”VELOMY NY FIFOHAZANA” FAMPIANARANA I : ”NY FOTOTRA FIORENAN’NY FIFOHAZANA”

DRAFITRY NY FAMPIANARANA

FIZARANA I : FAMELABELARANA

Perikopa: “Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana any Sardisy: Izao no lazain’ilay manana ny Fanahy fiton’ Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona hianao, kanjo maty ihany. Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako (Na: tsy hitako) tanteraka ny asanao eo anatrehan’ Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha” Apok.3:1-3.

  1. Ara-pamaritana: Ny Fifohazana dia ny asan’ny Fanahy Masina tonga eo amin’ny olona ka manavao azy ho an’ny Tompo (Lio.12:49/ Jao.3:5/ 2 Kor.5:17/ Apok.21:5)
  2. Ara-tantara, ny Fifohazana no namangian’Andriamanitra ny firenena tamin’ny fotoan-tsarotra nodiaviny: Fanjanahan-tany 1896 / Menalamba 1900 / Ady lehibe faharoa 1935-1941 / Haza lambo ny tia tanindrazana 1947.
  3. Ny fanorenana ny Fifohazana : Ny Soratra Masina araka ny fanorenana sy ny fampianaran’ireo Raiamandreny (Isa.51:1-2; Isa.59:21; Asa.3:25; 2 Tim.2:2,…)
  4. Ny adidin’ny zanaka : “Manajà ny rainao sy ny reninao ao amin’ny Tompo” Efes.6:2.
  5. Katsaho ny tena Fifohazana marina, miorena tsara, aza miova (1 Kor.15:58; 2 Tes.2:15)
  6. Miarova tena (Fil.3:2)
  7. Ny hafatra sy baiko: “Mifohaza tsara” (1 Kor.15:34a), ary “Arovy ny Fifohazana!” (Joda and.3)

FIZARANA II : DINIKA SY FAMPIASANA

Dinidinika sy Fampiasana: ny fahavalon’ny Fifohazana sy ny velam-pandrika ataon’i Satana hanakanana sy hanimbana ny asan’ny Fifohazana. Ary ny fomba entina hanoherana sy handravana izany.

1- Ny Fifohazan’ny sekta (2 Kor.11:13-14), ny Fifohazana mitapo-drano (1 Tim.3:5), ny Fifohazana tsy mifoha tsara, ny Fifohazana “malalaka”.

2- Ny Fampianarana misandoka ho Fifohazana, amin’ny teny toa marina, ka mambabo ny tsy mbola ary saina. Milaza fa “tsy ilaina ny fampianaran’ireo Raiamandreny, fa ampy ny Soratra Masina sy Jesosy irery ihany”. Inona no marina ?

3- Ny Fifohazana tsy manavaka ny lahy sy ny vavy (mandrara ny kavina maha-vehivavy, mampitovy fitafy)

4 – Ny Fifohazana “mierina“ amin’ny fampandoavana vola ny asam-pifohazana: fametrahan-tanana, fanaovana dinika, sns…

5- Ny fampitomaniana an-tery (lazaina ho fampibebahana)

Ny foto-kevitra: Velona sy mahery ary maharitra ny Fifohazana sy ny Mpiandry rehefa miorina sy miray amin’ny fototra nanorenan’Andriamanitra azy sady loharano nipoirany.

FIZARANA I : FAMELABELARANA

. Ny Perikopa: “Ary soraty ho amin’ny anjelin’ny fiangonana any Sardisy: Izao no lazain’ilay manana ny Fanahy fiton’ Andriamanitra sy ny kintana fito: Fantatro ny asanao, fa manana anarana ho velona hianao, kanjo maty ihany. Miambena, ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty; fa tsy nisy hitako (Na: tsy hitako) tanteraka ny asanao eo anatrehan’ Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin’ny nandraisanao sy ny nandrenesanao, ary tano mafy, ka mibebaha” Apok.3:1-3.

. Ara-pamaritana: Ny Fifohazana dia tsy asan’olombelona fa asan’Anfrimanitra amin’ny alalan’ny Fanahy Masina tonga eo amin’ny olona (Lio.12:49), ary ampanaoviny ny mpanompony (Jao.14:12a), dia Asa Vavolombelon’ny Filazantsara herin’Andriamanitra hahavonjy ny olona rehetra (Rom.1:16). Ny famonjena dia ny fanafahana amin’ny herin’ny ota sy ny fahafatesana (Rom.8:2), ny asan’ny nofo sy ny fanangolen’ny devoly ary ny fahamaizinan’izao tontolo izao (Efes.4:22; 6:11-12; 1 Jao.2:15).Raha akapoka: Ny Fifohazana dia asan’ny Fanahy Masina amin’ny alalan’ny Tenin’Andriamanitra tonga nofo ka monina eto amintsika (Jao.1:14), miasa eto amintsika, ary manorina sy mampandroso ny fanjakan’Andriamanitra eto amintsika amin’ny alaaln’ny olom-boafidin’Andrimanitra sy ny Fiangonana izay “fiombonan’ny mino rehetra”, ka Jesosy Kristy no lohan’ny Fiangonana sady Lohan’ny mpiandry (Efes.5:23; 1 Pet.5:4), izay azo adika avy hatrany hoe “Lohan’ny Fifohazana”, ary dia “Izy mihitsy no Fifohazana” araka ny fomba fiteny sy ny fanoratry ny mpifoha hoe “Jesosy Irery Ihany”. Toky lehibe no nomeny, dia ny hoe: “Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19, dia “Kristy velona ato anatiko” Gal.2:20. Izay no fiainam-pifohazana. Izay no Fifohazana.

Ara-tantara, dia ny Fifohazana no namangian’Andriamanitra ny firenena tamin’ny fotoan-tsarotra nodiaviny, izay nanehoany fa tsy nanadino nan nahafoy ny oloony Izy (Heb.13:5) : Dada Rainisoalambo tamin’ny fotoanan’ny fanjanahan-tany (1896), Neny Ravelonjanahary tamin’ny andron’ny Menalamba (1900), Mama Volahavana Germaine Nenilava nandritra ny ady lehibe faharoa (1939-1941), Dadatoa Rakotozandry tamin’ny fanenjehana sy famonoana ireo tia tanindrazana (1947).

Ny fanorenana ny Fifohazana : Ny Soratra Masina araka ny fanorenana sy ny fampianaran’ireo Raiamandreny. Sarobidy tsy misy takalo ny toeran’ireo Raiamandreny Tobilehibe Efatra , izay angady nananana ny Fifohazana sady antoka hahalavoary ny Fifohazana sy ny asany. Fa Izy ireo no nanorenan’Andriamanitra ny Fanekeny, nahazoana ireo Teny Fikasana (Soratra Masina sy Fanambaram-paminaniana), nandraisana ny Fampianarana, nametraka ny lova ho an’ny taranaka. Araka izany no nipoiran’ny filazana hoe “zanaky ny Fihohazana”; ary raha zanaka dia mitoetra amin’ny fampianarana (1 Tes.2:15), “Fa ny andevo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva; fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva” Jao.8:35.

Rehefa izany: “Manajà ny Raiamandreninao ao amin’ny Tompo” Efes.6:2. Izay manadino sy manao tsirambina izany dia manapaka ny tadin’aina nivelomany sady tsy afaka mandray ny tsiron’ny aina izay tovozina avy aminy. Tsarovy “fa raha mirehareha hianao, tsy hianao no mitondra ny fakany, fa ny fakany no mitondra anao” Rom.11:18. Koa tandremo tsy hanao fanorenana na fampianarana hafa noho izay efa nomen’i Jesosy sy napetrany tamin’ny alalan’ireo Raiamandreny mpanorina. Hoy ny Soratra Masina: “Tsarovy ny vatolampy izay nakana anareo sy ny ati-lavaka izay nihadiana anareo. Eny, tsarovy Abrahama rainareo sy Saraha, izay niteraka anareo” Isa.51:1-2. Hoy i Mama RAR: ”Aza adino i Mama, Aza avelanareo ho faty ny fahatsiarovana ahy” = aza avela ( aza ariana) ny fototra, izay loharano niaviana sady antoka nananana, “fa na dia maty aza izy, dia mbola miteny ihany” Heb.11:4.

. Katsaho ny tena Fifohazana marina, miorena tsara, aza miova, fa hoy Paoly Apostoly: “Araka ny fahasoavan’Andriamanitra nomena ahy, tahaka ny fanaon’ny mpità-marika mahay no nanaovako ny fanorenana, ary ny hafa mandrafitra eo amboniny; nefa aoka ny olona rehetra hitandrina izay arafiny eo amboniny” 1 Kor.3:10. Fa misy ny fahavalony. Hoy Petera Apostoly: “Mahonòna tena, miambena: fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona mierona mitady izay harapany; tohero izy, ka miorena tsara amin’ny finoana hianareo” 1 Pet.5:8-9. Hoy i Mama: “ny devoly tsy mahery fa fetsy”. Ary ny fon’ny olona koa manana fahalemena, dia ny tsy fahamarinana izay mora mamitaka azy, araka ny voasoratra hoe: “Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina” Jer.17:9. Raha fehezina: ny hoe “miorena tsara”, dia ny miorina amin’ny fototry ny Fifohazana izay “natsangana teo ambonin’ny fanorenan’ny Apostoly sy ny mpaminany, ary Kristy Jesosy no fehizoro indrindra” Efes.2:20.

Dia miarova tena amin’ny tsy fahamarinana sy ny fitaka ary ny haratom-pandrika velarin’ny devoly. Hoy ny tenin’ny Raiamandreny: “ny zanaky ny Fifohazana, zanak’Andriamanitra, tsy mba ambakaina”. Koa ”Hendre tahaka ny menarana, morà tahaka ny voromailala” Mat.16:10, “ Ry rahalahy, aza mba ho zaza amin’ny fahalalana; raha amin’ny lolompo dia aoka ho zaza-bodo aza, fa amin’ny fahalalana kosa dia aoka ho lehilahy tokoa” 1 Kor.14:20. Fa efa nomen’ny Tompo antsika ny Fanahy izay mampahafantatra antsika ny zavatra rehetra, na dia ny saina lalina izay an’Andriamanitra aza (1 Kor.2:10). Koa dia “Fantaro ny zavatra rehetra, hazòny mafy izay tsara” 1 Tes.5:21. “Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny, na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka ” 1 Jao.4:1. Ary dia “Tandremo ny tenanareo amin’ny amboa, tandremo ny tenanareo amin’ny mpanao ratsy, tandremo ny tenanareo amin’ny voakilema” Fil.3:1

Ny hafatra sady baiko: Arovy ny fifohazana, “Aza mamono ny Fanahy. Aza manao tsinontsinona ny faminaniana” 1 Tes.5:19. Ary tanteraho ny fanompoana izay niantsoana anao (2 Tim.4:5).

Ny iraka sy hafatra faranay: “Indro Aho manendry anao izao andro anio izao hanam-pahefana amin’ny firenena sy ny fanjakana hanongotra sy hanjera sy handrava sy handrodana ary hanorina sy hamboly” Jer.1:10. Ny fahefanao dia Kristy momba anao. Koa “tano mafy izay anananao, mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao” Apok.3:11, dia ny fanjakan’Andriamanitra izay naoriny ao aminao.

FIZARANA II : DINIKA SY FAMPIASANA IOMBONANA

Ny Lohateny : ny fahavalon’ny Fifohazana sy ny velam-pandrika ataon’i Satana hanakanana sy hanimbana ny asan’ny Fifohazana. Ny fomba entina hanoherana sy handravana izany.

1- Ny Fifohazan’ny sekta (2 Kor.11:13-14), ny Fifohazana mitapo-drano (1 Tim.3:5), ny Fifohazana tsy mifoha tsara, tsy ampy fahamasinana sy fahamarinana, mbola raikitra @’ota ( 1 Kor.15:34), tsy voafora tsara ka toy ny manao sangisangy (Deo.10:16 / Gal.6:7), ny Fifohazana “malalaka” amin’ny fomba fiainana sy fitafy,…

2- Ny Fifohazana misandoka amin’ny teny toa marina, ka mambabo ny tsy mbola ary saina. Lazaina fa ampy ny fampianaran’ny Soratra Masina sy Jesosy irery ihany”, izay adikany hoe: “tsy ilaina ny fampianaran’ ny Raiamandreny , ary dia tsy ilaina ireo Raiamandreny. Fa Izay tsy mila RAR dia manao ny tenany ho zazasary , ka “ny zazasary dia tsy manana anjara ao amin’ny tempolin’i Jehovah” Deo.23:3. Koa dia tsy misy ny “zazasarin’ny Fifohazana”, fa zanaka marina izay nataon’Andriamanitra handova ny fanjakany (Mat.25:34 / Rom.8:17). Ahoana hoy Paoly: “ Koa tomoera tsara, ry rahalahy, ka hazòny ny fampianarana natolotra izay nampianarina anareo, na tamin’ny teninay, na tamin’ny epistilinay” 2 Tes.2:15

3- Ny Fifohazana tsy manavaka ny lahy sy ny vavy (mandrara ny kavina, mampitovy fitafy,…) : 1 Kor.11:2-15.

4 – Ny Fifohazana “mierina“, dia amin’ny fampandoavana vola ny asam-pifohazana: fametrahan-tanana, fanaovana dinika,fampianarana ny mpiomana, … “Ny fitiavam-bola no fototry ny ratsy rehetra” 1 Tim.6:10.

5- Ny fampitomaniana an-tery, izay lazaina ho fampibebahana. “Manana ny toe-panahy araka an’Andriamanitra, nefa nandà ny heriny” 2 Tim.3:5.

D.Rabarihoela Bruno.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *