Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XV manaraka ny Trinite 21-26 Septambra 2020 *

“Mihainoa ny Tenin’Andriamanitra”

Ny hafatra: Zava-dehibe iankinan’ny aina ny fahaizana mihaino ny tenin’Andriamanitra, fa “Velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12, “Fa aina ho an’ny mahazo azy izy, Ary fahasalamana ho an’ny nofony rehetra” Oha.4:22. Fa hoy Jesosy fahizay tamin’i Mama Nenilava mpanompony: “Tsy latsaky ny iray alina ny feo ren’ny olona anatin’ny iray andro, fa iray ihany no feon’Andriamanitra amin’izany”. Koa dia “Fomba manao ahoana no hahafantarana izany?”. Sarobidy sy mila fitandremana indrindra ny mamantatra ny feon’i Jesosy, ka hoy Izy tamin’ireo mpianany: “Koa tandremo ny fihainonareo” Lio.8:18a. Fa nananatra ireo Jiosy izay nanamarin-tena ho taranak’Abrahama sy mahalala ny tenin’Andriamanitra Izy ka nanao hoe: “Izay avy amin’Andriamanitra dia mihaino ny tenin’Andriamanitra; izany no tsy ihainoanareo, satria tsy mba avy amin’Andriamanitra hianareo” Jao.8:47. Fanavahana ataony izany, izay nanteriny manao hoe: “Ny ondriko mihaino ny feoko, ary Izaho mahalala azy, ary izy manaraka Ahy, ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay, ka tsy ho very izy mandrakizay, ary tsy hisy handrombaka azy amin’ny tànako” Jao.10:27-28. Fiainana tokoa no omen’ny tenin’Andriamanitra araka ny voasoratra hoe: “Izy no nisiam-piainana” Jao.1:4a. Koa dia mbola miantso ny olona ny Tompo ka manao hoe: “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina [*Gr. hotsaraina]; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy” Jao.5:24. Fa misy ny mihaino sy mandray, ary misy ny tsy mihaino sy tsy mandray. Tandrify azy ireo ny faminanian’i Paoly manao hoe: “Fa ho avy ny andro izay tsy hahazakan’ny olona ny fampianarana tsy misy kilema [Gr. salama]; fa hangidihidy sofina izy, dia hamory mpampianatra ho azy araka ny filany; ary hampiala ny sofiny amin’ny teny marina tokoa izy ka hivily ho amin’ny anganongano” 2 Tim.4:3-4. Fa “sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana; fa izy no hovokisana” Mat.5:6. Dia hiteny amin’Andriamanitra izy ka hanao hoe: “Mitenena Jehovah ô, fa mihaino ny mpanomponao” 1 Sam.3:9b,d.

Alatsinainy 21: Tokana ny feon’Andriamanitra.
“Mihainoa, ry Isiraely: Jehovah Andriamanitsika dia Jehovah iray ihany” Deo.6:4.
Vakiteny 1: 1 Jao.3:16-21. Vakiteny 2: Deo.6:4-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.6:4-5.
Fitarihan-kevitra: Mihoatra lavitra noho ny tany aloha, dia mitombo sy mihahohaho ireo feo mitarika ny olona hino sy hanaraka azy ankehitriny. Manoloana izany, dia hoy Jesosy: “Raha misy manao aminareo hoe: Indro, atỳ Kristy, na: Indro, arỳ ; aza mino hianareo” Mat.23:24a. Fa hoy ny Apostoly Jaona:“Ry malala, aza mino ny fanahy rehetra, fa izahao toetra ny fanahy, na avy amin’Andriamanitra ireny, na tsia, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin’izao tontolo izao” 1 Jao.4:1.

Talata 22: Jesosy Kristy no teny tonga nofo ao amin’ny olona.
“Iza no hahasaraka antsika amin’ny fitiavan’i Kristy ?” Rom.8:35a.
Vakiteny: Jer.31:1-6. Vakiteny 2: Rom.8:28-39. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.8:31-35.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia mitoetra ao am-pon’ny olona izay mino Azy amin’ny alalan’ny tenin’Andriamanitra sy ny Fanahiny Masina (Jao.14:17). Mariky ny fitiavany azy indrindra izany, anefa koa mariky ny fanorenany ny fanjakany eo amin’ny olona, dia “Kristy ao anatinareo, Izay fanantenana ny voninahitra” Kol.1:27, ary fanamasinany ny fiainany. Hoy ny tonom-bavaka nataon’i Jesosy: ho an’izay rehetra mino Azy: “Manamasìna azy amin’ny fahamarinana; ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17.

Alarobia 23: Ny mihaino ny tenin’Andriamanitra, anjara tsara.
“Maria no efa nifidy ny anjara tsara, izay tsy halaina aminy” Lio.10:42b.
Vakiteny 1: Deo.30:15-20. Vakiteny 2: Lio.10:38-42. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.10:41-42.
Fitarihan-kevitra: Ny “anjara tsara” dia ny mihaino sy mandray ny tenin’Andriamanitra. Miankina tanteraka amin’ny safidin’ny olona tsirairay izany. Koa na dia kibo iray aza no nivoahan’ny olona, dia mety samy hanana ny lalan-kalehany. Sambatra izay mandray sy mihazona ny tenin’Andriamanitra fa tsy mba ho tafintohina izy na ho diso lalana, satria izy no fahamarinana (Jao.17:17b). Hoy ny mpanao Salamo: “Ato am-poko no iraketako ny teninao, Mba tsy hanotako aminao” Sal.119:11.

Alakamisy 24: Ny fihainoana ny tenin’Andriamanitra, antoky ny famonjena.
“Ary izay nandray tsara ny teniny dia natao batisa” Asa.2:41a.
Vakiteny 1: Lio.16:19-31. Vakiteny 2: Asa.2:32-42. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Asa.2:40-42.
Fitarihan-teny: Ny tenin’Andriamanitra no fototra iorenan’ny finoana mba hahazoana famonjena, fa “Ny finoana dia avy amin’ny tori-teny, ary ny tori-teny kosa avy amin’ny tenin’i Kristy” Rom.10:17. Izay azo adika hoe “Kristy miteny” ka dia mananatra Izy manao hoe: “Mihainoa Ahy hianareo rehetra, ka mahafantara” Mar.7:14. Fa ny fahaizana mihaino dia loharanon’aina, fa hoy ny Tompo: “Atongilano ny sofinareo, ka mankanesa atỳ amiko, Mihainoa, dia ho velombelona ny fanahinareo” Isa.55:3a,b.

Zoma 25: Ny fon’Andriamanitra akaiky izay tia ny teniny.
“Ny reniko sy ny rahalahiko dia ireto izay mandre ny tenin’Andriamanitra ka mankatò azy” Lio.8:21.
Vakiteny 1: 1 Sam.3:1-10. Vakiteny 2: Lio.8:19-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.8:21.
Fitarihan-kevitra: Miray antoka Aminy ny olony marina, ary maneho ny firaisany amin’Izy Tompony amin’ny alalan’ny fankatoavana ny teniny sy ny fitandremana ny didiny (Jao.15:10). Ny hoe tia ny teniny dia maneho ny fitiavany ny Tompo ka hanajany ny teniny. Hoy Jesosy tamin’ny mpianany: “Raha tia Ahy hianareo, dia hitandrina ny didiko” Jao.14:15.

Sabotsy 26: Ny fihainoana an’Andriamanitra, loharanom-pitahiana tretrika.
“Raha mihaino tsara ny feon’i Jehovah Andriamanitrao hianao, […] dia […] ho azonao izao fitahiana rehetra izao” Deo.28:1-2.
Vakiteny 1: Isa.55:1-3. Vakiteny 2: Deo.28 :1-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Deo.28 :1-2.
Fitarihan-kevitra: Ny tenin’Andriamanitra dia loharanon’aina velona ho an’izay mitandrina azy, dia fitahiana tsy mety ritra na manam-pitsaharana. Ny fiasan’izany teny izany no nahatonga an’i Jesosy hiteny tamin’ilay vehivavy Samaritana hanao hoe: “Fa na iza na iza no misotro ny rano izay homeko azy dia tsy hangetaheta mandrakizay; fa ny rano izay homeko azy dia ho loharano miboiboika ao anatiny ho fiainana mandrakizay” Jao.4:14. Koa amin’izany dia hoy Izy: “Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana” Mat.11:28.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *