Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Mankalaza ny Pentekosta I & II 31 Mey – 06 Jona 2020 « Raiso ny Fanahy Masina » *

Ny hafatra: ”Raiso ny Fanahy Masina hamonjy, hamelona, hampahery, hanorina ny fanjakan’Andriamanitra ho fiainana mandrakizay”. Fa hoy Jesosy: ”Izay mino Ahy, dia hisy onin’ny rano velona hiboiboika avy ao an-kibony… Ary ny Fanahy, Izay efa horaisin’izay mino Azy no nolazainy tamin’izany” Jao.6:38,39. Dingana roa lehibe eo amin’ny fiainan’ny olona no iasan’ny Fanahy Masina: – Ny voalohany dia mikasika ny olona vao mandroso ho amin’ny finoana, izay teo aloha vahiny ny amin’ny fanjakan’Andriamanitra, fa rehefa nino dia nataony ho zanaka mandova izany. Izao no asan’ny Fanahy Masina amin’izany: 1/ Mivavaka hahavonjy ny olona amin’ny fahalemeny, ka mifona ho azy hahamarina azy eo anatrehan’Andriamanitra (Rom.8:26/ 1 Jao.2:2). 2/ Fanovàna ny olona ho olom-baovao (2 Kor.5:20) sy fiterahana azy ao amin’ny fanjakan’Andriamanitra (Jao.3:5) sady fanomezana azy ny zo maha-zanak’Andriamanitra mandova (Jao.1:12/ Rom.8:17). 3/ Fampiraisana amin’i Kristy izay nanafaka amin’ny lalàn’ny fahotana sy ny fahafatesana, ary nanome ny Fanahin’aina mahavelona ho fiainana mandrakizay (Rom.8:1-2/Jao.3:36). – Ny dingana faharoa dia ho an’izay efa nandray ny finoana ka tarihin’Andriamanitra handroso sy hitombo amin’ny fahatanterahany. Ireto no asan’ny Fanahy Masina amin’izany: 1/ Mampianatra ny hevitra sy ny sitrapon’Andriamanitra (Jao.14:28) ary mitarika ho amin’ny fahamarinana (Jao.16:13). 2/ Mifona mamonjy ny fahalemen’ny olona (Rom.8:26). 3/ Mampahery sy mampijoro ho vavolombelon’ny finoana (Asa.1:8). 4/ Ny Fanahy no miasa hahatanteraka ny sitrapon’Andriamanitra sy ny asa fanompoana izay napetraky ny Tompo (Fil.2:13). Fanahin’ny fahatanterahana tokoa Izy; fa ny Fanahy Masina no saina, hery, fahendren’Andriamanitra izay miasa sy maneho indrindra an’i Jesosy Kristy Mpamonjy. Hoy Izy: ”Fa raha tonga ny Mpananatra,… dia Izy no ho Vavolombelona hanambara Ahy”.”Ary hianareo koa dia vavolombelona hanambara” Jao.15:26-27. ”FA HAHAZO HERY HIANAREO AMIN’NY HILATSAHAN’NY FANAHY MASINA” Asa.1:8.

Alatsinainy 31: Ny teny fikasan’Andriamanitra.
“Handatsaka ny Fanahiko amin’ny nofo rehetra Aho” Joe.3:1a.
Vakiteny 1: Asa.2:1-4. Vakiteny 2: Joe.3:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Joe.3:1-2.
Fitarihan-kevitra: Nangirifiry ny Isiraely noho ny fandringanan’ny valala ny taniny sy ny voliny ho famaizan’Andriamanitra ny fihodinany taminy (Jo.1:1-2:11), mba hiverenany amin’Andriamanitra. Ny fibebahan’ny olona sy ny fialany amin’ny ratsy fanaony no hampitsaharan’Andriamanitra ny loza, ka anomezany teny fikasana lehibe, dia ny famangiany hanasitrana sy hampahery azy, ka nanirahany ny Fanahiny Masina. Hoy Izy: ”Honina eo aminy sy handeha eo aminy Aho, ary izy ho oloko” 2 Kor.6:16.

Talata 01: Andriamanitra Ray no manome ny Fanahy Masina.
“Mba homen’Andriamanitr’i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain’ny voninahitra, ho anareo ny fanahin’ny fahendrena sy ny fanambarana amin’ny fahalalana Azy tsara” Efes.1:17.
Vakiteny 1: Jao.15:20-26. Vakiteny 2: Efes.1:17-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.1:17.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny Apostoly Jakoba: “Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony ka midina avy amin’ny Rain’ny fanazavana” Jak.1:17. Izany no nanomezany ny Fanahy Masina, izay ”Fanahin’ny fanambarana Azy” (Jao.15:26), anefa indrindra koa mampianatra antsika hahafantatra an’Andriamanitra izay inoantsika (2 Tim.1:12).

Alarobia 02: Ny Fanahy Masina mitaona hanatona an’i Jesosy.
“Tsy misy olona mahay manatona Ahy, raha tsy taomin’ny Ray Izay naniraka Ahy” Jao.6:44a.
Vakiteny 1: Heb.3:7-14. Vakiteny 2: Jao.6:44-51. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.6:44.
Fitarihan-kevitra: Fa hoy Jesosy: “Izay rehetra omen’ny Raiko Ahy no hanatona Ahy” Jao.6:37a. Tsy hain’ny olona mpanota ny hahalala ny maha-Mesian’Andriamanitra an’i Jesosy raha tsy ampahiratina ny masom-panahiny, ka hiteny tahaka an’i Petera hoe: “Hianao no Kristy Zanak’Andriamanitra velona” Mat.16:16, Tamin’ny alalan’ny Fanahy Masina no nahatanteraka izany.

Alakamisy 03: Ny Fanahy Masina mampiray amin’Andriamanitra.
“Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy” Jao.15:5b.
Vakiteny 1: Sal.92:5-15. Vakiteny 2: Jao.15:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.15:5.
Fitarihan-kevitra: Fototra sady fahatanterahan’ny asam-pamonjen’Andriamanitra ny olona ny fampiraisan’ny Fanahy Masina. Fa hoy Jesosy: “Izaho no voaloboka, hianareo no sampany. Izay miray amiko, ary Izaho aminy, dia mamoa be izy; fa raha misaraka amiko kosa hianareo, dia tsy mahay manao na inona na inona” Jao.15:5. Hoy ny Apostoly Paoly: “Mahatoky Andriamanitra, Izay nahatonga ny fiantsoana anareo hanananareo firaisana amin’ny Zanany, dia Jesosy Kristy Tompontsika” 1 Kor.1:9.

Zoma 04: Ny Fanahy Masina mampiray ny ankohonan’Andriamanitra.
“Fa Fanahy iray ihany no nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray” 1 Kor.12:13a.
Vakiteny 1: Sal.133:1-3. Vakiteny 2: 1 Kor.12:12-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Kor.12:13.
Fitarihan-kevitra: Antom-bavaka lehibe nataon’i Jesosy tamin’ny Rainy ny firaisan’izay rehetra mino Azy, raha hoy Izy manao hoe: “Ray masina ô, tehirizo ireo amin’ny anaranao izay nomenao Ahy, mba ho iray ihany izy, tahaka ny mahiray Antsika” Jao.17:11. Ho amin’izany indrindra no nanirahany ny Fanahy Masina izay “Fanahin’Andriamanitra fitiavana” (Jao.4:16). Hoy ny baikony: “Didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo; eny, aoka ho tahaka ny fitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no hahafantaran’ny olona rehetra fa mpianatro hianareo, raha mifankatia” Jao.13:34-35.

Sabotsy 05: Ny Fanahy Masina mamehy ny faneken’Andriamanitra amin’ny olony.
”Dia hataoko ao an-tsainy ny lalàko sady hosoratako ao am-pony; Ary Izaho ho Andriamaniny, ary izy ho oloko” Jer.31:33b.
Vakiteny 1: Jao.14:15-17. Vakiteny 2: Jer.31:31-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.31:33.
Fitarihan-kevitra: Fanekena hahatonga firaisana antoka sy firaisana aina ary firaisana fanjakana sy voninahitra ny fanekena ataon’Andriamanitra amin’ny olony, raha hoy Izy: ”Ho Rainareo Aho, ary hianareo ho zanako-lahy sy ho zanako-vavy, hoy Jehovah Tsitoha” 2 Kor.6:18. Hitandrovana izany no nanaovany ny fanekena hoe: “ Raha Izaho, dia izao no fanekeko aminy, hoy Jehovah: Ny Fanahiko Izay ao aminao sy ny teniko izay nataoko teo am-bavanao dia tsy hiala amin’ny vavanao, na amin’ny vavan’ny taranakao, …., hatramin’izao ka ho mandrakizay, hoy Jehovah” Isa.59:21.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *