Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I amin’ny Advento 02-07 Desambra 2019 “Ho avy ny Tompo” *

Hevitry ny Lohateny: Ho avy ny Tompo, dia ny Mesia, Ilay Iraka Voahosotr’Andriamanitra, izay nambaran’ny Ray manao hoe: “Ity no
Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5. Ny fihavian’ny Tompo ? Fanantenana lehibe ho an’izao tontolo izao. Fa tany amin’ny
taona 830 mialoha ny nahatongavany tetỳ an-tany no nanambaran’Isaia mpaminany Azy amin’ny maha Tompo sy Mpanjaka Lehibe ary
Mpamonjy Azy manao hoe: “Fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika; Ary ny fanapahana dia eo an-tsorony, ary ny anarany
atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina [Mpanolo-tsaina mahagaga], Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay Andrian’ny fiadanana”
Isa.9:5. Dia nanterin’ny anjely izany raha niseho tamin’i Josefa izy ka nanambara ny amin’i Maria vadiny nanao hoe: “Hiteraka Zazalahy izy,
ary ny anarany hataonao hoe Jesosy; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany [Jesosy = Jehovah no Mpamonjy]” Mat.1:21.
Jesosy no fahatanterahan’ny famonjena, dia ny fanavotana, ny fanavaozana, ary ny fanatanterahana antsika. Hoy Jaona Apostoly: “Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa” 1 Jao.3:2b. Hoy Paoly Apostoly: “Raha hiseho
Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra ianareo” Kol.3:4. Ny fahatongavan’i Jesosy Kristy no fahatanterahan’ny
teny fikasam-pamonjena entiny raha hoy Izy avy namaky ny Isa.61:1-2: “Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany”
Lio.4:21. Hoy koa Jaona: “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny
Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” Jao.1:14. Hoy ny Tompo: “Fa rehefa afaka kelikely, dia ho tonga Ilay
ho avy, fa tsy hitaredretra » Heb.10:37, “Kanefa, raha avy ny Zanak’olona, moa hahita finoana etỳ ambonin’ny tany va Izy?” Lio.1:18. Ny
ilaina dia ny manana Azy ho Mpanjaka manapaka ao am-po, dia “Kristy ao anatinareo, Izay fanantenana ny voninahitra” Kol.1:27.

Alatsinainy 02: Ho avy ny Tompo, tokim-pamonjena ho an’ny olony.
“Amin’izany andro izany dia hovonjena ny Joda, ary Jerosalema handry fahizay” Jer.33:16a.
Vakiteny 1: Lio.2:8-14. Vakiteny 2: Jer.33:14-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.33:16.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny hiran’ny mpanao Salamo latsaka tanatin’ny fahoriana mafy: “Tao amin’ny lalina no niantsoako Anao, Jehovah ô,…
Niandry an’i Jehovah aho; eny, niandry Azy ny fanahiko, Ary ny teniny no nanantenako” Sal.130:1,3. “Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny
fahoriana Izy” (Sal.4:1), fa “raha voarindrina ny varavaran’izay niangonan’ny mpianatra, noho ny fahatahorany ny Jiosy, dia tonga Jesosy ka nitsangana teo afovoany, dia nanao taminy hoe: Fiadanana ho anareo… Dia faly ny mpianatra, raha nahita ny Tompo” Jao.20:19,20b.

Talata 03: Ho avy ny Tompo, miomàna hitsena Azy.
“Fa itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filany” Rom.13:14.
Vakiteny 1: Mat.22:1-14. Vakiteny 2: Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.13:13-14.
Fitarihan-kevitra: Ny fihavian’ny Tompo dia amin’ny fandraisana feno haja sy fanomezana voninahitra Azy. Izany dia toy ny amin’ny
fampakaram-bady, izay itakìna ny nasaina mba hisalotra ny akanjo mendrika izany. Ny fitafiana mendrika ny handraisana ny Tompo dia ny
fahamasinana araka ny voasoratra hoe: “Amin’ny fihaingoana masina, tahaka ny ando ateraky ny maraina ho Anao ny zatovonao” Sal.110:3b.
Hoy i Paoly: “Fa ity mety lò ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahalòvana, ary ity mety maty ity tsy maintsy hitafy ny tsi-fahafatesana” 1 Kor.15:53.

Alarobia 04: Ho avy ny Tompo, mankalazà ny fahatongavany.
“Hosana ho an’ny Zanak’i Davida! Isaorana anie Izay avy amin’ny anaran’i Jehovah!” Mat.21:9a.
Vakiteny 1: Zak.8:9-12 Vakiteny 2: Mat.21:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.13:13-14.
Fitarihan-kevitra: Ho avy ny Tompo, Tonga ny Mesia ilay nambaran’ny mpaminany efa hatramin’ny ela (800 taona lasa), manao hoe: “Fa
hianao, ry Betlehema Efrata, Izay kely tsy tokony ho isan’ny arivon’i Joda akory, Dia avy ao aminao no hivoahan’Izay anankiray ho
Mpanapaka ho Ahy ao amin’ny Isiraely; Hatry ny fahagola no efa nivoahany, dia hatrizay hatrizay” Mika 5:1. Tonga tokoa ny Mesian’
Andriamanitra hanafaka ny Isiraely olony sy hamonjy izao tontolo izao (Jao.4:42). Mihobia, mankalazà ny Anarany Masina (Sal.145:21).

Alakamisy 05: Ho avy ny Tompo, tanteraka ny teny fikasana.
“Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany » Lio.4:21.
Vakiteny 1: Isa.9:4-6. Vakiteny 2: Lio.4:16-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Lio.4:20-21.
Fitarihan-kevitra: Nampahery an’i Maria ny anjely Gabriela raha talanjona izy nandre ny fanambarany fa “ny Fanahy Masina ho tonga ao
aminy, dia izy hiteraka ny Zanak’Andriamanitra” (Lio.1:35), ary dia nanao taminy hoe: “Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’
Andriamanitra” Lio.1:37. Dia nanantitra izany indrindra Jesosy raha avy namaky ny Isaia 61:1-2 manao hoe ”Ny Fanahin’i Jehovah no ato
amiko satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo izy; … hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah”, ary dia niloa-bava
Izy ka nanao hoe: “Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany” Lio.4:18-19.

Zoma 06: Ho avy ny Tompo, aoka ho vonona ny handray Azy.
“Mibebaha hianareo , fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.
Vakiteny 1: Mal.3:16-23. Vakiteny 2: Mat.4:12-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.4:17.
Fitarihan-kevitra: Tian’ny Tompo ny olony ho tsy hanan-tsiny amin’ny fiaviany, ka hoy Paoly: “Ary Andriamanitry ny fiadanana anie
hahamasina anareo samy ho tanteraka, ka aoka harovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka ts y hanantsiny
amin’ny fihavian’i Jesosy Kristy Tompontsika” 1 Tes.5:23. Mibebaha sy miovà, hazòny ny finoana, tanteraho ny fanompoana, “Mifalia
mandrakariva amin’ny Tompo ” Fil.4:4a, “Miorena tsara, aza miova, ary mahefà be mandrakariva amin’ny asan’ny Tompo, …” 1 Kor.15:58a.

Sabotsy 07: Ho avy ny Tompo, ho aminao ny fiadanana!
“Fiadanana ho anareo” Jao.20:19.
Vakiteny: Lio.2:8-14. Vakiteny 2: Jao.20:19-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.20:19.
Fitarihan-kevitra: Raha nandao ireo mpianany Jesosy mialoha ny hiaretany, dia niteny tamin’izy ireo hoe : “Fiadanana no avelako ho anareo,
ny fiadanako no omeko anareo” Jao.14:27. Rehefa nitsangana tamin’ny maty Izy ka nanenjika ireo mpianany ny Jiosy, dia nitsangana teo
afovoan’izy ireo Izy ka nanao taminy hoe: “Fiadanana ho anareo” Jao.20:19. Fa ny Mesia dia tia mihavana amin’ny olona sy mampihavana
azy ao amin’Andriamanitra. Fa ny fahatongavan’i Jesosy eo amin’ny olony dia ny hanorenany ny fanjakan’ny fiadanany (Isa.9:6).

Nota: Ny perikopa dia mivoaka ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB“Hira
sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *