Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IX manaraka ny Trinite 10-15 Aogositra 2020

“Ny fahalehibiazan’Andriamanitra”

Ny hafatra: Ny fahalehibiazan’Andriamanitra, dia manambara fa Izy no Tompon’ny tompo izay nahary izao rehetra izao (Jao.1:3), dia ny zavatra maro samihafa tsy hita pesimpesenina, tsy taka maso, tsy hay refesina haramin’ny kely indrindra sy ny lehibe indrindra, ny tsy hitan’ny maso sy ny tsy takatry ny saina  hoheverina akory.Fa ireny rehetra ireny dia manambara ny maha-Tompo Lehibe Azy, ambonin’ny anarana rehetra, ka mendrika ny handray ny haja sy ny voninahitra. Hoy mpanao Salamo: ”Aoka izay rehetra manam-pofonaina samy hidera an’i Jehovah. Haleloia” Sal.150:6. Ary dia izany rahateo no takiany araka ny teniny manao hoe: “raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy? hoy Jehovah, Tompon’ny maro” Mal.1:6a.  Tompo sy Andriamanitra Tokana Azy, ka miteny hoe:  ”Fa Izaho no Izy; Talohako dia tsy nisy andriamanitra voaforona, sady tsy hisy handimby Ahy. Izaho dia Izaho ihany no Jehovah Ary tsy misy Mpamonjy afa-tsy Izaho” Isa.43:10b. Raha akapoka: “Lehibe amin’ny fahendrena sy ny hery” Izy, ka tokony ekena sy arahina. Hoy ny fanambaran’i Jeremia: “Andriamanitra lehibe sy mahery, Jehovah, Tompon’ny maro, no anarany, lehibe amin’ny fisainana sy mahery amin’ny atao” Jer.32:18b-19a.  – Tompon’ny fahefana rehetra ka  mahay ny zavatra rehetra, ary Mahatoky sy Marina (Apok.19:11) ka tokony hitokisana indrindra (1 Tim.1:15). – Lehibe sy Masina indrindra Izy, fa “Izy mahavonjy sy mahavery” Jak.4:12. Lehibe indrindra amin’ny fitiavana Izy ka tokony ho tiavina sy isaorana (Sal.103:1). Fa hoy teniny: “Fitiavana mandrakizay no nitiavako anao, koa izany no nampaharetako famindram-po ho anao” Jer.31:3. Fa mahari-po sady be famindram-po Izy (Eks.34:6) ka tsy tia ny mandringana ny meloka, fa mitaona azy hibebaka,  hiverina Aminy mba handray famelan-keloka sy ho vita fihavanana Aminy, fa “hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” ary ”tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay” (Isa.55:7). Hoy ny vavaka nampianarin’i Jesosy ny mpianany: “Fa Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay” Mat.6:13.

Alatsinainy 10: An’Andriamanitra ny fahalehibiazana.

“Anao, Jehovah ô, ny fahalehibiazana sy ny hery sy ny voninahitra sy ny famirapiratana ary ny fiandrianana”  1 Tan.29:11a.

Vakiteny 1: Sal.145:1-12. Vakiteny 2: 1 Tan.29:10-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Tan.29:11. Fitarihan-kevitra: Ny hoe “fahalehibiazan’Andriamanitra” dia manambara ny fihoaran’ny heriny sy ny fahefany ary ny fiandrianany izay manapaka ny zavatra rehetra araka ny sitrapony. Koa dia mandidy Izy manao hoe: “Matahora an’i Jehovah Andriamanitrao hianao, ka manompoa Azy” Deo.6:13. Nisehoan’ny voninahitr’i Jehovah Davida raha hiatrika ny fikasana hanao ny tempoly, ka nidera Azy nanao hoe: “Koa amin’izany dia lehibe  hianao, Jehovah Andriamanitra; fa tsy misy tahaka Anao” 2 Sam.7:22.

Talata 11:  Andriamanitra lehibe amin’ny famindrampo.

“Fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8b.

Vakiteny 1: Jao.3:14-16.

Vakiteny 2: Rom.5:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.5:8. Fitarihan-kevitra: Ny famindram-pon’Andriamanitra dia ny fitiavany ny mpanota tsy ho very. Tamin’izany no nanirahany ny Zanany Lahitokana mba “hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10, ary nanaiky nisolo voina ny olona mpanota azy Izy tamin’ny fiaretany ny fampijaliana sy ny nanomboana Azy teo amin’ny hazo fijaliana. Fa nanaiky hatramin’ny farany Izy mba ho “Avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2.

Alarobia 12: Andriamanitra manapaka feno ny tranony.

“Lazaiko aminareo marina fa hotendreny ho mpanapaka ny fananany rehetra izy” Lio.12:44.

Vakiteny 1: Heb.3:1-6. Vakiteny 2: Lio.12:42-48. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.12:44. Fitarihan-kevitra: Mosesy dia “mpanompo nahatoky tao amin’ny tranon’Andriamanitra rehetra” Heb.3:5a, dia izy nanaiky ny fahefan’Andriamanitra hibaiko ny fiainany sy ny asany ary hanao izay rehetra ampanaoviny. Koa dia nomen’Andriamanitar hery sy fahefana feno izy raha nitarika ny Zanak’Isiraely. Fa tian’Andriamanitra ny hahita ny mpanompony rehetra ho tanteraka toy izany amin’ny fanompoany, ka hanome voninahitra Azy, mba hitenenany aminy hoe: ”Tsara izany, ry mpanompo tsara sady mahatoky; nahatoky tamin’ny kely hianao, dia hotendreko ho mpanapaka ny be; midìra amin’ny fifalian’ny tomponao” Mat.25:21.

Alakamisy 13: Ny fahalehibiazan’Andriamanitra miseho amin’i  Jesosy Kristy Zanany.

“Fa sitraky ny Ray ho ao Aminy  no hitoeran’ny fahafenoana rehetra” Kol.1:19.

Vakiteny 1: Jao.8:48-56. Vakiteny 2: Kol.1:15-19. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.1:19. Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy: “Izaho sy ny Ray dia Iray hany” Jao.10:30. Araka izany,“dia hoy Izy: Ny asa izay ataoko amin’ny anaran’ny Raiko no manambara Ahy” Jao.10:25, ary koa “Fa ny Ray tia ny Zanaka ka maneho Azy ny zavatra rehetra izay ataon’ny tenany” Jao.5:20.Koa“ny fitsarana rehetra dia nomeny ny Zanaka, mba hanajan’ny olona rehetra ny Zanaka, tahaka ny fanajany ny Ray” Jao.5:22-23. Ary dia hoy ny Ray mamehy izany: “Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5. 

Zoma 14: Fantaro ny fahalehibiazan’ny fitiavan’Andriamanitra.

“Endrey! manao ahoana ny fitiavana nasehon’ny Ray ho antsika, dia ny niantsoana antsika hoe zanak’Andriamanitra…” 1 Jao.3:1.

Vakiteny 1: Sal.91:9-16. Vakiteny 2: 1 Jao.3:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.3:1. Fitarihan-kevitra: Fikasan’Andriamanitra indrindra ny hahafantaran’ny olona ny halehiben’ny fitiavany, satria Andriamanitra dia Fitiavana (1 Jao.4:16). Fa voasoratra hoe: ”Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8. Matokia ny fitiavan’Andriamanitra lehibe indrindra, “Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana  fiainana mandrakizay” Jao.3:16.

Sabotsy 15: Maneke ny fahalehibiazan’Andriamanitra.

 “Raha velona koa Aho, hoy Jehovah, ny lohalika rehetra handohalika amiko” Rom.14:11a.

Vakiteny 1: Deo.32:1-5. Vakiteny 2: Rom.14:4-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.14:11. Fitarihan-kevitra: Lehibe sady tia indrindra ny Tompo ka mendrika ny fankatoavana sy ny fitokisana. Niresaka Azy Jaona mpanao batisa ka nanao hoe: “Tsy mendrika hamaha ny fehin-kapany aza aho” Jao.1:27b. Fa saro-piaro Izy ka niteny manao hoe: “Izaho no Jehovah, izany no anarako, ka ny voninahitro tsy homeko ny hafa, na ny fiderana Ahy ho an’ny sarin-javatra voasokitra” Isa.42:8. Koa dia “izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra, ary izay manamavo Ahy no ho afa-baraka” 1 Sam.2:30b.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook Hira sy Filazantsara”.  Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, …               © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *