Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XX manaraka ny Trinite 26-31 Oktobra 2020

“Andriamanitra tsy tia manary ny olony”

Andriamanitra tsy tia manary ny olony, fa tiany izy hino Azy mba hahavonjy azy. Fa hoy Jesosy: ”Fa toy izao no nitiavan’Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay” Jao.3:16. Andriamanitra tokoa tsy mahafoy ny olony ho very, saingy miankina amin’ny safidin’ny olona ny hahavonjy azy (Mar.16:16). Fa Izy dia ”Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sady be famindram-po sy fahamarinana” Eks.34:6, izay vonona ny handray izay miverina Aminy, sy hamonjy izay miantso ny Anarany. Hoy Jesosy: ”Izay manatona Ahy dia tsy mba holaviko mihitsy” Jao.6:37b. Koa ny tombon’andro izay omeny ny olona dia ny hahazoany mandray ny famelan-keloka omeny sy mihavana Aminy indray, ka hanavaozany ny fiainany sy ny toe-panahiny ho araka an’Andriamanitra. Fa voasoratra hoe: ”Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo” 2 Kor.5:17, ” Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany” Jao.1:12, dia zo sy fahatokiana hiantso ny Anarany, araka ny voasoratra hoe: ”Fa tsy nandray ny fanahim-pahandevozana ho amin’ny tahotra indray hianareo, fa nandray ny fanahin’ny zanaka natsangana, izay iantsoantsika hoe: Aba, Ray ô” Rom.8:15. Ary dia manantitrantitra ny fitiavany tsy miova Izy amin’ny fiahiana azy ka manao hoe: ”Na dia mandra-pahantitrareo aza, dia tsy miova Aho, ary mandra-pahafotsy volonareo, dia Izaho ihany no hisahirana mitondra anareo. Izaho no nanao, ka Izaho ihany no hitrotro, eny, izaho no hitondra sy hanafaka” Isa.46:4. Ho an’ny olony izay niodina taminy, dia hoy Izy: ”Miverena hianao, ry Isiraely mpiodina, hoy Jehovah; Tsy hampanjombona ny tavako aminareo Aho; Fa mamindra fo Aho, hoy Jehovah, ka tsy hitahiry fahatezerana mandrakizay” Jer.3:12. Raha izany, dia ”hararaoty ny andro azo anaovan-tsoa, fa ratsy izao fiainana izao” Efes.5:16, izany hoe ”mahavery”. Ary dia raiso ny famonjeny sy ny fitahiany, fa hoy Izy: « Anio, raha mahare ny feony hianareo, Aza manamafy ny fonareo” Heb.3:15.

Alatsinainy 26: Andriamanitra tsy tia manary ny olony.
“Dia hoy izaho: Sao narian’Andriamanitra anie ny olony? Sanatria izany!” Rom.11:1a.
Vakiteny 1: Lio.19:1-10. Vakiteny 2: Rom;11:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.11:1-4.
Fitarihan-kevitra: Ady hevitra mandraka ankehitriny ny amin’ny fahaverezan’ny Jiosy noho izy nandà Ilay Mesian’Andriamanitra, fa “Tonga tany amin’ny Azy Izy, fa ny Azy tsy nandray Azy” Jao.1:11, izay midika hoe “nandà Azy” ka nanombo Azy tamin’ny hazo fijaliana noho ny tsy finoany (Asa.2:36). Andriamanitra anefa tsy to fo, ary tsy manenina amin’ny fahasoavany sy ny fiantsoany ny olona (Rom.11:29). Ka hoy Jesosy: “Mankanesa atỳ amiko, hianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa Izaho no hanome anareo fitsaharana” Mat.11:28. Ny fitsaharana dia ny famelan-keloka ho fihavanana amin’Andriamanitra indray.

Talata 27: Andriamanitra mahari-po ka miantso ny mpanota.
“Hoy Izaho tamin’ny firenena izay tsy nantsoina tamin’ny anarako: Inty Aho,! Inty Aho!” Isa.65:1b.
Vakiteny 1: Mat.21:41-46. Vakiteny 2: Isa.65:1-2. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.65:1.
Fitarihan-kevitra: Satria ny olona tsy afaka ny hiverina amin’Andriamanitra sy handray ny famonjeny noho ny tsy finoana sy ny fatokian-tena ary ny avona ao am-pony, dia Izy no tonga mitady azy, ka hoy Jesosy : “Tsy tonga hiantso ny marina Aho, fa ny mpanota” Mat.9:13b. Koa “Mitadiava an’i Jehovah, dieny mbola hita Izy, Miantsoa Azy, dieny mbola akaiky Izy” Isa.55:6.

Alarobia 28: Andriamanitra mahari-po ka tia mamela heloka.
“Tsy mitana ny fahatezerany ho mandrakizay Izy, fa tia famindrampo” Mik.7:18b.
Vakiteny 1: Sal.78:29-39. Vakiteny 2: Mik.7:18-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mik.7:18.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny Tompo: “Fa famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-drà, ary fahalalana an’Andriamanitra noho ny fanatitra dorana” Hos.6:6. Tiany isika hahalala ny lalam-pamonjeny, dia ny handravany ny efitry ny ota izay mampisaraka antsika Aminy (Isa.59:2). Fa: “Aoka ny ratsy fanahy hahafoy ny lalany, ary ny tsy marina hahafoy ny heviny; ary aoka hiverina ho amin’i Jehovah ireny, fa hamindra fo aminy Izy, Eny, ho amin’Andriamanitsika, fa hamela heloka dia hamela heloka tokoa Izy” Isa.55:7.

Alakamisy 29: Andriamanitra miala nenina amin’ny mpanota.
“Tompoko, avelao ihany izy amin’ity taona ity mandra-pihadiko manodidina azy, ka hasiako zezika” Lio.13:8.
Vakiteny 1: Heb.3:7-14. Vakiteny 2: Lio.13:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.13:7-9.
Fitarihan-kevitra: Hoy Jesosy: “Izaho no tena voaloboka, ary ny Raiko no mpamboatra. Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny; fa ny sampany rehetra izay mamoa kosa dia amboariny [Gr. dioviny], mba hamoa bebe kokoa” Jao.15:1. Fa ny Tompo tsy tia ratsy ka te-hanavao ny fiainan’ny olona gadrain’ny fahotana mba hiverina Aminy, fa hoy Jesosy: “Manana ondry hafa izay tsy amin’ity vala ity Aho; ary ireny koa dia tsy maintsy ho entiko ka hihaino ny feoko” Jao.10:16, dia izy ho velona, ho voavonjy.

Zoma 30: Andriamanitra manavaka ny olony.
”Hivoaka ny anjely ka hanavaka ny ratsy fanahy hisaraka amin’ny marina” Mat.13:49b.
Vakiteny 1: Mal.3:15-20. Vakiteny 2: Mat.13:44-50. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.13: 47-50.
Fitarihan-kevitra: Misy ny fotoana hamindran’Andriamanitra fo. Fa miala nenina amin’ny mpanota ny Tompo mba hibebahany, saingy hisy koa ny fotoana izay hitsarany ny olona sy ny asany, ary hanavahany azy, fa “ny Tompo mahalala ny Azy” 2 Tim.2:19. Ary dia hoy Izy:“Izay manao ny tsy marina aoka mbola hanao ny tsy marina ihany izy; ary izay maloto, aoka mbola hihaloto ihany izy; ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hihamasina ihany izy” Apok.22:11.

Sabotsy 31: Mahari-po Andriamanitra ka mitaona ny olona hibebaka.
“Tsy fantatrao fa ny fahamoram-panahin’Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka?” Rom.2:4b.
Vakiteny 1: Apok.22:6-14.Vakiteny 2: Rom.2:1-11.Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Rom.2:4-5.
Fitarihan-kevitra: Raha nahita ny fahafatesam-panahy sy ny fahorian’ny olony ny Tompo dia nianiana nanao hoe: “Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy” Ezek.33:11. Sambatra izay afaka mandre sy mandray ny antson’Andriamanitra, fa voasoratra hoe: “Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron’ny tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona rehetra amin’izao tontolo izao hibebaka, satria Izy efa nanendry andro iray, izay hitsarany izao tontolo izao amin’ny fahamarinana amin’ny alalan’ny Lehilahy iray voatendriny” Asa.17:30-31a.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *