NY BAIBOLY SY NY CORONAVIRUS FIZARANA FAHA-IV : NY HERIN’NY VAVAKA.

TENY MIALOHA

. Efa voalazantsika tamin’ny famelabelarana natao tany am-boalohany ny amin’ny herin’ny Tenin’Andiamanitra izay mandresy ny rofy sy ny aretina rehetra. Fa tamin’ny fotoan’andro dia nositranin’i Jesosy tamin’ny alalan’ny teniny ihany ny rafozam-bavin’i Petera Apostoly izay voan’ny tazo mahery, izany hoe « tazo mahafaty » toy ny voka-dratsin’ny coronavirus ankehitriny (Lio.4 :38-39).
. Anio isika dia hiresaka ny amin’ny Herin’ny vavaka araka ny filazan’ny Soratra Masina azy. Ka azo tsongaina amin’izany ny vavaka nataon’ny Tompo mialohan’ny nitenenany tamin’ny feo mahery an’i Lazarosy mba hivoaka ny fasana, na dia hefarana aza (efatra andro) no nahafatesany. Ary dia tanteraka soamantsara izany (Jao.11 :44).

/ FITARIHAN-KEVITRA SY FAMARITANA

 1. Ny fahavalo iadiavana sy resena dia ny aretina sy ny asan’ny maizina, dia ny devoly, mpamono olona (Jao.10 :10), « fanahy ratsy eny amin’ny rivotra » Efes.6 :12.
 2. Ny fototry ny fandresena azy ireo :
 • Ny tenin’Andriamanitra, izay « velona sy mahery» Heb.4 :12, dia teny feno fahasoavana sy feno fahefana.
 • Ny finoana (1 Jao.5 :4-5), izay firaisana antoka amin’Andriamanitra, « Tompon’ny finoana sy Mpanefa azy » Heb.12 :2.
 • Ny vavaka : Hoy Jesosy: «Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka“ Jao.14:13. Ny vavaka dia firaisana amin’Andriamanitra, dia firaisana aina, firaisam-panahy (Jao.4 :24). Hoy Jesosy : « Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy” Jao.15:5.

/ NY HERIN’NY VAVAKA

 • NY FAMPAHEREZANA ANTSIKA
 1. Matokia ny herin’ny vavaka atao : «Matokia, ary aoka hahery ny fonao; eny, miandrasa an’i Jehovah » Sal.27 :14. « Matokia Azy mandrakariva hianareo, ry olona; loary eo anatrehany ny fonareo; Andriamanitra no aro ho antsika » Sal.62 :8. Nalaza ho nahery tamin’ny vavaka ny mpanompon’Andriamanitra Mama Nenilava, izay niteny nanao hoe : «Tsy misy zavatra izay tsy vitan’ny vavaka».
 2. Mifahara tsara : «Aoka hangataka amin’ny finoana ka tsy hiahanahana akory; fa izay miahanahana dia toy ny alon-dranomasina entin’ny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanampo handray zavatra amin’ny Tompo izany olona izany: olona miroa saina izy, miovaova amin’ny alehany rehetra » Jak.1 :6-8.
 3. Ireo ohatra mampahery
  . Samoela zaza izay valin’ny vavaka nataon’i Hana reniny. [Samoela = Nohenoin’Andriamanitra » 1 Sam.1 :20.
  . Ilay vehivavy mpitondra tena nahery nangataka : « Fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va, izay mitaraina aminy andro aman’alina, ary moa hitaredretra va Izy? Lazaiko aminareo fa homeny rariny faingana izy » Lio.18 :7-8a.
  . Elia mpaminany izay voalazan’ny Apostoly Jakoba fa afaka nibaiko ny ranonorana tsy ho avy telo taona sy tapany, ary nampiverina izany indray tamin’ny alalan’ny vavaka ihany (Jak.5 :17-18).
 • NY FOTOTRA SY ANTOKA : Ny tenin’Andriamanitra sy ny finoana

. Raha lazaina fa ny Vavaka dia fomba fifandraisana amin’Andriamanitra, dia ny tenin’Andriamanitra kosa no fototra iorenany ary ny finoana no vy mampiaina azy. Hoy Jesosy tamin’ny mpianany : « Raha miray Amiko hianareo (izany hoe manana firaisana antoka, na fifamatorana Amiko) ka mitoetra ao aminareo ny teniko, dia angataho izay tianareo na inona na inona fa ho tonga aminareo izany » Jao.15 :7. «Ary na inona na inona no angatahinareo amin’ny fivavahana atao amin’ny finoana dia ho azonareo» Mat.21 :22.
. Araka izany, dia hoy Jakoba Apostoly : « Misy marary va eo aminareo ? … ny fivavaky ny finoana dia hamonjy ilay marary » Jak.5 :14,15.

© D. Rabarihoela Bruno

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *