Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IX alohan’ny Paska 10-15 Febroary 2020 « Andriamanitra manorina ny fanjakany » *

Ny hafatra : Satria rava noho ny fahotan’ny razamben’ny taranaky ny olombelona ny fiadanana tao Edena, vokatry ny nandavany ny tenin’Andriamanitra (Gen.3:6), dia naniraka an’i Jesosy Kristy Zanany ny Ray mba hanao fanavotana ny mpanota sy fampihavanana azy Aminy indray, ary hanangana azy ho zanaka mandova ny fanjakany ho fiainana mandrakizay (Rom.8:17). Tonga tokoa Jesosy manorina ny fanjakam-pamonjeny izao tontolo izao, dia fanjakam-pahasoavana sy fiadanana. Fa hoy Izy tamin’ny mpianany mialohan’ny nisarahany: ”Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen’izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo” Jao.14:27. Fa voasoratra hoe: ”Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany” Isa.9:6. Mivavaka isika: ”Ho tonga anie ny fanjakanao!” Mat.6:10a.

Alatsinainy 10: Andriamanitra manorina ny fanjakany. « Ary indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ny firenena…hanorina sy hamboly » Jer.1 :10. Vakiteny 1 : Mat.10 :1-8. Vakiteny 2 : Jer.1 :4-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.1 :9-10. Fitarihan-kevitra: Ny fanorenan’Andriamanitrany fanajakany dia amin’ny alalan’ny mpanompony izay nataony ho miray antoka aminy, araka ny tenin’i Jesosy tamin’ny mpianany manao hoe:  » Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12a. Araka izany, dia nomeny fahefana ireo mpianany mba handrava sy hanongotra izay rehetra tsy avy amin’Andriamanitra, ary hanangana kosa ny fanjakan’ny fahamarinany sy ny fahasoavany. Hoy Jesosy: ”Izaho no tena voaloboka, ary ny Raikop no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny, mba hamoa bebe kokoa” Jao.15:1-2.

Talata 11: Andriamanitra manorina ny fanjakany ao am-pon’ny olona. « Fa manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo” 1 Pet.3:15a. Vakiteny 1: 1 Pet.3:8-17. Vakiteny 2: Lio.17:20-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.3:15. Fitarihan-kevitra: Ny fo manamasina ny Tompo dia izay manaiky azy ho Mpanjaka, ka hanjakany. Hoy Izy: ”Anaka, atolory Ahy ny fonao” Oha.23:26a. Koa satria ny fon’ny olombelona dia manana aretina tsy azo sitranina (Jer.17:9), dia ny ota manjaka aminy, dia manavao azy Izy ka manao hoe: « Ary homeko fo vaovao hianareo, ary fanahy vaovao no hataoko ao anatinareo, ary hesoriko amin’ny nofonareo ny fo vato, ka homeko fo nofo hianareo. Ary ny Fanahiko no hataoko ao anatinareo, ka hahatonga anareo handeha araka ny lalàko sy hitandrina ny fitsipiko ka hanaraka azy” Ezek.36:26-27. Izany tokoa no fanjakan’Andriamanitra!

Alarobia 12: Jesosy Kristy no fanorenana ny fanjakan’Andriamanitra. « Fa tsy misy mahay manao fanorenana hafa afa-tsy izay natao, dia Jesosy Kristy” 1 Kor.3:11. Vakiteny 1: Isa.9:5-6. Vakiteny 2: 1 Kor.3:4-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.3:10-11. Fitarihan-kevitra: Mazava ny fanambaran’ny Soratra Masina an’i Jesosy. Hoy ny Ray: « Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5. Fa voasoratra hoe: « Indro, mametraka fehizoro ao Ziona Aho, dia vato voafidy sady tsara; Ary izay mino Azy tsy ho menatra – Isa.28:16. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino; fa amin’izay tsy mino kosa « Ny vato izay nolavin’ny mpanao trano no efa tonga fehizoro – Sal.118:22)” 1 Pet.2:6-7. Sambatra izay manorina ny tranony eo ambonin’ny Vatolampy, fa na dia hisy aza ny riaka be ary na hifofofo aza ny rivotra dia tsy ho rava izy (Mat.7:25).

Alakamisy 13: Andriamanitra manendry ny olony hiray fanjakana Aminy. « Hianareo koa, dia hipetraka amin’ny seza fiandrianana roa ambin’ny folo ka hitsara ny firenen’Isiraely roa ambin’ny folo” Mat.19:28b. Vakiteny 1: Apok.3:14-22. Vakiteny 2: Mat.19:27-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.19:27-28. Fitarihan-kevitra: Nanambara mazava Jesosy fa efa nataony miray antoka Aminy ireo mpianany. Hoy Izy: « Raha misy olona manompo Ahy, dia aoka izy hanaraka Ahy, ary izay itoerako, dia ao koa no hitoeran’ny mpanompoko; raha misy olona manompo Ahy, dia hankalaza azy ny Ray” Jao.12:26. Ho amin’izany, dia hoy ny Apostoly Paoly nampahery an’i Timoty: « Raha miharitra isika, dia hiara-manjaka aminy” 2 Tim.2:12a. Fa « Izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30.

Zoma 14: Fanjakana mahenika izao rehetra izao ny fanjakan’Andriamanitra. « An’i Jehovah Andriamanitrao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mbamin’izay rehetra eo aminy” Deo.10:14. Vakiteny 1: Sal.47:1-9. Vakiteny 2: Deo.10:12-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.10:12,17. Fitarihan-kevitra: Mahenika izao rehetra izao tokoa ny fanjakan’Andriamanitra, satria Azy izao rehetra izao, Izy no nahary azy. Fa tsy tambo isaina ny asany ary mahagaga indrindra, raha hoy ny mpanao Salamo; ”Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao ny tany” Sal.104:24. Fa hoy Jesosy: ”Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany” Mat.28:19. Koa ”Ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray” Fil.2:10-11.

Sabotsy 15: Fanjakana mandrakizay ny fanjakan’Andriamanitra. « Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay” Mat.6: nota 7. Vakiteny 1: 1 Mpanj.9:1-9. Vakiteny 2: Mat.10:1-15. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.6: nota 7. Fitarihan-kevitra: Maharitra mandrakizay ny fanjakan’Andriamanitra satria Ilay ”tsy miova hatrizay hatrizay ary ho mandrakizay” (Eks.3:14) no manjaka eo aminy, Ary dia toy izany koa no ampaharetany ny fanjakany amin’izay rehetra manao ny sitrapony sy manome voninahitra Azy (Dan.7:18). Tsy maty antoka izay manompo Azy, fa mandova ny fanjakany mandrakizay. Fa voasoratra hoe: ”Ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:17.

Ny perikopa dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy, alemà. Azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org sy FB “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny “hifiradio.org” FB 24/24 ora, 7/7 andro. © Madanet Hi&Fi

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *