Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II mialoha ny Paska 30 Marsa – 04 Avrily 2020  » Ny fanekem-pitahiana mandrakizay » *

Ny hafatra: Ny hoe ”Andriamanitra manao fanekem-pitahiana” amin’ny olony dia midika fa manome antoka Izy ny amin’ny hanatanterahany ny fikasam-pitahiana ho azy; ary miaraka amin’izany dia mampaharitra mandrakizay ny fitahiany Izy ho amin’ny taranaka mifandimby rehetra, araka ny teny nomeny an’i Abrahama manao hoe: “Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay, mba ho Andriamanitrao sy ny taranakao mandimby anao Aho” Gen.17:7. Koa satria ny fanekena dia midika ho firaisana antoka sy fifamatorana ary fampiraisana aina mihitsy aza amin’izay mifanaiky, dia nomen’Andriamanitra ny olony ny sarobidy indrindra izay ananany, dia ny maha-Andriamanitra Azy, amin’ny alalan’ny Fanahiny sy ny Teniny, ka hoy Izy manao hoe: “Raha Izaho, dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehovah: Ny Fanahiko Izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin’ny vavanao, na amin’ny vavan’ny taranakao, na amin’ny vavan’ny taranaky ny taranakao, hatramin’izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah” Isa.59:21. Mba hanamafisana orina ny fanekeny hahatonga fitahiana, dia manendry sy manamasina ny fitoerany eo amin’ny firenena voafidiny Izy ka manao hoe: “Ary hanao fanekem-pihavanana ho azy Aho, ka ho fanekena mandrakizay eo aminy izany, ary hametraka sy hahamaro azy Aho sady hametraka ny fitoerako masina eo aminy mandrakizay. Ary ny tabernakeliko ho eo aminy; ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Ezek.37:26-27. Fa eo amin’izay itoeran’Andriamanitra no itoeran’ny fitahiany koa, dia fahasambarana mandrakizay; ka hoy indrindra ny mpanao Salamo mihira izany: “Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao; Te-ho voky ny zava-tsoa ao amin’ny tranonao izahay dia ny zava-masina ao amin’ny tempolinao” Sal.65:4. Firaisana aina miantoka ny fitahiana tokoa izany, izay nanterin’ i Jesosy manao hoe: ”Raha miray Amiko hianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona, fa ho tonga aminareo izany” Jao.15:7.

Alatsinainy 30: Andriamanitra manao fanekena amin’izay manaiky Azy.
“Ho fitahiana tokoa hianao” Gen.12:2b.
Vakiteny 1: Isa.65:8-16. Vakiteny 2: Gen.12:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Gen.12:2.
Fitarihan-kevitra: Ny faneken’ny olona an’Andriamanitra no aneken’Andramanitra azy koa ho olony, ka anaovany fanekena aminy manao hoe: “Dia halaiko ho Ahy hianareo ho oloko, ary ho Andriamanitrareo Aho” Eks.6:7. Satria Andriamanitra saro-piaro Izy, dia mitaky fanekena feno amin’ny olony. Hoy Jesosy : “Ary izay rehetra efa nahafoy trano, na rahalahy, na anabavy, na ray, na reny, na vady, na zanaka, na tany, noho ny anarako, dia handray zato heny ka handova fiainana mandrakizay]” Mat.19:29.

Talata 31: Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasam-pitahiany.
“Indro, avy ny andro, hoy Jehovah, Izay hanatanterahako ny teny soa, izay nolazaiko” Jer.33:14a.
Vakiteny 1: Lio.1:30-38. Vakiteny 2: Jer.33:14-17. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.33:14.
Fitarihan-kevitra: Ny teny fikasana lehibe indrindra omen’Andriamanitra dia ny nanomezany ny Zanany Lahitokana, dia Jesosy Kristy “mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16b. Mpanjaka Lehibe sady Mpamonjy Jesosy Ilay Solofon’i Davida, hahatonga fitahiana mandrakizay ho an’izay rehetra mino Azy. Hoy Izy: “Izaho no mofon’aina; izay manatona Ahy tsy mba ho noana, ary izay mino Ahy tsy mba hangetaheta intsony” Jao.6:35.

Alarobia 01: Andriamanitra manatanteraka ny teny fikasany amin’izay matoky Azy.
“Mandehana; tongava aminao araka ny ninoanao” Mat.8:13a.
Vakiteny 1: Gen.18:6-15. Vakiteny 2: Mat.8:1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.8:13.
Fitarihan-kevitra: Ny fahamarinan’Andriamanitra dia Izy manatanteraka ny teny fikasany amin’izay mino Azy sy matoky ny teniny (Lio.1:37). Fa amin’ny finoana no andraisana ny teniny, dia amin’ny fahatokiana sy ny fankatoavana. Izany no anomezana voninahitra Azy, ka anatanterahany ny teny fikasany. Hoy Jesosy tamin’ilay vehivavy kananita: “Ravehivavy, lehibe ny finoanao; tongava aminao araka izay irinao. Dia sitrana ny zananivavy tamin’izay ora izay” Mat.15:28.

Alakamisy 02: Ny mihazona ny fanekena no mahita fitahiana.
“Ary sambatra hianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao” Lio.1:45.
Vakiteny 1: Deo.28:1-12. Vakiteny 2: Lio.1:39-45. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:45.
Fitarihan-kevitra: Zava-dehibe amin’Andriamanitra ny fihazonana ny fanekena mba hitahiany ny olony mahatoky Azy, ary dia manamarina sy manavaka azy Izy. Hoy ny fanambarany: “ Ka dia ho hitanareo indray ny tsi-fitovian’ny marina sy ny meloka, dia ny manompo an’Andriamanitra sy ny tsy manompo Azy”, ary koa “Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tanany” Mal.3:18,20a.

Zoma 03: Jesosy Kristy, antoky ny fanekem-pitahiana ho an’ny olona rehetra.
“Fa tamin’ny fahafenony no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana” Jao.1:16.
Vakiteny 1: Isa.9:5-6. Vakiteny 2: Jao.1:14-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.1:16.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny faminanian’ny mpanao Salamo ny amin’ny Mesia : “Fa nataonao ho fitahiana mandrakizay izy” Sal.21:6. Hoy koa Isaia manambara ny amin’i Jesosy : “ Ny Fanahin’i Jehovah no ato amiko, Satria nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny malahelo Izy; Naniraka Ahy hitory fandefasana amin’ny mpifatotra Izy, ,… Hitory ny taona ankasitrahan’i Jehovah (Isa. 61:1,2)” Lio.4:18-19.. Marina tokoa fa “Tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra” Mar.7:37.

Sabotst 04: Fitahiana mandrakizay no lovan’ny taranaka mahatoky.
“Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako…” Sal.23:6a.
Vakiteny 1: Gen.17:15-19. Vakiteny 2 : Sal.23:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Sal.23:6.
Fitarihan-kevitra: Fikasan’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny hitahiany ny taranaky ny mpanompony. Fa nahatoky an’Andriamanitra i Abrahama ka dia nisaina ho fahamarinany izany, ary ho fitahiana ho an’ny taranany. Fa hoy Izy: ”Ary haoriko ny fanekeko ho amiko sy ho aminao mbamin’ny taranakao mandimby anao hatramin’ny taranaka fara mandimby, ho fanekena mandrakizay,…” Gen.17:7. Ny taranaka mihazona ny fanekena : antoka ho amin’ny fitahiana mandrakizay!

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-
madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *