NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA III : NY FANDRESEN’I KRISTY

KRISTY MANDRESY NY ARETINA SY NY FAHAFATESANA
« Ry fahafatesana ô, aiza ny fandresenao?
Ry fahafatesana ô, aiza ny fanindronanao? » 1 Kor.15:55

I/ NY FOTO-KEVITRA : KRISTY MPANDRESY MANDRAKIZAY.

 1. Teny vavolombelon’i Mama Nenilava: “Hatramin’izay namohazan’i Jesosy ahy, dia tsy mbola nahita Azy resy aho“.
 2. Teny fototra:
 • Hoy ny fanambaran’i Jesosy Kristy: « Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy etỳ an-tany » Mat.28 :18.
 • Hoy ny Apostoly Paoly : « Koa izany no nanandratan’Andriamanitra Azy indrindra sy nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray » Fil.2 :9-11.
 • Hoy ny Apostoly Jaona: «Dia nahare feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe: Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan’Andriamanitsika, Ary ny fahefan’ny Kristiny, Satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay miampanga azy eo anatrehan’Andriamanitsika andro aman’alina » Apok.12 :10.

II/ NY ANDININ-KEVITRA

 1. Ny fandreseny ny fahavalony rehetra : «Izao no lazain’i Jehovah amin’ny Tompoko: Mipetraha eo an-tanako ankavanana ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao » Sal.110 :1.
 2. Ny fandringanany ny fahafatesana sy ny herin’ny devoly: Jesosy tonga «mba handringanany amin’ny fahafatesana ilay manana ny herin’ny fahafatesana, dia ny devoly » Heb.2 :14.
 3. Ny fandreseny ny ota sy ny asa fanavotany: « Ary hianareo, izay efa matin’ny fahadisoana sy ny tsi-fiforan’ny nofonareo, dia novelominy niaraka tamin’i Kristy, rehefa navelany ny fahadisoantsika rehetra; ary novonoiny ny sora-tànan’ny didy izay niampanga antsika; dia nesoriny tsy ho eo mihitsy izany ka nohomboany tamin’ny hazo fijaliana » Kol.2 :13-14; «Ary raha misy manota, dia manana Solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina; ary Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa» 1 Jao.2 :2.
 4. Ny fandreseny ny rofy sy ny aretina rehetra: « Nitondra ny aretintsika tokoa Izy sady nivesatra ny fahoriantsika;.. ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika » Isa.53 :4,5.
 5. Ny fandreseny ny tahotra ny fahafatesana: ny tahotra dia mampahory (1 Jao.4 :18), fa tonga kosa Jesosy « mba hanafahany izay rehetra nandany ny fiainany tamin’ny fahandevozana noho ny tahotra ny fahafatesana » Heb.2 :15. Fa hoy Izy: « Raha ny Zanaka no hahafaka anareo, dia ho afaka tokoa hianareo“ Jao.8:36.
 6. Ny fanomezany fiainana ny olona: «Izaho avy mba hananany fiainana, sady hananany be dia be » Jao.10 :10b.
 7. Ny toky omeny: « Satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo » Jao.14 :19b.

« KRISTY MITSANGANA EO AFOVOAN’NY OLONY, TOKIM-PANDRESENA MANDRAKIZAY »


© D.Rabarihoela Bruno

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *