Fiangonana Loterana Malagasy

Hira & Filazantsara

Alahady III manaraka ny Trinite 29 Jona-04 Jolay 2020

« Andriamanitra tia mamindra fo »

Ny hoe ”Andriamanitra tia famindram-po” dia toetr’Andriamanitra lalim-paka. Fa hoy Izy: ”famindram-po no sitrako,fa tsy fanaitra alatsa-dra” Hos.6:6. Maneho ny fiavahany maha-Andriamanitra Mpamela heloka Azy izany ka mampiteny ny mpaminany hoe: ”Tahaka ny halavitry ny atsinanana amin’ny andrefana no halavitry ny anesorany ny fahotantsika amintsika. Tahaka ny fiantràn’ny ray ny zanany no fiantran’i Jehovah izay matahotra Azy;” Sal.103:12-13. Fa ny famindrampon’Andriamanitra dia ny fiantrany ny olona lavon’ny ota mba hanamarinana sy hananganana azy. Fa zava-maningotra ny fony tokoa ny hoe te hiarina sy hanao ny tsara, kanefa voafatotry ny fahotana; izany no nahatonga an’i Paoly hihiaka hoe: ”Indrisy, olo-mahantra aho, iza no hanafaka ahy amin’ity tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.5:24. Kanefa amin’izany no itenenan’ny Tompo hoe: ”Ampy ho anao ny fahasoavako; fa ny heriko dia tanterahina amin’ny fahalemena” 2 Kor.12:9. Koa ”na dia maningotra [manameloka] antsika aza ny fontsika, Andriamanitra lehibe noho ny fontsika” 1 Jao.3:20. Fa hoy Jesosy tamin’ny Fariseo nitsikera Azy niaraka nisakafo tamin’ny mpanota: ”Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody fa ny marary… Tsy tonga Aho hiantso ny marina, fa ny mpanota” Mat.9:12,13b, dia ny hiantso azy mba hovonjena sy hamarinina, toy ny nataony tamin’i Saoly Fariseo izay nanenjika fatratra ny mpino kristiana, kanefa namindrana fo ka nataony ho ”fanaka voafidy” ho Azy (1 Tim.1:12-16). Araka izany, dia fiderana an’Andriamanitra no nataon’i Davida manao hoe: ”Mamindra fo sy miantra Jehovah, Mahari-po sady be famindram-po. Tsy mandaha-teny mandrakariva Izy, Na mitahiry fahatezerana mandrakizay. Tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika Izy, Na mamaly antsika araka ny helotsika” Sal.103:8-10. Ny tandremana dia ”ny mahazo mora ka tsy mahay misaotra” (Lio.17:17), ”ny manao adaladala” (Efes.5:17). Ny tena loza dia ny olona ”zatra ny namindrana fo ka tsy mahatsiaro hibebaka hiala amin’ny ratsy fanaony”. ”Fa ny faharipon’ Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka” Rom.2:4b. Ho amin’izany, dia hoy Jesosy: ”Mibebaha hianareo fa efa akaiky ny fanjakan’ ny lanitra ” Mat.4:17.

Alatsinainy 29: Andriamanitra tia mamindra fo tsy mihazona fahatezerana.
“Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay Izy, fa tia famindrampo” Mik.7:18b.
Vakiteny 1: Rom.9:9-16. Vakiteny 2: Mik.7:18-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mik.7:18.
Fitarihan-kevitra: Tia mamindra fo tokoa Andriamanitra ka tsy mandringana ny mpanota, fa mitaona azy hahatsiaro tena hiverina Aminy sy hihavana Aminy mba hanamarinany azy sy hanavaozany azy ho “olom-baovao”. Dia hanao toa an’i Davida izy hoe: “Taminao dia taminao ihany no nanotako, ary izay ratsy eo imasonao no efa nataoko,” Sal.51:4, Ary hiaiky toy ilay zanaka adala tamin’ny rainy nanao hoe: “Raiko ô, efa nanota tamin’ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy miendrika hatao hoe zanakao intsony” Lio.15:18-19. Fa ny heloka nobabohana mody rariny, hoy ny fitenintsika.

Talata 30: Ny famindrampon’Andriamanitra tsy mahafoy ny mpanota.
“Ny fahamoram-panahin’Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka” Rom.2:4b.
Vakiteny 1: Lio.15:11-24. Vakiteny 2: Rom.2:1-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.2:3-4.
Fitarihan-kevitra: Tsy fahalemena fa fahamoram-panahy no iantran’Andriamaitra ny mpanota, ka amindrany fo aminy. Hoy Izy tamin’ny Isiraely: “Mety manadino ny zanany minono va ny vehivavy ka tsy hamindra fo amin’ny zanaka naloaky ny kibony? Eny, mety manadino ihany izy, Fa Izaho kosa tsy mba manadino anao… ” Isa.49: 15-16. Fa raha nitalaho tamin’i Jesosy ilay jiolahy teo akaikiny, izay niraka nohombona taminy, nanao hoe: “Jesosy ô, tsarovy aho, rehefa avy amin’ny fanjakanao hianao”. Dia hoy Jesosy taminy: “Lazaiko aminao marina tokoa: Anio no hihaonanao amiko any Paradisa” Mat.23:42-43.

Alarobia 01: Ny famindrampon’Andriamanitra mamela heloka ny mpanota.
“Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2.
Vakiteny 1: Isa.55:6-9. Vakiteny 2: Mat.9:1-8. Toriteny (safidy). Toriteny 2: Mat.9:1-2.
Fitarihan-kevitra: Fahefana feno no nomena an’i Jesosy hitsara, araka ny Jao.5:22-23, kanefa satriny lavitra raha tonga eo aminy ny mpanota mibebaka sy maneho ny finoany mba hamonjen’Andriamanitra azy. Fa hoy Izy: “Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy” Jao.6:37. Hoy Davida: ”Ry Mpihaino vavaka ô, hianao no hohatonin’ny nofo rehetra” Sal.65:2.

Alakamisy 02: Ny famindrampon’Andriamanitra mitady ny mpanota.
“Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10.
Vakiteny 1: Isa.44:19-22. Vakiteny 2: Lio.19:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.19:10.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy manadino ny olona sy ny firenena voafidiny. Rehefa latsaka tanatin’ny fahoriana ny Isiraely noho ny fahatsontsany, dia ny fivilian-dalany sy ny fivadibadihany, dia tratry ny famoizam-po ka nanao hoe: “Jehovah efa nahafoy ahy, ary ny Tompoko efa nanadino ahy” Isa.49:14. Kanefa Andriamanitra tsy manary ny olony (Rom.11:1), na manadino azy, ary mahatsiaro ny fanekeny, ka miteny aminy manao hoe: “Miverena Amiko, fa efa nanavotra anao Aho” Isa.44:22d.

Zoma 03: Ny famindrampon’Andriamanitra mamonjy ny mpanota.
“Fa tsy tonga hitsara izao tontolo izao Aho, fa hamonjy izao tontolo izao” Jao.12:47b.
Vakiteny 1: Jer.33:5-11. Vakiteny 2: Jao.12:44-50. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.12.46-47.
Fitarihan-kevitra: Ny famindrampon’Andriamanitra dia manambara fa Mpamela heloka Izy, fa tsy Mpanameloka! Ary dia niandany amin’ny mpanota tokoa Izy, ka hoy Jaona Apostoly: “Raha misy manota, dia manana Solovava ao amin’ny Ray isika, dia Jesosy Kristy, Ilay Marina; ary Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:1-2. Fa lehibe indrindra ny fitiavany ka “nanolotra ny ainy hamonjy antsika Izy” 1 Jao.3:16.

Sabotsy 04: Ny famindrampon’Andriamanitra maharitra mandrakizay.
“Amin’ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao” Isa.54:8b.
Vakiteny 1: Efes.5:11-17. Vakiteny 2: Isa.54:4-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.54:8.
Fitarihan-kevitra: “Famindram-po mandrakizay” ny famindrampon’Andriamanitra, satria “fitiavana mandrakizay no itiavany ny olony” (Jer.31:3). Amin’ny alalan’izany no anaovany fanekena mandrakizay amin’ny olony manao hoe:“ tsy mba hiala aminao ny famindram-poko, ary tsy hitsoaka ny faneken’ny fihavanako, hoy Jehovah, Mpamindra fo aminao” Isa.54:10.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *