Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara EPIFANIA 06 – 11 Janoary 2020 “ Misandratra ny tenin’Andriamanitra ” *

Hafatry ny Lohateny: Epifania: Andriamanitra miseho amin’ny olona. Izany dia amin’ny alalan’ny fanandratany ny tenin’Andriamanitra, izay fototra anorenan’Andriamanitra ny fanjakany sy fanomezany ny didy sy fitsipika hifehy ny olona hanao ny sitrapon’Andriamanitra ety an-tany tahaka ny any andanitra (Mat.6:10). Tonga sy miseho tokoa ny Tompo, ka hoy indrindra Jaona Apostoly: ”Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika” Jao.1:14a. Fanomezana sarobidy indrindra ny tenin’Andriamanitra, satria Izy, ary Izy irery ihany, no nahariana izao rehetra izao, ary manome aina izao rehetra izao (Jao.1:3-4). Araka izany, dia hoy Jesosy: ”Ny fanahy no mahavelona; ny nofo tsy mahasoa na inona na inona; ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana” Jao.6:63. Koa izay mino ny tenin’Andriamanitra dia mandray fiainana avy aminy, ary fiainana mandrakizay izany (Jao.5:24), satria mitoetra mandrakizay ny tenin’ Andriamanitra. Fa hoy ny Apostoly Petera: ”Fa efa teraka indray hianareo, tsy tamin’ny voa mety ho lò, fa tamin’ny tsy mety ho lò, dia
ny tenin’Andriamanitra, izay velona sady maharitra. Fa « ny nofo rehetra dia tahaka ny ahitra, Ary izay mety ho voninahiny dia tahaka ny vonin’ny ahitra. Malazo ny ahitra, ka mihintsana ny voniny; Fa ny tenin’ny Tompo maharitra mandrakizay » (Isa.40.6-8)” 1 Pet.1:23-25. Fa fanjakana tsy azo
hampihorohoroina ny fanjakan’Andriamanitra (Heb.12:28), ary ny tenin’Andriamanitra no manorina azy. Fa hoy Jesosy: ”Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35. Mitoetra mandrakizay tokoa ny teny, satria toetran’Izy Tompony rahateo izany, raha hoy Izy tamin’i Mosesy manao hoe: ”Izaho Izay Izy hatrizay hatrizay, ka ho mandrakizay” Eks.3:14. Sambatra ny olona izay isehoany, ary nataony vita fihavanana Aminy ka atsangany mba handova ny fanjakany (Mat.25:34). Lalim-piorenana izany raha hoy Jesosy: ”Tsy misehoseho no fihavin’ny fanjakan’Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe: Indro, etỳ! na erỳ ! fa, indro, ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo” Lio.17:20-21. Koa dia hoy ny mpanao Salamo: ”Ato am-poko iraketako ny teninao mba tsy hanotako Aminao” Sal.119. Koa dia mahareta, ka ”Aoka ny tenin’i Kristy hitoetra betsaka ao aminareo amin’ny fahendrena rehetra” Kol.3:16.

Alatsinainy 06: Misandratra ny tenin’Andriamanitra.
“Fa avy any Ziona no hivoahan’ny lalàna, Ary avy any Jerosalema ny tenin’i Jehovah” Isa.2:3b.
Vakiteny 1: Apok.19:11-16. Vakiteny 2: Isa.2:1-5. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Isa.2:3.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe misandratra ny tenin’Andriamanitra dia maneho indrindra ny famirapiratan’ny voninahitr’Andriamanitra ao aminy
sy amin’ny alalany; anefa indrindra koa maneho ny fandreseny ny herin’ny fahavalo rehetra (Efes.6:16-17). Manandratra izay manandratra
azy Izy ka hoy ny Tompo manao hoe: ”Ny oloko marina, dia ho velon’ny finoana” Heb.10:38, izany hoe ”mandresy amin’ny finoana”. Fa
“ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao.5:4b, dia ny tenin’Andriamanitra voarakitra ao am-po sy
ivelomantsika.

Talata 07: Mahareta amin’ny tenin’Andriamanitra.
“Fa hianao kosa dia mahareta amin’izay zavatra nianaranao sy nampinoana anao” 2 Tim.3:14.
Vakiteny 1: Jao.8:29-38. Vakiteny 2: 2 Tim.3:14-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Tim.3:14.
Fitarihan-kevitra: Zavatra roa lehibe no fiasan’ny tenin’Andriamanitra eo amin’ny olona. Ny iray, dia ny famonjena azy amin’ny alalan’ny
finoana ny tenin’Andriamanitra, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Izay mino sy atao batisa no hovonjena” Mar.16:16a. Ny faharoa, dia ny
fanatanterahan’Andriamanitra ny olony, ka nivavahan’i Jesosy ho an’ny mpianany manao hoe: “Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny
teninao no fahamarinana” Jao.17:17. Dia taomina izy mba haharitra fa “Izay maharitra hatramin’ny farany no hovonjena” Mat.24:13.

Alarobia 08: Ny tenin’Andriamanitra, fahazavana ho an’ny firenena.
“ Ny olona izay nitoetra tao amin’ny maizina dia nahita mazava lehibe” Mat.4:16a.
Vakiteny 1: Sal.119:105-112. Vakiteny 2: Mat.4:13-17. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Mat.4:16.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny Tompo amin’ny olony: “Mihainoa Ahy, ry vahoakako, ary atongilano amiko ny sofinareo, ry oloko; fa hisy lalàna
hivoaka avy amiko, ary ny fitsipiko dia hampitoeriko ho fanazavana ny firenena” Isa.51:4. Ny fahazavan’ny tenin’Andriamanitra dia ny
fahamarinany sy ny fahamasinany. Sambatra ny firenena izay mandeha sy manao araka ny tenin’Andriamanitra, fa tsy mba ho tafintohina
izy, ary afaka hiteny tahaka ny mpanao Salamo hoa: ”Fanilon’ny tongotro Sy fanazavana ny lalako ny teninao” Sal.119:105.

Alakamisy 09: Ny mpitory teny, mitondra fahazavana.
“ Izay mamerina ny maro ho amin’ny fahamarinana dia ho tahaka ny kitana mandrakizay doria” Da n.12:3b.
Vakiteny 1: Mat.5:10-16. Vakiteny 2: Dan.12:1-3. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Dan.12:3.
Fitarihan-kevitra: Ny mpitory ny tenin’Andriamanitra dia hazavain’ny tenin’Andriamanitra. Hoy indrindra Paoly Apostoly tamin’ireo mpino
tao Efesosy: “Fa maizina hianareo fahiny, fa efa mazava ao amin’ny Tompo kosa ankehitriny; mandehana tahaka ny zanaky ny mazava”
Efes.5:8. Rehefa izany, dia nametrahana adidy masina izy hitarika ny maro hanatona ny Mazava, ka handray ny tenin’Andriamanitra, fa” Izy
no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona” Jao.1:4.

Zoma 10: Mahery ny tenin’Andriamanitra.
“Tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37.
Vakiteny 1: Isa.55:8-11. Vakiteny 2: Lio.1:30-38. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Lio.1:37-38.
Fitarihan-kevitra: Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra ka tsy mba voafatotra (2 Tim.2:9b), fa manafaka amin’ny fatorana rehetra kosa,
dia amin’ny asan’ny ota, izay fanindronan’ny fahafatesana (1 Kor.15:56) sy ny devoly izay mpamono olona (Jao.8:44). Ary satria ”ny Teny
dia tonga nofo, ka nonina tamintsika” tamin’ny alalan’i Jesosy Kristy (Jao.1:14), dia hoy Izy: ”Raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho
afaka tokoa hianareo” Jao.8:36.

Sabotsy 11: Ny tenin’Andriamanitra mitoetra mandrakizay.
“Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy ho levona mandrakizay” Mat.24:35.
Vakiteny 1: Sal.119:89-96. Vakiteny 2: Mat.24:23-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.24:33-35.
itarihan-kevitra: Tsy ho levon’inona na inona tokoa ny tenin’Andriamanitra satria tahaka ny nananany fahefana hahary izao rehetra izao sy
hampaharitra azy, no hahaizany koa manafoana sy manavao izao rehetra izao. Vatolampin’ny finoana ny tenin’Andriamanitra, koa izay
rehetra mihazona azy dia hazoniny tsy ho amin’ny fahalovana sy ny fahafatesana. Hoy Jesosy: “Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka
Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy” Jao.5:24.

Ny perikopa dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà. Azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB“Hira sy
Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

One Comment

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *