Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady faha-III manaraka ny Paska 04-09 Mey 2020 « Andriamanitra anjara tsara indrindra” *

Ny hafatra: Noharian’Andriamanitra hanan-tsafidy ny olombelona eo amin’ny lalam-piainana hizorany. Kanefa sitrak’Andriamanitra ny hahavelomany, koa dia hoy Izy: ”Miantso ny lanitra sy ny tany aho anio ho vavolombelona aminareo fa efa nataoko teo anoloanao ny fiainana sy ny fahafatesana ary ny fitahiana sy ny fanozonana; koa mifidiana ny fiainana, mba ho velona hianao sy ny taranakao, dia ny ho tia an’i Jehovah Andriamanitrao hianao ka hihaino ny feony sy hifikitra aminy” Deo.30:19-20. Raha akapoka, dia sambatra izay nisafidy an’Andriamanitra ho anjarany, fa antoka ho amin’ny hahavelomany indrindra izany, araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: ”Satria velona aho, dia ho velona koa hianareo” Jao.14:19b. Tsy hay hoharina na ferana ny halebiazan’Andriamanitra sy ny fahatanterahany, izay nataony tao amin’ Kristy Zanany ary nasehony tamin’ny alalany, ”fa ao amin’ny tenany no itoeran’ny fahafenoan’ny toetran’Andriamanitra rehetra” Kol.2:19. Ka dia hoy indrindra ny Apostoly Jaona: ”Fa tamin’ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana” Jao.1:16. Dia hoy koa Paoly Apostoly ny amin’ny fanomezan’Andriamanitra: ”Izy tsy niaro ny Zanani-lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra?” Rom.8:32. Noho ny amin’izany no nahavelon-kira ny mpanao Salamo hanao hoe: ”Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy etỳ ambonin’ny tany iriko tahaka Anao” Sal.73:25. Fandresena mandrakizay sy fahombiazana tsy misy fetra no fahasoavana omen’Andriamanitra izay mandray Azy, Ilay ”anjara tsara indrindra”. Hoy Paoly :”Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no hahatohitra antsika?” Rom.8:31, ary koa ”Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin’ilay mampahery ahy” Fil.4:13. Fa izany no nijoroan’ireo maritiora vavolombelona ka namelany ny hafatra lehibe manao hoe: ”Hitako ny Lalan-tsara, ka hizorako izao”. Ary nampiventy ny mpanao tononkira malagasy nanao hoe: ”Vola sy harena be, maro tia tokoa anie, Nefa mamiko ny hoe: Ahy Jeso, Ampy izay” Fih.FFPM, 479:2.

Alatsinainy 04: Andriamanitra, anjara tsara indrindra. “Jehovah no anjarako, hoy ny fanahiko, ka dia hanantena Azy aho” Fit.Jer.3:24. Vakiteny 1: Lio.10:38-42. Vakiteny 2: Fit.Jer.3:18-26. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Fit.Jer.3:24. Fitarihan-kevitra: Anjara tsara indrindra tokoa Andriamanitra. Fa hoy ny mpanao Salamo: “Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra” Sal.73:26. Dy hoy koa Jesosy tamin’i Marta raha nikasa hisintona an’i Maria izay nihaino ny tenin’Andriamanitra teo anilan’ny tongony: “Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy halaina aminy” Lio.10:49. Ny eo akaikin’ny Tompo? “Ny indray andro eo an-kianjanao dia tsara noho ny arivo” Sal.84:10.

Talata 05: Fantaro Jesosy, anjara nomen’Andriamanitra. “Fantany marina tokoa fa avy taminao Aho; ary nino izy fa hianao no naniraka Ahy” Jao.17:8. Vakiteny 1: Asa.4:5-12. Vakiteny 2: Jao.17:1-8. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Jao.17:7-8. Fitarihan-kevitra: Tsy misy anarana hafa hahazoan’ny olona famonjena, afa-tsy Jesosy Kristy (Asa.4:12). Hoy ny fanambaran’ny Ray ny Aminy: “Inty no Zanako Malalako izay sitrako, Izy no henoy” Mat.17:5. Fa nanontany ireo mpianany ny Tompo hoe:”Hianareo kosa manao Aho ho iza?”, dia namaly Petera hoe:”Hianao no Kristy, Zanak’Andriamanitra Velona”. Dia hoy Izy taminy: “Sambatra hianao ry Petera fa tsy nofo aman-dra no naneho anao izany , fa ny Raiko Izay any an-danitra” Mat.16:16-17.

Alarobia 06: Kristy, Mpisoronabe ho antsika. “Fa isika tsy manana mpisoronabe izay tsy mahay miara-mitondra ny fahalementsika” Heb.4:15a. Vakiteny 1: Mat.9:9-13. Vakiteny 2: Heb.4:14-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.4:15. Fitarihan-kevitra: Nitondra ny fahalementsika tokoa Kristy, izay tia antsika mpanota ka nanolotra hatramin’ny ainy hamonjena antsika. Fa voasoratra hoe: “Fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Ro.5:7. Fa fitiavana mandrakizay no nitiavany antsika, ka nampaharetany famindram-po ho antsika (Jer.31:3), dia tombon’andro hibebahana ho famelan-keloka sy hanakena ny finoana ho famonjena (Rom.16:26), fa “izay mino sy atao batisa no hovonjena” Mar.16:16.

Alakamisy 07: Anjaran’ny zanak’Andriamanitra ny mandova ny fanjakany.
“Mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34b. Vakiteny 1: Apok.22:12-16. Vakiteny 2: Mat.28:31-34. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.25:34. Fitarihan-kevitra: Ny zanaka izay mitoetra ao an-tranon’ny rainy sy manompo azy, dia nataony handova azy. Fa hoy Jesosy: “ny zanaka no mitoetra mandrakariva [Gr. mandrakizay]” Jao.8:35. Nanterin’ny Apostoly Paoly indrindra izany ka hoy izy: “Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa” Rom.8:17. Tanterahiny izany ho an’izay rehetra manome voninahitra Azy. Hoy Izy: “Izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra” 1 Sam.2:30.

Zoma 08: Fantaro Jesosy, anjara famonjena mandrakizay. “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10. Vakiteny 1 : Asa.2:32-39. Vakiteny 2: Lio.19:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.19:10. Fitarihan-kevitra: Asehon’Andriamanitra amin’ny alalan’izao perikopa izao fa ny famonjena dia amin’ny alalan’ny Zanany Lahitokana, izay nafoiny mba ho famonjena antsika. Nomeny ny fahefana feno rehetra amin’ny nofo sy ny fanahy rehetra Izy, ka nasandrany, toa an’i Mosesy nanandratra ilay menarana varahina tany an’efitra ho fanavotana izay rehetra mijery azy. Hoy ny tonom-bavaka nataon’i Jesosy: “Ray ô, tonga ny fotoana; mankalazà ny Zanakao, mba hankalazan’ny Zanaka Anao. araka ny nanomezanao Azy fahefana amin’ny nofo rehetra mba hanome fiainana mandrakizay ho an’izay rehetra nomenao Azy” Jao.17:1-2.

Sabotsy 09: Jesosy Kristy, anjara fiainana mandrakizay ho an’ny mino. “Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36. Vakiteny 1: Rom.1:8-17. Vakiteny 2: Jao.3:30-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.3:35-36. Fitarihan-kevitra: Ny fiainana mandrakizay no mamehy ny anjara omen’Andriamanitra ny mino. Izany no fiainan’Andriamanitra sy ny fanjakany izay nomeny ho antsika amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany. Fa hoy ny fanambaran’i Jesosy: “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Teny mamehy ny Filazantsara manontolo io ho famonjena ny mino rehetra (Rom1:16).

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *