Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XV manaraka ny Trinite 30 Septambra – 05 Oktobra 2019 “Mianara mitia”

Fitarihan-kevitra: Toetra maha-zanak’Andriamanitra ny mitia, satria ”Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4:16. Koa izay rehetra naterany dia tiany sady ataony ho mitovy toetra Aminy, araka ny voasoratra hoe: ”Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, [Na: anarana, na fahefana]” Jao.1:12. Ny hery sy ny zo ary ny fahefana omeny azy dia ny Fitiavana, koa izay mitia dia tsy mba manota fa ”Ny fitiavana no fahatanterahana ny lalàna” Rom.13:10b. Ambony indrindra tokoa ny fitiavana (Jao.3:31), noho izy avy Andriamanitra; ary, raha ny tena marina, dia Izy Andriamanitra tonga amin’ny olona, ary mitoetra ao aminy, ka mampanjary fiainam-pitiavana izay ivelomany sy asehony amin’ny hafa manodidina azy,
araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”Raha misy tia Ahy, dia hitandrina ny teniko izy; ary ny Raiko ho tia azy, ary hankao aminy Izahay ka honina ao aminy” Jao.14:23. Fanomezan’Andriamanitra ny olona tokoa ny fitiavana, fa izy no mahatanteraka ny fahasambaran’ny olona rehetra, dia araka ny voasoratra hoe: ”Ny fitiavana no lehibe indrindra” 1 Kor.13:13. Ao amin’ny firaisana amin’Andriamanitra no mahatanteraka izany; saingy noho ny tsy fahatanterahantsika izay mahatonga elanelana Aminy, dia mamonjy ny fahalementsika Izy ka manome ny Fanahy Masina hampianatra antsika (Jao.14:26), sy hanavao ny toetrantsika mba hanana ny ”toe-panahy araka an’Andriamanitra”, dia ny fitiavana. Fa ”ny vokatry ny Fanahy dia fitiavana” Gal.5:22a. Sambatra ny olona mitia, fa afaka amin’ny fahotan’ny tsy fitiavana izy, dia ny fitiavan-tena sy ny fankahalana ny namana, dia zanaka ankasitrahan’Andriamanitra tokoa. Ny hoe:
”Mianara mitia”, dia fitaomana antsika handray ny fitiavan’Andriamanitra ka hizara izany ho an’ny namantsika (Lev.19:18) mba ho famelombelomana sy famonjena ho azy. Ny manana fitiavana no fantatr’Andriamanitra (2 Tim.2:19) ary ataony akaiky ny fony (Sal.91:14 / Jao.21:20). Izy no itenenan’i Jesosy hoe: ”Fantatro ny Ahy, sady fantany Aho” Jao.10:14b. Fa ny zanak’Andriamanitra dia nomena ny lova sarobidy indrindra, dia ny fitiavan’Andriamanitra, ka tia tahaka Azy, dia amin’ny fitiavana maharitra, fa ”Mandalo izao rehetra izao sy ny filany” 1 Jao.2:17a, fa ”Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay” 1 Kor.13:8a.

Alatsinainy 30: Ampianaro ny taranaka ny mitia an’Andriamanitra.
“Dia ampianaro tsara ny zanakao izany” Deo.6:7a.
Vakiteny 1: Mat.18: Vakiteny 2: Deo.6:4-7.Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.6:5. Fitarihan-kevitra: Didy lehibe indrindra sady foto-pinoana iainan’ny mpino ny mitia an’Andriamanitra, ary ny taranany dia ho toy izany koa.
Fa hoy ny Ohabolana: “Zaro amin’izay lalana tokony halehany ny zaza, Ka na rehefa antitra aza izy, dia tsy hiala amin’izany” Oha.22:6.
Andriamanitra hampaharitra azy amin’ny fitiavany, satria hoy Izy : “Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako
famindram-po ho anao” Jer.31:3.

Talata 01: Ny fitiavana manisy soa ny namana.
“Aoka isika hanao soa amin’ny olona rehetra…” Gal.6:10.
Vakiteny : Jao.10:11-17. Vakiteny 2: Gal.5:25-6:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gal.6:9-10.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny tenin’i Jesosy: “Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray” Asa.20:35. Fifalian’ny Fanahy Masina
tokoa raha ny olon’Andriamanitra no tia manome mba hahasoa sy hampanan-karena ny hafa ao amin’ny fahasoavan’Andriamanitra (1
Kor.15:2). Tombony ho azy rahateo izany, fa “Izay mamafy be, dia be no hojinjany” 2 Kor.9:6. Nahatanteraka ny fihazakazahany ny
Apostoly Paoly hatramin’ny fahafoizany ny ainy mba hanambara ny filazantsaran’ny fahasoavan’Andriamanitra ka niteny hoe: “Hatrizao
dia tehirizina ho ahy ny satroboninahitry ny fahamarinana” 2 Tim.4:8.

Alarobia 02: Andriamanitra tia miahy ny olony.
“Aza manahy hianareo” Mat.6:25a.
Vakiteny 1: Isa.43:1-3a. Vakiteny 2: Mat.6:24-34.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Mat.6:25a,31,34.
Fitarihan-kevitra: Tokim-piahiana lehibe no omen’Andriamanitra ny olony, satria tia azy Izy ka miantra azy amin’ny fahalemeny, ary
momba azy amin’ny adiny rehetra. Fitiavana tonga lafatra ary ohatra tanteraka indrindra ny fitiavan’Andriamanitra, ka manome toky ho
an’ny osa, fiononana ho an’ny ory am-po, hery ho an’ny reraka, fanantenana ho an’ny tra-pahakiviana. Ny ilainy dia isika hanana firaisana
velona Aminy sy manoa Azy, fa hoy Izy: “Satria izaho no niraiketan’ny fitiavany, dia hamonjy azy Aho” Sal.91:14a.

Alakamisy 03: Sambatra ny tia mamela heloka.
“Aleo mamela heloka” 2 Kor.2:7a.
Vakiteny 1: Mika 7:18-20. Vakiteny 2: 2 Kor.2:1-11.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: 2 Kor.2:7.
Fitarihan-kevitra: Ny fahambonian-toetran’Andriamanitra dia Izy tsy tia mitahiry heloka fa “mamela heloka”. Dia mampianatra antsika ny
Tompo ka manao hoe: “Tezera, fa aza manota; ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho
an’ny devoly” Efes.4:26-27. Tonom-bavaka nampianarin’i Jesosy ny mpianany ny hoe: “Ary mamelà ny helokay tahaka ny namelanay izay
meloka taminay” Mat.6:12. Fa hoy Izy: “Fa raha mamela ny fahadisoan’ny olona hianareo, dia mba hamela ny anareo kosa ny Rainareo
Izay any an-danitra”Mat.6:14. Fa voasoratra hoe: ”Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany” Sal.32:1.

Zoma 04: Sambatra izay tia ny tenin’Andriamanitra.
“Endrey ny hamamin’ny teninao, raha andramako!” Sal.119:103a.
Vakiteny 1: Jao.10:38-42. Vakiteny 2: Sal.119:97-104.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Sal.119:103.
Fitarihan-kevitra: Izay tia an’Andriamanitra dia tia ny teniny. Hoy Jesosy tamin’ny mpianany: “Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny
didiko” Jao.14:15. Nisongadina ny amin’ny fitiavana ny tenin’Andriamanitra ny mpanao Salamo raha nanao hoe: “Ato am-poko no iraketako
ny teninao, mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11. Fa tombony ho an’izay tia sy mikatsaka azy ny tenin’Andriamanitra, fa hoy Jesosy raha
nananatra an’i Marta: “Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy” Lio.10:42.

Sabotsy 05: Sambatra ny tia manompo ny Tompo.
“Kristy no anton’ny ahavelomako” Fil.1:21a.
Vakiteny 1: Mat.25:13-21.Vakiteny 2: Fil.1:12-21. Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Fil.1:21.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe manompo dia ny manao ny sitrapon’Andriamanitra sy ny asany. Hoy Jesosy: “Ny haniko dia ny manao ny
sitrapon’izay naniraka Ahy sy ny mahavita ny asany” Jao.4:34. Mazava ny planina nomanin’Andriamanitra ho an’ny olony, dia araka ny
voasoratra hoe: “Fa asany isika, voaforona tao amin’i Kristy Jesosy mba hanao asa tsara, izay namboarin’Andriamanitra rahateo mba
handehanantsika eo aminy” Efes.2:10. Voninahitra sy fitokisana lehibe izany, ka nampaherezan’i Paoly ireo mpino tany Roma manao hoe:
“Mazotoa, fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin’ny fanompoana ny Tompo” Rom.12:11, dia ny mifaly amin’ny fanompoana azy.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy
FB“Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *