Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXI manaraka ny Trinite 02-07 Novambra 2020 *

“Tsara ny Tompo”

Ny hoe ”Tsara ny Tompo” dia manambara ny fahafenoan’ny fahatsarany amin’ny maha-Andriamanitra Azy, satria ”Andriamanitry ny fahatsarana rehetra Izy”. Izany koa no efa fikasany ho antsika olombelona hatramin’ny voalohany, ary mbola fikasany mba hahatanteraka antsika mpanota amin’ny alalan’ny asa fanavotana tamin’ny ran’i Kristy sy ny fanavaozana antsika ho ”olom-baovao” ao aminy” (2 Kor.5:17), ”mba ho tanteraka ny olon’Andriamanitra, ho vonona tsara ho amin’ny asa tsara rehetra” 2 Tim.3:17.Koa ny hoe ”Tsara ny Tompo” dia midika hoe koa ”Tsara fanahy sy mandefitra amintsika Izy, fa ”Teo amin’izay nihabiazan’ny ota no nihoaran’ny fahasoavana be lavitra” Rom.5:20b, dia ny fahatsaran’ny famindram-pony ka nanafoanany ny ota mba hahavelona antsika. Nahita izany ny mpanao Salamo ka nihira hoe: ”Iza no ahy any an-danitra? ary tsy misy etỳ ambonin’ny tany iriko tahaka Anao. Na dia levona aza ny nofoko sy ny foko, dia mbola vatolampin’ny foko sy anjarako mandrakizay Andriamanitra” Sal.73:25. Araka izany, dia: 1/ ”Fantaro ny fahatsaran’Andriamanitra”, dia ny fitiavany, ny fahamarinany, ny fahamasinany, ny fahendreny, ny fiandrianany. Izany dia amin’ny alalan’ny fahafantarana an’i Jesosy Kristy Zanany sy ny fifandraisana Aminy, ” Fa ao amin’ny tenany no itoeran’ny fahafenoan’ny fomban’Andriamanitra rehetra; ary hianareo dia tanteraka ao aminy, sady Izy no Lohan’ny fanapahana sy ny fahefana rehetra” (Kol.2:9-10). 2/ ”Raiso ny fahatsarany” izay mitondra fanavotana, mba hahatonga antsika ho velon-kira toy ny mpanao Salamo manao hoe: ”Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary izay rehetra ato anatiko, misaora ny Anarany masina. Misaora an’i Jehovah, ry fanahiko; Ary aza misy hadinoinao ny fitahiany rehetra, Izay mamela ny helokao rehetra, Izay manasitrana ny aretinao rehetra…” Sal.103:1-3. 3/ ”Tafio ny fahatsarany” mba hahatanteraka antsika ho zanaka malala mandova ny fahatsaran’Andriamanitra (Mat.5:48). Koa dia ”Itafio Jesosy Kristy Tompo, ary aza miahy ny amin’ny nofo hahatanteraka ny filany” Rom.13:14. Fa amin’izany, dia hoy ny anjely: ”Fiadanana ho an’ny olona ankasitrahany” Lio.2:24b.

Alatsinainy 02: Tsara ny Tompo. “Andramo ka izahao fa tsara Jehovah; sambatra izay olona mialoka aminy” Sal.34:8. Vakiteny 1: 1 Pet.2:1-5. Vakiteny 2: Sal.34:8-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.34:8. Fitarihan-kevitra: Ny “fahatsaran’ny Tompo” dia milaza ny fahafenoan’ny toetra maha-Andriamanitra Azy. Nidera Azy ny mpanao Salamo ka nanao hoe: “Endrey ny hamaroan’ny asanao, Jehovah ô! Fahendrena no nanaovanao azy rehetra; Henika ny zavatra nataonao ny tany” Sal.104:24. Fa ny manambara ny fahatsarany indrindra dia ny fitiavany, fa “Andriamanitra dia fitiavana” 1 Jao.4: 16. Tsara sy mahavelona ny mahafantatra Azy, ka hoy Jesosy: “Sambatra ny noana sy mangetaheta ny fahamarinana [dia ny sitrapon’Andriamanitra], fa izy no hovokisana” Mat.5:6. Hoy Jesosy: “Izaho no lalana sy fahamarinana ary fiainana” Jao.14:6.

Talata 03: Fantaro ny hatsaran’ny fahamoram-panahin’Andriamanitra. “Koa indro ny fahamoram-panahin’Andriamanitra sy ny fahasaro-pony” Rom.11:22a. Vakiteny 1: Mat.8:1-11. Vakiteny 2: Rom.11:13-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.11:22.
Fitarihan-kevitra: Ny fahatsaran’Andriamanitra dia Izy tsy mahafoy ny olony. Hoy Jesosy Kristy: “Izaho no Mpiandry Tsara; ny Mpiandry Tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondry” Jao.10:11. Hitany ny fahorian’ny olony ka hoy Izy: “Ento ny ziogako, ka mianara amiko; fa malemy fanahy sady tsy miavona am-po Aho; dia hahita fitsaharana ho an’ny fanahinareo hianareo” Mat.11:29.

Alarobia 04: Tsara ny Tompo, nefa tsy azo alaim-panahy. “Tsy misy famantarana homena azy, afa-tsy ny famantarana ny amin’i Jona ihany” Mat.16:4b. Vakiteny 1: Nom.14:11-24. Vakiteny 2: Mat.16:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.16:4. Fitarihan-kevitra: Andriamanitra dia atahorana sy hajaina ka tsy azo alaim-panahy. Hoy ny didiny: “Aza maka fanahy an’i Jehovah Andriamanitrareo hianareo” Deo.6:16a, fa Masina Izy ka tsy azo vazivazìna (Gal.6:7), ary tsy hiantra izay manamavo ny Anarany (Eks.20:5). Hoy ny Tompo: “Raha Ray Aho, aiza ary izay hajako? ary raha Tompo Aho, aiza izay tahotra Ahy?” Mal.1:6. Rehefa izany, dia“Aza omena ny alika izay masina” Mat.7:6, fa “Manamasìna an’Kristy ho Tompo ao am-ponareo” 1 Pet.3:15.

Alakamisy 05: Ny fahatsaran’Andriamanitra miahy ny olony. “Ny ondriko mihaino ny feoko, …ary Izaho manome azy fiainana mandrakizay” Jao.10:27-28a. Vakiteny 1: Rom.4: 13-22. Vakiteny 2: Jao.10:22-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.10:27-28a. Fitarihan-kevitra: Firaisana aina amin’ny olony, izay no fototra manorina ny fiahian’Andriamanitra ny aminy noho ny fitiavany azy. Miventy izany ny mpanao Salamo ka manao hoe: “Azy isika, dia olony sy ondry fiandriny” Sal.100:3b, anefa koa vavolomben’ny fahatsarany, ka miteny manao hoe:“Fa izahay, olonao sy ondry fiandrinao, dia hisaotra Anao mandrakizay” Sal.79:13. Ary dia hijoro izy ka hihira hoe: “Ny mitoetra ao amin’ny fierena izay an’ny Avo Indrindra dia monina eo ambanin’ny aloky ny Tsitoha. Izaho hilaza an’i Jehovah hoe: Fialofako sy batery fiarovana ho ahy Izy Ary Andriamanitro, Izay hitokiako” Sal.91:1-2.

Zoma 06: Andriamanitra no Tompon’ny fahatsarana. “ Nahoana Aho no ataonao tsara? Tsy misy tsara afa-tsy iray ihany dia Andriamanitra” Mat.19:17a, nota. Vakiteny 1: 2 Sam.7:18-24. Vakiteny 2: Mat.19: 16-22. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.19:16-17a, nota. Fitarihan-kevitra: Tenim-panetren-tena lehibe no nataon’i Jesosy mba ho fanomezana voninahitra ny Ray. Fa Izy tokoa no iavian’ny fahasoavana feno rehetra (Jak.1:17), kanefa koa Zanaka miray antoka Aminy Izy ka manao hoe: “Izaho sy ny Ray dia Iray ihany” Jao.10:30. Ny asa ataony dia ny manambara ny Ray Izay ao Aminy (Jao.1:18), dia ny fahalehibiazany sy ny fahatanterahany. Hoy Davida fahizay raha mahatsiaro ny fiantsoan’Andriamanitra azy sy ny taranany: “Koa amin’izany dia lehibe hianao, Jehovah Andriamanitra; fa tsy misy tahaka Anao, ka tsy misy Andriamanitra afa-tsy Hianao araka izay rehetra ren’ny sofinay” 2 Sam.7:22.

Sabotsy 07: Tsara ny asan’Andriamanitra. “Tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra” Mar.7:37. Vakiteny 1: Sal.104:24-38. Vakiteny 2: Mar.7:31-37. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.7:37. Fitarihan-kevitra: Tsy ny fahariana ny zavatra rehetra izay ”hitany fa tsara indrindra” ihany no asan’Andriamanitra (Gen.1:31), fa ny fiahiana ny olony koa mba hahatanteraka azy araka ny fahatanterahan’ny Ray Izay any an-danitra (Mat.5:48). Ho amin’izany, dia nivavaka Jesosy ho an’ny mpianany manao hoe: “Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17. Saro-piaro ny amin’ny Azy tokoa Izy ka hoy Izy: “Ny zanako sy ny asan’ny tanako dia aoka ho adidiko ihany” Isa.45:11.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *