NY BAIBOLY SY NY CORONA VIRUS V NY HERIN’NY VAVAKA : « NY FIASAN’NY VAVAKA »

* NY FAMPAHEREZANA

Vanim-potoana itadiavana an’Andriamanitra tokoa izao, koa mitadiava Azy fa manaiky ho hitan’izay mitady Azy Izy. Eny, «Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy. Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy » Isa.55 :6.
Dia matokia sy mahereza fa hoy Jesosy : « Izay manatona Ahy dia tsy mba ho laviko mihitsy » Jao.6 :37b.

* NY FOTO-KEVITRA IORENANA : NY FANARAHANA NY FITSIPI-PANAOVANA

Hoy ny Apostoly Paoly : « Ary raha misy manezaka amin’ny filalaovana [manondro indrindra ny lalao olympika], dia tsy satrohana satro-boninahitra izy, raha tsy manezaka araka ny lalàna » 2 Tim.2 :5. Raha adika amin’ny fomba tsotra : raha te-hahazo ny loka, na hahatratra ny tanjona, – eto dia ny hahazo ny valim-bavaka -, dia araho ny fitsipika ary hajao ny fepetra apetraky ny tenin’Andriamanitra. Dikany : tandremo ny vavaka tora-po fotsiny.

* NY FEPETRA IASAN’NY VAVAKA

1.Satria ny vavaka dia fifandraisana amin’Andriamanitra, dia manatòna Azy amin’ny fanetren-tena sy ny fibebahana (fiaiken-keloka) : «Raha ny oloko izay nantsoina amin’ny anarako ho avy hanetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin’ny ratsy fanaony, dia hihaino any an-danitra Aho ka hamela ny helony ary hahasitrana ny taniny » 2 Tan.7 :14. Fa Andriamanitra tia ny mpanota ho voavela heloka mba hahavelona azy.

2. Mandehana amin’ny fahamarinana, dia araka ny sitrapon’Andriamanitra. Fa « Izay mivavaka aminy sy manao ny sitrapony no henoiny“ Jao.9:31. Hoy Jaona Apostoly : «Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika, dia mihaino antsika Izy; ary raha fantatsika fa raha mihaino antsika Izy, na inona na inona no angatahintsika, dia fantatsika fa azontsika izay angatahintsika aminy » 1 Jao.5 :14-15.

3. Aoka atao amin’ny fo marina, tsy miolakolaka, tsy mihatsaravelatsihy. Fa « Ny fiàsan’ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra » Jak.5 :16b.

4. Mivavaha marina, dia amin’ny fo sy fanahy mivavaka, manaiky ny fitarihan’ny Fanahy Masina, fa tsy manao ala safay, na mandeha amin’ny fahazarana : « Manompo (mivavaka) amin’ny havaozam-panahy isika, fa tsy amin’ny hahelan-tsoratra » Rom.7 :6. Fa « Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin’ny fanahy sy ny fahamarinana » Jao.4 :4.

5. Mivavaha amin’ny fahadiovam-po, fa tsy amin’ny fanamarinan-tena, na amin’ny fitsarana ny namana, toa ilay Fariseo nanameloka ilay mpamory hetra (Lio.18 :11). Hoy Jesosy : « Sambatra izay madio am-po, fa izy no mahita an’Andriamanitra » Mat.5 :8, izany hoe afaka mifandray Aminy, ary henoiny vavaka.

6. Atao amin’ny fo manetry ny tena, satria mpanota isika, ka ny famindram-pon’Andriamanitra no talahoana, fa voasoratra hoe : «Ny fanatitra ho an’Andriamanitra dia fanahy torotoro; ny fo torotoro sy mangorakoraka, Andriamanitra ô, tsy mba ataonao tsinontsinona » Sal.51 :17.

7. Satria « Famindrampo no sitrako » hoy ny Tompo, Hos.6 :6 , dia ny mangataka no atao fa tsy ny mitaky, « Fa izay rehetra mangataka no mahazo » hoy Jesosy Mat.7 :8, fa tsy izay rehetra mitaky. Ny tompony no mahazo mitaky, fa ny tsy manana kosa mangataka.

8. Aza mandeha amin’ny fatokian-tena na fahazarana ka manao « pilia-vava ». Fa « Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo sitranina [dia ny tsy fahamarinana sy ny fitaka ary ny asa maty]» Jer.17 :9. Andriamanitra tsy mihaino ny fo tsy marina.

9. Aza manao vavaka lavareny, na « vavaka mitory teny !», fa izay fototra sy tena anton’ny vavaka no ento sy ivantano eo amin’Andriamanitra. Hoy Jesosy : « Ary raha mivavaka hianareo, dia aza mba manao teny maro foana tahaka ny jentilisa; Fa ataony ho ny hamaroan’ny teniny no hihainoana azy » Mat.6 :7.

10. Aoka atao amin’ny fisaorana sy fanomezana voninahitra an’Andriamanitra, ka tsy mifaly nahazo fotsiny dia mitsoaka sy manadino ilay Mpanome. Aza mizatra « manao an’Andriamanitra ho fitaovana », fa hajao Izy. Hoy Jesosy :
« Tsy efa voadio avokoa va izy folo lahy? fa aiza ny sivy? Moa tsy nisy hita niverina hanome voninahitra an’Andriamanitra afa-tsy ity olona hafa firenena ity ihany va? » Lio.17 :17,18.

11. Araka izany, dia aza adino ny mibebaka sy ny misaotra, fa tsy ny mangataka ihany {ny piso no manao izany, azafady] : «Aza manahy na inona na inona; fa aoka ny fivavahana sy ny fifonana mbamin’ny fisaorana no ho entinareo manambara ny fangatahanareo amin’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra » Fil.4 :6. Dia mazotoa manolo-tena ho an’Andriamanitra, fa izay no fanatitra tena ankasitrahany (Rom.12 :1).

12. Mahareta amin’ny fivavahana (Rom.12 :12) : mifikira amim-bavaka miady varotra amin’ny Tompo, toa ilay vehivavy kananita tsy niala teo amin’i Jesosy raha tsy nahazo fahafaham-po ka nahasitranan’ny zananivavy nampahorin’ny demonia (Mat.15 :21-28). Miadia varotra ho an’ny ankohonanao sy ny firenenao ho afaka amin’ny ziogan’ny fahamaizinana sy ny fahantrana, ary ho voaro amin’ny areti-mandringana,ka hampiposaka maraina vaovao (Isa.65 :17).

13. Aza mahafoy ny firaisam-bavaka. Hoy Jesosy : « Ary lazaiko aminareo koa: Raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin’ny tany na amin’inona na amin’inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin’ny Raiko Izay any an-danitra izany » Mat.18 :19.

14. Ataovy ho fiainana ny vavaka sy ny firaisana amin’Andriamanitra, ary mazotoa mandrakariva fa « tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin’ny Tompo » 1 Kor.15 :58, fa « izay mamafy be, dia be no hojinjany » 2 Kor.9 :6.

15. Ny vavaka rehetra dia atao amin’ny anaran’i Jesosy, ho voninahitr’Andriamanitra ! Hoy Jesosy : « Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka » Jao.14 :13.

FEHINY

Ireo dia ny fitsipika napetraka ho toro-lalana sy fefy, fa ny zava-dehibe indrindra amin’Andriamanitra dia ny mahita ny fontsika manatona Azy sy miverina Aminy ary mihavana Aminy (Oha.23 :26). Fa Andriamanitra dia Fitiavana (1 Jao.4 :16) ary malemy fanahy sady tsy miavona am-po (Mat.11 :29). Hoy Izy : « HIANTSO AHY IZY, DIA HAMALY AZY AHO » Sal.91 :15a.

© D. Rabarihoela Bruno

[Ny fanontaniana manokana: MP Hi Fi , na GESC Mada.
Fizarana manaraka : « NY HEVITR’ANDRIAMANITRA MOMBA NY CORONAVIRUS »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *