Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady manaraka ny Noely 30 Desambra 2019 – 04 Janoary 2020 “ Tonga ny Mesia, fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany ” *

Hafatry ny Lohateny: Tonga ny Mesia! Tsy Andriamanitra antsoina intsony, na Mpamonjy mbola ho tadiavina, fa Andriamanitra sy Mpamonjy tonga hitady sy hamonjy ny very (Lio.19:10), satria Mpiandry Tsara vonona ny hanolotra ny ainy hamonjy ny ondriny Izy (Jao.10:11). Marina indrindra fa ny Anarany atao hoe: ”Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay Andrian’ny fiadanana” Isa.9:5b. Tanteraka amin’ny alalan’ny fahatongavan’ny Mesia tokoa ny teny fikasana nomen’ny Tompo ny Isiraely raha nitaraina tanatin’ny fahoriana lalin’ny fahababoana tany Babylona izy manao hoe: ”Fa Izaho mahalala ny hevitra iheverako anareo, hoy Jehovah, dia hevitra hahatonga fiadanana, fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin’ny farany” Jer.29:11. Tsy tonga hanameloka tokoa ny Mesia fa hamonjy (Jao.3:17), fa Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahoriana Izy ( Sal.46:1b). Ka ny tena antony sady loharanon’ny fahoriana mahazo antsika dia ny ota, dia ny toetra sady fanahin’ny tsy fahamarinana sy ny faharatsiana ary ny fahafatesana, izay
efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra Masina sady Velona (Isa.59:2). Koa dia hoy indrindra i Jaona Mpanao Batisa raha nahita sy nanondro Azy manao hoe: ”Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao!” Jao.1:29. Fa nanaiky ho faty ho antsika tokoa Izy mba hahavelona antsika (1 Jao.4:3), ary miady ny adintsika mba hampandresy antsika (Isa.49:25/ Jao.16:33b); izany raha adika, dia mba handraisantsika ny fiadanana. Fa fiadanana hafa indrindra, sady ambony indrindra no omen’Andriamanitra antsika, ka ny mpanota dia avela heloka mba ho vita fihavanana amin’Andriamanitra sy hanana firaisana Aminy, dia izy navotan’i Kristy tamin’ny rany sarobidy (1 Pet.1:19). Io dia ny ran’ny fanekena ho fanavotana mandrakizay (Heb.9:12 ), izay nitenenan’i Jesosy tamin’ny Rainy manao hoe: ”Tsy nasiako vety izay nomenao Ahy” Jao.18:9. Ary noho izany, dia lazaina fa izay rehetra navotany dia atao hoe ”zanaky ny fiadanana”. Dia olona mitoetra ao amin’Andriamanitra sy mandova ny fanjakany ka tsy misy handrombaka azy eo am-pelatanany (Jao.10:28). Ho azy ireo dia hoy ny tso-drano masina: ”Fiadanana ho etỳ ambonin’ny tany ho an’ny olona ankasitrahany” Lio.2:14.

Alatsinainy 30: Tonga ny Mesia feno ny Fanahin’i Jehovah.
“Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra ao Aminy…” Isaia 11:2a.
Vakiteny 1: Lio.2:14-21. Vakiteny 2: Isa.11:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isaia 11:2.
Fitarihan-teny: Iraka voatendrin’ny Ray ny Mesia, ka hoy Izy: “Ity ny Zanako Malalako izay sitrako, Izy no henoy” Mat.17:5. Koa raha
niseho tamintsika Izy, dia nofenoina ny Fanahin’ny fahasoavan’Andriamanitra. Dia hoy Jesosy: “Ny fanahy no mahavelona; ny nofo tsy mahasoa na inona na inona; ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana” Jao.6:63. Ary dia nanisy fofonaina ny mpianany Izy,
ka hoy Izy taminy: “Raiso ny Fanahy Masina” Jao.20:22.

Talata 31: Tonga ny Mesia manangana ho zanak’Andriamanitra.
“Ka dia tsy mpanompo intsony hianao, fa zanaka…” Gal.4:7a.
Vakiteny 1: Jao.1:6-13. Vakiteny 2: Gal.4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gal.4:7.
Fitarihan-teny: Tonga ny Mesia manangana antsika ho zanaky ny fanjakan’ny lanitra. Fa voasoratra hoe: “Fa izay rehetra nandray Azy dia
nomeny hery [Na: anarana, na fahefana] ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany” Jao.1:12. Koa raha zanaka dia ataony
mitoetra ao Aminy (Jao.8:35). Fa hoy Paoly Apostoly: “Ny Fanahy dia miara-milaza amin’ny fanahintsika fa zanak’Andriamanitra isika. Ary
raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa” Rom.8:16-17.

Alarobia 01: ARAHABA TRATRY NY TAOM-BAOVAO 2020
Ilay Zaza Mahagaga.
“Ary ny Zaza dia nitombo ka nihahery sady feno fahendrena; ary ny fahasoavan’Andriamanitra no tao aminy” Lio.2:40.
Vakiteny 1: Isa.9:1-6. Vakiteny 2: Lio.2:33-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.2:40.
Fitarihan-teny: Ny fisehoan’ny Mesia Teny tonga Nofo dia maneho indrindra ny fitiavan’Andriamanitra hiara-monina amintsika, ka nakany
ny endrik’olombelona. Izany no tarafina eo amin’i Jesosy Kristy, Zaza mahagaga feno fahasoavana anefa koa Ilay Mpiandry ny ondrin’
Andriamanitra feno fitiavana ”tonga hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10. Fa voasoratra hoe: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao
tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16.

Alakamisy 02: Tonga ny Mesia, fahamarinana ho an’ny olony.
“Fa hotsarainy amin’ny fahamarinana ny malahelo; Ary homeny rariny ny mpandefitra amin’ny tany” Isa.11:4.
Vakiteny 1: Mat.15:21-27. Vakiteny 2: .Isa.11:3-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.11:4.
Fitarihan-teny: Ny hoe Tonga ny Mesia, dia midika voalohany indrindra fa Izy no manamarina ny mpanota amin’ny famelana ny helony
rehetra (Efes.1:7). Ny hevitra faharoan’ny fahamarinana dia ny fanomezan’Andriamanita rariny ny olona izay mitalaho famonjena Aminy, ka omeny rariny. Fa hoy Jesosy: “Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary moa
hitaredretra va Izy? Lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy” Lio.18:7-8. Rehefa izany, dia hoy Izy aminy: ”Fiadanana ho aminao”.

Zoma 03: Tonga ny Mesia, mitondra fanavaozana.
“Indro havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5a.
Vakiteny 1: Jao.3: 1-8. Vakiteny 2: Apok.21:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.21:5.
Fitarihan-teny: Satria efa maty noho ny ota izao rehetra ary izao, dia tonga ny Mesia hitondra fanavaozana ho azy. Hoy ny Tompo: “Fa,
indro, Izaho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy hotsarovana intsony ny taloha, na ho mby ao an-tsaina akory aza.” Isa.65:17.
Ho an’ny olona kosa dia hoy Jesosy: ”Raha tsy ateraka indray ny olona, dia tsy mahazo mahita ny fanjakan’Andriamanitra” Jao.3:3; “Koa
raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo” 2 Kor.5:17.

Sabotsy 04: Tonga ny Mesia, tanteraka ny Filazantsara.
“Androany no efa tanteraka eto anatrehanareo izany soratra izany” Lio.4:21b.
Vakiteny 1: Mat.11:1-6. Vakiteny 2: Lio.4:14-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.11:4-5.
Fitarihan-teny: Fotoana goavana sady mahagaga indrindra ny fahatanterahan’ny fanambarana nataon’Isaia telopolo sy valon-jato taona lasa
ny amin’ny fahatongavan’ny Mesia. Fifaliana lehibe ho an’ny olona rehetra tokoa izany araka ny fanambarana nataon’ny anjely (Lio.2:10b),
izay hahazoan’ny mino miloa-bava tahaka an’i Simeona tao amin’ny tempoly hanao hoe: ”Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia
alefanao amin’ny fiadanana Araka ny teninao; Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao” Lio.2:29-30.

Ny perikopa dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà. Azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB“Hira sy
Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *