Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XIX manaraka ny Trinite 19-24 Oktobra 2020 *

“Andriamanitra te hanavotra ny olony ”

Andriamanitra tia ny olombelona izay nohariany hitovy endrika Aminy (Gen.1:26) ka tsy mahafoy azy ho very noho ny fahotany izay nandrafiany Azy sady efitra nampisaraka azy taminy (Isa.59:2). Koa dia naniraka sy nanolotra an’i Jesosy Kristy Zanany Izy mba hanao asam-panavotana azy,dia ny famelana ny helony rehetra (Efes.1:7). Fa nanaiky ho latsa-dra.Izy, fa voasoratra hoe: ”Fa raha tsy misy ra alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22b. Fa Andriamanitra tsy tia mitahiry heloka mba hahavery ny olony, fa vonona kosa ny hamela azy mba hahavonjy azy, ary dia mitaona ny mpanota hiverina Aminy, ka miteny manao hoe: ”Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, Eny, ho amin’Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” Isa.55:7. Ary ho an’ny firenena sy ny olona efa nofidiny, kanefa lavo noho ny ota dia hoy indrindra Izy : ”Tsarovy izany, ry Jakoba, dia hianao, ry Isiraely, fa mpanompoko hianao; Noforoniko hianao ka mpanompoko; Tsy hohadinoiko hianao, ry Isiraely ô, Izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona; Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho” Isa.44:21-22. Indrisy, fa tsy araka ny haben’ny famindrampony izay tsy nahafoizany azy no namaliany ny antsony. Fa voasoratra hoe: ”Fa izao no lazain’ny Tompo, dia Jehovah, ny Iray Masin’ny Isiraely: Amin’ny fiverenana sy ny fitsaharana no hamonjena anareo, amin’ny fanginana sy ny fahatokiana no hisian’ny herinareo; Nefa tsy nety hianareo” Isa.30:15. Izany fandavan’ny Isiraely izany dia mbola nitohy na dia tonga tety an-tany aza Jesosy, fa ”Tonga tany amin’ny azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy” Jao.1:11. Fa Jerosalema nandà ny antson’i Jesosy, ka dia tanteraka ny teniny manao hoe: ”Indro, avela ho lao ho anareo ny tranonareo” Mat.23:37-38. Fa afaka 70 taona, dia tonga nandrava sy nandoro azy ny emperora Titosy. Mandra-piverin’i Jesosy dia tsy mitsahatra miantso ny olona rehetra hiverina Aminy Izy, ka manao hoe: ”Mibebaha hianareo, fa efa akaiky ny fanjakan’ny lanitra” Mat.4:17.

Alatsinainy 19 : Andriamanitra Mpanavotra miantso ny olony. “Koa miverena amiko, fa efa nanavotra anao Aho” Isa.44:22b. Vakiteny 1: Rom.3:21-26. Vakiteny 2: Isa.44:21-23. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.44:22. Fitarihan-kevitra: Avo tsy takatry ny saina ny halehiben’ny fitiavan’Andriamanitra ny olona mpanota. Fa tsy te hahafoy ny mpanota ho very Izy, fa vonona ny hamela ny helony noho ny avotra vitan’i Jesosy Kristy Zanany ilay “Zanak’ondrin’ Andriamanitra Izay manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao” Jao.1:29. Fa hoy i Paoly manao hoe: “Indrisy! olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24. Manoloana izany dia hoy Jesosy mbola miantso manao hoe: “Avia hianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana. Izaho no hanome anareo fitsaharana” Mat.11:28.

Talata 20: Jesosy Kristy nanao fanavotana tamin’ny rany. “Izy no ananantsika fanavotana amin’ny ràny, dia ny famelana ny fahadisoantsika” Efes.1:7a. Vakiteny 1: Lev.5:20-26. Vakiteny 2: Efes.1:7-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.1:7. Fitarihan-kevitra: Ny atao hoe ”fanavotana” dia ny fanafahana amin’ny fanamelohana noho ny ota sady fanamarinan’Andriamanitra ny mpanota amin’ny alalan’ny famelan-keloka. Ra alatsaka no nahazoana izany (Heb.9:22b). Satria ”ra marina” no mahafaka heloka, dia nanaiky ny nanolotra ny ainy ho antsika teo amin’ny hazo fijaliana Jesosy Ilay Marina, ka ny rany latsaka indray mandeha no nanavotana antsika, dia ”ny ra soan’i Kristy, toy ny ran’ny zanak’ondry tsymisy kilema ary tsy misy pentimpetina” 1 Pet.1:19.

Alarobia 21: Raiso ny fanavotan’Andriamanitra. “Hitan’izay tsy nitady Ahy Aho, ary niseho tamin’izay tsy nanontany Ahy » Rom.10:20. Vakiteny 1: Mat.23:33-39. Vakiteny 2: Rom.10:14-21. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.10:18-20. Fitarihan-kevitra: Nitaraina tamin’Andriamantra fehizay Isaia mpaminany raha ny firenena Isiraely nandà ny hafatry ny famonjen’Andriamanitra izay nampitondrainy azy (Isa.53:1). Tamin’ny andron’ny Apostoly koa dia nioko sy nanotrika ireo mpitari-pivavahana Jiosy hanohitra ny Filazantsara sy hanenjika izay mino azy. Ka hoy ny tenin’Andriamanitra: “Anio raha mihaino ny feony hianareo, dia aza manamafy ny fonareo” Heb.3:7-8, fa ” raha mandà Azy isika, Izy kosa handà antsika” 2 Tim.2:12b.

Alakamisy 22: Jesosy manavotra avy amin’ny haizin’ny fahajambana. “Koa nandeha aho, dia nanasa azy, ka dia nahiratra” Jao.9:11d. Vakiteny 1: Rom.1:5-17. Vakiteny 2: Jao.9:1-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.9:11. Fitarihan-kevitra: Tantara mampidera an’Andriamantra indrindra ny fahagagana nataon’i Jesosy raha nampahiratra ity lehilahy jamba hatrany am-bohoka Izy. Fa “hain’Andriamanitra ny zavatra rehetra” Mat.21:26. Fa ny fahaganana lehibe indrindra dia ny fampahiratany ny mason-panahin’ny olona jamban’ny ota sy ny fanajamben’ny devoly tsy hahalalany ny lalan’ny fahamarinana, dia Jesosy Kristy. Ho an’izay miaiky ny fahotany, “ny ran’i Kristy no manadio ho afaka amn’ny tsy fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9b.

Zoma 23: Jesosy Kristy no fanavotana ho an’ny olona rehetra. “Izy no avotra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany, fa noho ny an’izao tontolo izao koa” 1 Jao.2:2. Vakiteny 1: Kol.2:12-15. Vakiteny 2: 1 Jao.1:6-9;2:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.2:1-2. Fitarihan-kevitra: Satria “tsy misy marina na dia iray akory aza” Rom.8:3, ”fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin’Andriamanitra” Rom.8:23, dia nanolotra ny tenany Jesosy ho fanamarinana antsika mpanota ary hampitafy antsika indray ny voninahitr’Andriamanitra amin’ny nananganany antsika ho zanak’Andriamanitra mpandova Azy (Rom.8:17). Koa “amin’izany dia tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.8:1. Fa maty ho antsika Izy (1 Kor.5:7), ary raha nitsangana tamin’ny maty dia mitoetra eo an-tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika (Rom.8:34).

Sabotsy 24: Minoa ny fanavotan’Andriamanitra. « Manantenà an’i Jehovah, ry Isiraely ; fa eo amin’i Jehovah no misy famindrampo sy fanavotana be » Sal.130:7. Vakiteny 1: Lio.21:25-29. Vakiteny 2: Sal.130:1-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.130:7-8. Fitarihan-kevitra: Tena ratsy ny asan’ny ota sy ny vokany, fa mahasodoka ny olona izy mba hanao izay mifanohitra amin’ny sitrapon’Andriamanitra, anefa tena mangidy ny vokany, satria izay mamafy ho an’ny ota mijinja fahafatesana, satria “ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:58. Isaorana ny Tompo manafaka ny ota rehetra, fa hoy Jesosy: “Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2, dia teny mitondra fahasambarana izany (Sal.32:1-2), sady manome “fiainana be dia be” Jao.10:10.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi- madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *