NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA I : NY FANDRESEN’NY TENIN’ANDRIAMANITRA.

/ Nahoana no hoe « mandresy ny tenin’Andriamanitra » ?

  • Satria ny Baiboly na Soratra Masina dia herin’Andriamanitra sy fahefany amin’ny zavatra rehetra.
  • Zavatra telo lehibe no reseny :
    . Ny fampihorohoroana vokatry ny tahotra ny fahafatesana : fahasahiranan-tsaina (stress), tebiteby (angoisse), fiakaran’ny tosi-drà, tsy fitokisana, fanaonao foana, sns. (Heb.2 :15).
    . Ny fanahy ratsy eny amin’ny rivotra (Efes.6 :12).
    . Ny aretina rahateo : amin’ny alalan’ny saina sy ny fahendrena enti-mitsabo (Isa.11:2) sy amin’ny alalan’ny fiasan’ny finoana rahateo, toa ilay kapiteny romana niteny tamin’ny Tompo hoe : «Mitenena ihany, dia ho sitrana ny ankizilahiko » (Mat.8 :8).

/ Inona ny Coronavirus ? Avy aiza ny fiaviany ? Inona no zava-kinendriny ?

Ny aretina rehetra, raha zohina ara-tSoratra Masina, dia vokatry ny ota (fanao ratsy) (Gen.3 :16-19 ;1 Kor.15 :56a) sy ny asan’ny devoly izay « mpamono olona hatramin’ny taloha » (Jao.8 :44).
Araka izany, ny Coronavirus dia aretina noforonin’ny « sain-dalin’i Satana » (Apok.2 :24).
Ny tetika arahiny dia ny handripaka sy handringana olona maro anatin’ny fotoana fohy amin’ny alalan’ny « valan’aretina » (pandémie), dia ny mponina amin’ny firenen-tsamy hafa, izay atao sorona, raha ny filazan’ny sasany azy (holocaustes).
Fitaovam-piadiana ny Coronavirus, dia fiadiana mahery vaika enti-miady. Tsy aretina voajanahary izy, fa noforonin’ny olona mba hiadiavana amin’ny firenena hafa sy handresena azy. Tsy ady amin’ny basy aman-tafondro na amin’ny baomba, na koa amin’ny entona shimika, fa ady amin’ny fampiasana ireo « zava-manana aina kely tsy hitan’ny maso », dia ady an-tsesasetra antsoina amin’ny teny vahiny hoe « bio-terrorisme, guerre biologique … ».
Ny tanjona kendreny dia ny hanorina ny fanjakan’ny tenany eo amin’izao tontolo sy ny hanam-pahefana enti-manapaka ny toe-piainan’ny olombelona sy ny fizotry ny tantarany.

/ Ny fanambaran’i Jesosy : « Ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary handringana; Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be » Jao.10 :10.

Ny Fehiny : NY TENY FIAINANA MANDRESY NY FAHAFATESANA!
Ny Hafatra : « Anaka, tandremo ny teniko ,… Raketo ao am-ponao. Fa AINA ho an’ny mahazo azy izy Ary FAHASALAMANA ho an’ny nofony rehetra » Oha.4 :20-22.

© D.Rabarihoela Bruno
Mpikaroka-Mpampianatra

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *