Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady VI mialoha ny Paska 02-07 Marsa 2020 « Ny mino mandresy » *

Ny hafatra: ”Ny mino mandresy”, satria Andriamanitra no momba azy. Niteraka azy tamin’ny sakramentan’ny batisa sy ny herin’ny Fanahy Masina Izy (Jao.3:5), ary manamasina azy amin’ny tenin’Andriamanitra (Jao.17:17). Hoy Jaona Apostoly: ”Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra” Jao.1:12, dia zanaka tsy manota fa mandresy ny ota. Fa ”Izay rehetra naterak’Andriamanitra no tsy manota, satria ny voany (dia ny Tenin’Andriamanitra) mitoetra ao anatiny (Sal.109:11), ary tsy mahay manota izy satria naterak’Andriamanitra” 1 Jao.3:9, dia izy nataony hanana ny toetran’Andriamanitra Izay tsy manota na miray amin’ny ota. Koa dia tamin’ny alalan’i Jesosy maty ho antsika no nandraisantsika ny fanavotana, dia ny famelana ny helotsika (Efes.1:7) sy ny fanafoanana ny fanamelohana noho ny ota (Kol.2:14a). Miaraka amin’izany ny fandresena tanteraka ny devoly, izay mpaka fanahy antsika hanota, toy ny nataony tamin’i Eva tao Edena (Gen.3:6) sy mpiampanga antsika eo anatrehan’Andriamanitra (Apok.12:10). Kanefa voasoratra hoe: ”Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy” Rom.8:33. Tonga ho antsika tokoa Jesosy Kristy mitondra ny fandresena feno ho antsika satria voasoratra hoe: ”Izao no lazain’i Jehovah amin’ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao” Sal.110:1. Resy tokoa ny ota, fa hoy Jaona mpanao batisa: ”Indro ny Zanak’ondrin’Andriamanitra, Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao” Jao.1:29. Ny amin’ny devoly kosa dia hoy Jesosy: ”Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao; ankehitriny ny andrianan’izao tontolo izao no horoahina” Jao.12:31. Ary nomen’i Jesosy fahefana feno ny mino handresy azy araka ny Lio.10:19. Ny fandresena ny ota sy ny asan’ny devoly dia amin’ny alalan’ny Fibebahana sy ny Finoana, fa ”Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina Izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin’ny tsi-fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9. Koa dia mazotoa mibebaka ary sahia mino, dia ho mpandresy hianao!

Alatsinainy 02: Ny voka-dratsin’ny ota sy ny fandresena izany. « Ary hitan-dravehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo…, dia nanotazany ny voany ka nihinanany” Gen.3:6a. Vakiteny 1: Rom.6:15-23. Vakiteny 2: Gen.3:1-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gen.3:6,17. Fitarihan-kevitra: Ny ota dia ny fandavana ny sitrapon’Andriamanitra sy ny finiavana hisaraka Aminy, dia ny tsy finoana izany. Loza no aterany, dia ny fitsaran’Andriamanitra, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: « Izay tsy mety mino dia ho helohina” Mar.16:16b. Fa hoy ny Tompo tamin’i Adama: « voaozona ny tany noho izay nataonao” Gen.3:17b. Fa voasoratra hoe: ”Ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:56a. Ny toky ho an’ny mino: « Tonga tetỳ ambonin’ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota” 1 Tim.1:15, fa « natolotra Izy noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika” Rom.4:25.

Talata 03: Jesosy Kristy mampandresy izay mino Azy. « Manoatra noho ny mpandresy isika amin’ny alalan’Ilay tia antsika” Rom.8:37 Vakiteny 1: Sal.51:1-11. Vakiteny 2: Rom.8:31-37. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:37. Fitarihan-kevitra: Nomen’i Jesosy ny mino ny handresy ny devoly sy ny fakam-panahy ary hahajoro toy ny tsy manan-tsiny eo anoloan’ny seza fiandrianan’ny Ray any an-danitra. Mahafaly Azy ny mino izay mankatò Azy ka hitenenany manao hoe : ”Indreto Izaho sy ireo zaza izay nomen’Andriamanitra Ahy” Heb.2:13b, dia zanaka nataony ho mahatoky ka tsy hivadika (Sal.15;4).

Alarobia 04: Ny mino mandresy dia izay velona ho an’Andriamanitra. « Kristy no anton’ny ahavelomako” Fil.1:21b. Vakiteny 1: Mat.16:24-28. Vakiteny 2: Fil.1:18-26.Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fil.1:21. Fitarihan-kevitra: Toky feno no nomen’i Jesosy ny mpianany raha hoy Izy taminy: « Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19. Fa Andriamanitra momba izay momba Azy (2 Tan.15:2), ary miray antoka amin’izay manompo Azy (Jao. 14:12). Hoy ny toky nomeny an’i Josoa nandimby an’i Mosesy: « Tsy hisy olona hahajanona eo anoloanao amin’ny andro rehetra hiainanao; tahaka ny nombako an’i Mosesy no hombako anao koa; tsy handao anao na hahafoy anao Aho” Jos.1:5.

Alakamisy 05: Ny mino mandresy izao tontolo izao. « Fa ampy izay ny andro lasa ho nanaovana ny fanaon’ny jentilisa”1 Pet.4:3a. Vakiteny 1: Ezek.36:24-33. Vakiteny 2: 1 Pet.4:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.4:1-6. Fitarihan-kevitra: Ny fandresena izao tontolo izao sy ny haizina itoerany (1 Jao.5:19) dia amin’ny alalan’ny finoana an’i Jesosy Kristy Mpamonjy sy ny fanaovana ny sitrapon’Andriamanitra (1 Jao.3:24), « Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao.5:4. Mialà amin’ny ratsy ary havaozy ny fanoloran-tena ho an’ny Tompo! (2 Tan.7:14), izay no famantarana ny fandresena izao tontolo izao.

Zoma 06: Ny mino mandresy ny demonia. « Mankanesa ato ivohoko, ry Satana” Mat.16:23a. Vakiteny 1: Isa.14:9-15. Vakiteny 2: Mat.16:21-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.16:21-23. Fitarihan-kevitra: Ny mino mandresy ny devoly amin’ny fanoherana azy. Fa hoy Jakoba Apostoly: « Maneke an’Andriamanitra hianareo; ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy” Jak.4:7. Tanteraka izany satria fahefana feno no efa nomen’i Jesosy ny mpianany raha hoy Izy taminy: « Na inona na inona fehezinareo ety an-tany dia hofehezina any an-danitra” Mat.18:18a. « Ary izao ny famantarana hanaraka izay mino: hamoaka demonia amin’ny anarako izy” Mar.16:17a. Ary dia mbola maniraka izay rehetra mino Azy Izy ka manao hoe: « Avoahy ny demonia” Mat.10:8e.

Sabotsy 07: Fandresena mandrakizay no omen’Andriamanitra ny mino. « Aoka ho mahatoky hatramin’ny fahafatesana hianao, dia homeko anao ny satro-boninahitra fiainana” Apok.2:10b. Vakiteny 1: 2 Tim.4:1-8. Vakiteny 2: Apok.2:8-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.2:10b. Fitarihan-kevitra: Satria ”fitiavana mandrakizay” no itiavan’Andriamanitra ny olony (Jer.31:3), dia fandresena mandrakizay koa no omeny azy amin’ny alalan’i Jesosy. Fa Izy no ”fiandohana sy fiafarana” Apok.22:13, ka”tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay” Heb.13:8. Tsy voafetran’ny fotoana ny fahefana ananany sy ny fandresena izay omeny ny mpianany fa hoy Izy taminy: « Indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan’ny fahataperan’izao tontolo izao” Mat.28:20.

Nota: Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *