Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VIII mialoha ny Paska 17-22 Febroary 2020 « Matokia izay lazain’ny tenin’Andriamanitra » *

Ny hafatra: Matokia izay lazain’ny tenin’Andriamanitra. Fa toky tsy mamitaka ny tenin’ Andriamanitra satria velona sy mahery izy (Heb.4 :12) ka mahatanteraka izay lazainy. Vavolombelona maro no nanamarina izany, ary ny voalohany sady lehibe indrindra amin’izany dia Andriamanitra mihitsy amin’ny alalan’ny Jesosy Kristy Zanany izay « Teny tonga nofo ka nonina tamintsika » Jao.1:14a. Miaraka amin’izany, dia amin’ny alalan’ny Fanahy Masina, izay « Fanahin’ny fahamarinana », satria tsy miteny ho Azy Izy fa miteny avy amin’Andriamanitra sady manamarina izay lazainy sy ampilazainy (Jao.16 :13). Fa voasoratra hoe: « Izay soratra rehetra nomen’ny tsindrimandrin’Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin’ny fahamarinana » 2 Tim.3 :16. Eo koa ireo anjely, mpitondra ny hafatr’Andriamanitra, izay niloa-bava tahaka ny anjely Gabriela nanambara tamin’i Maria, renin’ny Tompo, manao hoe : « Tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra » Lio.1 :37. Ary dia eo ireo vavolombelon’ny finoana ny tenin’Andriamanitra rehetra, izay manamarina ny fahamarinan’ny tenin’Andriamanitra, ka miteny tahaka an’i Jaona Apostoly manao hoe: « Izay hatramin’ny voalohany, dia izay efa renay, izay efa hitan’ny masonay, izay efa nojerenay sady efa notsapain’ny tananay, dia ny amin’ny Teny Fiainana, izay efa hitanay sy renay no ambaranay aminareo» 1 Jao.1 :1,3. Raha fehezina, ny fahamarinan’ny tenin’ Andriamanitra, izay antony hitokisana Azy, dia Izy avy amin’Andriamanitra sy miorina amin’izay lazain’Andriamanitra. Koa dia toky lehibe no omeny : « Ny teniko izay aloaky ny vavako: Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako ary ambinina amin’izay ampandehanako azy » Isa.55 :11. Aza avela ho raraka an-tany na ho paohin’ny devoly ny teny omen’Andriamanitra anao, fa ataovy mahita « tany tsara » haniriany (Mat.13 :8), mba hitondra ny voa tsara indrindra, dia fiainana mandrakizay !

Alatsinainy 17: Matokia izay lazain’ny tenin’Andriamanitra.
“Ary natoky izy fa izay nolazainy dia hainy atao koa” Rom.4:21.
Vakiteny 1 : Lio.1:30-38. Vakiteny 2 : Rom.4:13-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Rom.4:19-22.
Fitarihan-kevitra: Tsy mba teny ataotao foana ny tenin’Andriamanitra, fa “toy ny volafotsy voarendrika tao anatin’ny memy ka mitsoriaka amin’ny tany,- eny, voadio im-pito” Sal.12:6. Teny masina indrindra izy; ary dia izay no heriny sy fahefany ka mahatanteraka azy. Matokia izay lazain’ny tenin’Andriamanitra, fa hoy Izy:“Tsy hiverina amiko foana izy, raha tsy efa mahatanteraka izay sitrako” Isa.55:11a.

Talata 18: Matokia ny tenin’Andriamanitra mitondra famonjena.
“Ny fahadalan’ny fitorian-teny no sitrak’Andriamanitra hamonjeny izay mino” 1 Kor.1:21b.
Vakiteny 1 : Asa.4:1-12. Vakiteny 2 : 1 Kor.1:20-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : 1 Kor.1:21.
Fitarihan-kevitra: Mahery ny toriteny satria tenin’Andriamanitra. Hoy Jesosy tamin’ilay vehivavy narary nandritra ny roa ambinifolo taona, izay nanendry ny lambany: “Matokia, ry zanako-vavy, ny finoanao no efa nahasitrana [nahavonjy] anao”. Dia sitrana ilay vehivavy tamin’izay ora izay (Mat.9:22). Hoy Paoly Apostoly: “Fa na firy na firy ny teny fikasan’ Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra amin’ny ataonay” 2 Kor.1:20.

Alarobia 19: Matokia ny tenin’Andriamanitra manamasina.
“Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.
Vakiteny 1 : Efes.5:25-27. Vakiteny 2 : Jao.17:12-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.17:16-17.
Fitarihan-kevitra: Toetr’Andriamanitra ny masina, koa tiany ny olony ho masina tahaka Azy (Lev.11:44). Ary dia manamasina azy Izy, dia izy ataony ho afaka amin’ny famatoran’ny ota (Jao.8:36) sy ny fanangolen’ny devoly (Efes.6:11), mandresy ny afo nofo (Rom.8:13), voatokana ho an’Andriamanitra (Rom.12:1), ary indrindra manana firaisana velona Aminy (Jao.15:4-5) ka mitafy ny toe-panahy araka an’Andriamanitra (1 Tim.2:2). Fa amin’izany, dia hoy ny tenin’Andriamanitra: “Itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filany” Rom.13:14.

Alakamisy 20: Matokia ny herin’ny tenin’Andriamanitra mamelona.
“Fa velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12a.
Vakiteny 1 : Mat.8:16-17. Vakiteny 2 : Heb.4:12-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Heb.4:12.
Fitarihan-kevitra: Mahery ny tenin’Andriamanitra ka mamelona, satria “Ny Teny dia Andriamanitra” Jao.1 :1. Koa izay mino ny teniny dia ataony ho velona tahaka Azy. Fa hoy Jesosy “atria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b. Fa voasoratra hoe : “Dia nandray ny tànan-drazazavavy Izy ka niteny taminy hoe: Talita komy, izany hoe, raha adika: Ry zazavavy, hoy Izaho aminao: Mitsangàna. Dia nitsangana niaraka tamin’izay razazavavy ka afa-nandeha” Mar.5:41-42.

Zoma 21: Matokia ny faharetan’ny tenin’Andriamanitra mandrakizay.
“Ny tany sy ny lanitra ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35.
Vakiteny 1 : 1 Pet.1:22-25. Vakiteny 2 : Mat.24:23-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Mat.24:35.
Fitarihan-kevitra: Maharitra mandrakizay ny tenin’Andriamanitra satria toetrany indrindra izany. Fa hoy Izy tamin’i Mosesy izay nanontany ny Anarany mba ho lazainy amin’ny Zanak’Isiraely: “IZAHO, IZAY IZY HATRIZAY HATRIZAY KA HO MANDRAKIZAY” Eks.3:14. Amin’izany, dia “Mahatsiaro ny fanekeny mandrakizay Izy, dia ilay teny izay voadidiny ho an’ny taranaka arivo mandimby” Sal.105:8. Fa hoy Jaona Apostoly: “Ary izao no teny fikasana izay nataony tamintsika, dia ny fiainana mandrakizay” 1 Jao.2:25.

Sabotsy 22: Araho ny fahazavan’ny tenin’Andriamanitra.
“Mandehana, raha mbola manana ny mazava hianareo” Jao.12:35b.
Vakiteny 1 : Heb.3:7-19. Vakiteny 2 : Jao.12:35-43. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.12:35-36a.
Fitarihan-kevitra: Fahazavana lehibe miposaka eo amin’izao tontolo izao rakotry ny haizana tokoa ny tenin’Andriamanitra. Fa hoy Jesosy IlayTeny tonga nofo: “Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny maizina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao.8:12. Nahafantatra izany ny mpanao Salamo ka nihira hoe: “Fanilon’ny tongotro sy fanazavana ny lalako ny teninao” Sal.119:105.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Sites www.flm67 ha.org sy www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *