Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XVII manaraka ny Trinite 05-10 Oktobra 2020

“Andriamanitra manandratra ny olony”

Ny hafatra: Fikasan’Andriamanitra hatramin’ny voalohany ny hanandratra ny olombelona amin’ny voninahiny. Fa hoy Izy: ”Andeha Isika hamorona olona tahaka ny endritsika, araka ny tarehintsika. Ary Andriamanitra nahary ny olona tahaka ny endriny; tahaka ny endrik’Andriamanitra no namoronany azy” Gen.1:26-27, dia ny endriky ny voninahiny sy ny fisandratany ambonin’izay rehetra nohariany. Koa dia notendreny ny olombelona mba hanjaka amin’ny zava-boariny, ka hoy Izy: ”Ary aoka izy hanjaka amin’ny hazandrano ao amin’ny ranomasina sy ny voro-manidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin’ny tany” Gen.1:26. Indrisy, rava izany noho ny fahotan’ny olona tamin’ny nandavany ny tenin’Andriamanitra ka nanekeny ny feon’ny devoly naka fanahy azy (Gen.3:6). Koa raha ny ota no nampietry ny olona ho afa-boninahitra, ny fiverenany amin’Andriamanitra kosa no anandratany azy indray, toy ilay zanaka adala nody tamin’ny rainy izay nampitafy voninahitra azy ary nanao fanasana lehibe noho ny fiverenany taminy, fa ”ilay efa maty velona indray” (Lio.15:22-24). Mbola miantso ny olona mpanota ny Tompo ho amin’ny fanavotana azy, koa ”Izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30. Tanteraka izany noho ny fanavotana vitan’i Jesosy izay nividy azy tamin’ny rany (Rom.8:24; 1 Pet.1:19). Fa ”Andriamanitry ny fahasoavana rehetra efa niantso azy ho amin’ny voninahiny mandrakizay ao amin’i Kristy” 1 Pet.5:10. Dia hoy Jaona Apostoly: ”Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa” 1 Jao.3:2b. Fa hoy Jesosy: ”Raha misy olona manompo Ahy dia hankalaza azy ny Ray” Jao.12:26b. Fa nivavaka Izy ka nanao hoe: ”Ray ô, tiako mba ho any amiko amin’izay itoerako ireo izay nomenao Ahy, mba hahita ny voninahitro nomenao Ahy izy” Jao.17:24b. Tian’Andriamanitra tokoa ny manandratra ny olony izay manaiky Azy ho Tompo sy manoa ny teniny, ka hoy Izy: ”Izay manome voninahitra Ahy no homeko voninahitra” 1 Sam.2:3.

Alatsinainy 05: Andriamanitra manandratra izay miandrandra ny famonjeny.
“Ny foko ravoravo amin’i Jehovah, ny tandroko voasandratra amin’i Jehovah » 1 Sam.2:1a.
Vakiteny 1: Lio.1:39-50. Vakiteny 2: 1 Sam.2:1-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Sam.2:1.
Fitarihan-kevitra: Mpamonjy mora azo indrindra amin’ny fahorian’ny olona ny Tompo, ka mamaly ny vavaka izay ataony, ary niteny hoe: “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy hianao” Sal.50:15. Fa voasoratra hoe: ”Fa izay miandry an’i Jehovah dia mandroso hery kosa; Elatra no hiakarany tahaka ny voromahery; Hihazakazaka izy, nefa tsy ho sasatra; Handeha izy, nefa tsy ho reraka” Isa.40:31.

Talata 06: Andriamanitra mampitafy voninahitra ny olony
“Ary izay mino Azy tsy ho menatra” Rom.9:33b.
Vakiteny 1: Mat.8:5-13. Vakiteny 2: Rom.9:14-33. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.9:33.
Fitarihan-kevitra: Finoana no hanamarinan’Andriamanitra ny olona, fa tsy amin’ny ezaka araka ny lalàna na ny asa atao. Fa voasoratra hoe: “Tsy misy marina na dia iray akory aza” Rom.3: 10, “fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” Rom.3:23. Fa hoy Jesosy tamin’ireo Fariseo nihevi-tena ho marina: ”Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-dra [Hos.6:6], “Tsy tonga Aho hiantso ny marina, fa ny mpanota” Mat.9:13.

Alarobia 07: Efa nomen’Andriamanitra ho an’ny mino ny zavatra rehetra.
“Ny Sabata no natao ho an’ny olona, fa tsy ny olona ho an’ny Sabata » Mar.2:27.
Vakiteny 1: Rom.8:26-32. Vakiteny 2: Mar.2:18-28. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.2:27-28.
Fitarihan-kevitra: Lehibe tokoa ny fitiavan’Andriamanitra sy ny famindram-pony amin’ny olona, ka nafoiny ny zavatra rehetra hanavotana azy, dia ny hamerenana azy hanana ny sata sy voninahitra maha-”zanaka mandova an’Andriamanitra” (Rom.8:17). Fa Andriamanitra tsy niaro ny Zanani-lahy, dia Jesosy, “fa natolony hamonjy antsika rehetra Izy, (koa) tsy homeny antsika miaraka aminy maimaimpoana koa va ny zavatra rehetra?” Rom.8:32. Fa Andriamanitra no Tompon’ny zavatra rehetra (Sal.8:6)

Alakamisy 08: Fantaro ny lalan’ny fisandratana.
“Manetre tena ambanin’ny tàna-maherin’Andriamanitra mba hanandratany anareo amin’ny fotoan’andro” 1 Pet.5:6.
Vakiteny 2: Mat.23:1-12. Vakiteny 2: 1 Pet.5:5-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Pet.5:6.
Fitarihan-kevitra: Ao am-pon’ny olombelona ny hisandratra amin’ny voninahitra. Saingy tsy mety tanteraka izany noho izy tafasaraka amin’Andriamanitra Izay Tompony (Jao.15:5b). Fa hoy Izy: “Ny voninahitro tsy omeko ny hafa” Isa.42:8. Ny fikasana hisandratra hitovy amin’Andriamanitra, dia avy amin’i Satana izay mpikomy Aminy, ka nampietren’ny Tompo azy mandrakizay. Fa raha hoy Satana: “Hiakatra ho any ambonin’ny havoan’ny raho aho ka ho tahaka ny Avo Indrindra”, dia hoy ny Tompo taminy: “Hampidinina hatrany amin’ny fiainan-tsi-hita ho any am-para-vodi-lavaka hianao” Isa.14:15.

Zoma 09: Andriamanitra manandratra ny mpanota mibebaka.
“Ary rehefa hitany iny, dia ataony eo an-tsorony, ka dia faly izy” Lio.15:5.
Vakiteny 1: Ezek.18:19-23. Vakiteny 2: Lio.15:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.15:5.
Fitarihan-kevitra: Mahagaga sy mahatalanjona, anefa koa mahafinaritra sy mahafaly indrindra ny fitiavan’Andriamanitra mamonjy ny mpanota. Tonga tetỳ an-tany Jesosy namangy an’i Zakaiosy mpamory hetra izay ratsy laza noho ny tsy fahamarinany, saingy nangetaheta mafy ny hahita an’i Jesosy. Fa niditra tao an-tranony Jesosy ka nanao taminy hoe: “Anio no tonga eto amin’ity trano ity ny famonjena, fa izy dia zanak’i Abrahama koa. Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:9-10.

Sabotsy 10: Andriamanitra manandratra ny mpanompo mahatoky.
“Nahatoky tamin’ny kely hianao ka ataoko ho mpanapaka ny be” Mat.25:23b.
Vakiteny 1: 1 Kor.15:53-58. Vakiteny 2: Mat.25:14-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.25:23.
Fitarihan-kevitra: Fa voasoratra hoe: “Tsy hisy ho menatra izay rehetra miandry Anao; fa izay mivadika foana no ho menatra”
Sal.25:3. Fa ny mpivadika dia izay manala tafy ny Tompo izay nifidy azy. Ho amin’izay mahatoky kosa, dia hoy Izy: “Avia hianareo
izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *