Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIII manaraka ny Trinite 16-21 Septambra 2019 “Velona ny Tenin’Andriamanitra”

Fitarihan-kevitra: Velona ny tenin’Andriamanitra ary tsy ho faty mandrakizay. Tsy voafetra ny fahavelomany ary tsy voasakana ny fiasany. Fa hoy Jesosy:
“Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35. Hoy koa ny anjely Gabriela raha avy nanambara tamin’i Maria ny amin’ny
hahaterahan’i Jesosy amin’ny alalany: “Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37. Antoka sy tokin’aina lehibe ho an’ny
olombelona rehetra ny fahaveloman’ny tenin’Andriamanitra, tsy ho amin’izao fiainana izao ihany fa ho amin’ny ho avy rehetra koa, dia izy manome fiainana mandrakizay. Hoy Jesosy: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Avy ny andro ary tonga ankehitriny, izay handrenesan’ny maty ny feon’ny Zanak’Andriamanitra; ary izay mandre dia ho velona” Jao.5:25. Fa ”Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12a, ka mamelona izay iantefany: manasitrana ny rofy sy ny aretina rehetra (Mat.8:16), manangana ny maty (Mar.5:42;Jao.11:43), mampahery ny reraka am-po sy ny mavesatra entana (Mat.11:28), mamela heloka (Mat.9:2), … Teny mahatoky ary marina izy ka tokony ho raisina amin’ny fankasitrahana rehetra (1 Tim.1:15), dia ny inoana
izay ambarany, ary ny mitandrina sy manao izay lazainy. Fa toky tsy mamitaka izay lazain’ny tenin’Andriamanitra ary tsy hiverina Aminy foana izany (Isa.55:11), fa mahatanteraka izay lazainy. Fa voasoratra hoe: “Fa na firy na firy ny teny fikasan’Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra” 2 Kor.1:20. Minoa ny Teny mba hahatanterahany ho fahavelomana, toy ilay kapiteny izay nanana ankizilahy nararin’ny paralysisa ka niteny tamin’i Jesosy hoe: “Tompoko, mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko” Mat.8:8; ary dia tanteraka izany araka izay ninoany. Toky lehibe sady fanalahidin’ny fitahiana rehetra no omen’i Jesosy manao hoe: “Raha miray amiko hianareo, ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany” Jao.15:7. Fa “Ny Teny no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona” Jao.1:1-4. Jesosy Kristy no teny tonga Nofo; sambatra ny mino Azy, fa ho velona (Jao.14:19d), ary ho velona mandrakizay mandrakizay (Apok.1:18).

Alatsinany 16: Ny tenin’Andriamanitra mahavelona izay mitandrina azy.
“Raha mahatandrina izany ny olona, dia ho velona amin’izany izy” Lev.18:5b.
Vakiteny 1: Mat.7:21-27. Vakiteny 2: Lev.18:1-5.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Lev.18:5.
Fitarihan-kevitra: Fiainana mahavelona ny tenin’Andrimanitra. Koa dia taominy isika hitandrina izany mba hahavelona antsika. Ny hoe
“mitandrina” dia ny mihaino tsara sy ny mandray, ary ny mihazona sy mampiasa ka manao araka izay lazainy sy andidiany. Tompon’ny aina
Jesosy (Jao.11:25) ka niteny manao hoe: “Raha tia Ahy hianareo dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15. Fa hoy ny Ohabolana manao hoe:
”Anaka, tandremo ny teniko; Atongilano ny sofinao hihaino ny filazako. Aza avela hiala eo imasonao izy, fa raketo ao am-ponao. Fa aina ho
an’ny mahazo azy izy Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Oha.4:20-22.

Talata 17: Amin’ny finoana no ivelomana ny tenin’Andriamanitra.
“Homena ny mino ny teny fikasana noho ny finoana an i Jesosy Kristy” Gal.3:22b.
Vakiteny 1: Asa.2:34-42.Vakiteny 2: Gal.3:15-22. Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Gal.3:21-22.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny Tompo: “Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana; fa raha mihemotra izy dia tsy sitraky ny fanahiko”
Heb.10:38, fa “izay marina amin’ny finoana no ho velona – Hab.2:4” Rom.1:17. Ny finoana dia fatokiana izay voalazan’ny teny fikasana,
dia ny tenin’Andriamanitra izay mampiorina sy mampahery izay mino azy. Fa “ny finoana dia avy amin’ny toriteny, ary ny toriteny kosa
dia avy amin’ny tenin’i Kristy” Rom.10:17. Izay mino sy miantso an’i Jesosy dia ho velona (Jao.3:36a;Rom.10:13).

Alarobia 18: Ny didim-pitiavana arahina asa no mahavelona.
“Mandehana hianao, ka mba manaova toy izany koa” Lio.10:37b.
Vakiteny 1: Lev.19:11-18. Vakiteny 2: Lio.10:23-37. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.10:36-37.
Fitarihan-kevitra: Ny didim-pitiavana no lehibe indrindra (1 Kor.13:13). Fa fitiavana no naharian’Andriamanitra izao rehetra izao, ary
hiahiany antsika olombelona. Didiany isika ho tia tahaka Azy, ka hizara fahasoavana ho an’ny namantsika ory, dia fahavelomana. Fa “tsy
vanona ny finoana tsy misy asa” Jak.2:20. Ny “mino marina” dia velomin’ny tenin’Andriamanitra sy tarihin’ny Fanahy Masina hitory sy
hanao asam-pitiavana. Hoy Jesosy: “Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12, dia ny manome fiainana ho an’izao tontolo
izao (Jao.6:33).

Alakamisy 19: Minoa izay lazain’ny tenin’Andriamanitra.
“Ralehilahy nino ny teny izay nolazain’i Jesosy taminy” Jao.4:50b.
Vakiteny 1: Asa.16:16-31.Vakiteny 2: Jao.4:45-54. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.4:50.
Fitarihan-kevitra:Andriamanitra tsy mahay mandainga fa marina avokoa ny teny izay lazainy (Tit.1:2), fa Tompo Izy ka mahantanteraka ny
teniny (Nom.23:19). Sambatra tokoa izay mino fa hotanterahina aminy ny tenin’Andriamanitra izay inoany, dia araka ny tenin’i Elizabeta
tamin’i Maria (Lio.1:45). Sarotra kosa ny tsy mino, satria mampandainga an’Andriamanitra izany (1 Jao.1:10). Heloka tokony hibebahana
ny tsy finoana, satria “Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina” hoy Jesosy (Mar.16:16).

Zoma 26: Tanteraka izay lazain’ny tenin’Andriamanitra.
“Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37.
Vakiteny 1: Asa.16:16-31.Vakiteny 2: Lio.1:30-38. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:37.
Fitarihan-kevitra: Ny fahatanterahan’izay lazain’ny tenin’Andriamanitra no porofo fa marina Izy, dia teny voazaha toetra indrindra araka ny
fanambaran’ny mpanao Salamo manao hoe: ”Ny tenin’i Jehovah dia teny madio, tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin’ny memy ka
mitsoriaka amin’ny tany, eny, voadio impito” Sal.12:6. Mendrika indrindra ny inoana azy; fa hoy ny Apostoly Jaona: “Ary na inona na inona
no angatahintsika dia raisintsika aminy, satria mitandrina ny didiny sy manao izay ankasitrahana eo imasony isika” 1 Jao.3:22.

Asabotsy 27: Tehirizo ho velona ny tenin’Andriamanitra.
“Ato am-poko no iraketako ny teninao mba tsy hanotako Aminao” Sal.119:11.
Vakiteny 1: Kol.3:16-17.Vakiteny 2: Sal.119:8-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.119:11.
Fitarihan-kevitra:Izay manamasina sy mirakitra ny tenin’Andriamanitra ao am-pony dia velomin’ny tenin’Andriamanitra sy hamasininy
amin’ny alalan’ny finoana (Jao.17:17). Izay manana an’i Jesosy Kristy Teny tonga nofo (Jao.1:14) ho Tompo ao am-pony (1 Pet.3:15), dia
afaka hiteny tahaka ny Apostoly Paoly hanao hoe: “Kristy no velona ato anatiko” Gal.2:20a.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy
FB“Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *