:19).

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *