Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady XXII manaraka ny Trinite 09-14 Novambra 2020

“Andriamanitra Mahatoky”

Ny hafatra: Ny hoe “Andriamanitra Mahatoky” dia manambara ny toetra maha-Andriamanitra an’Andriamanitra, anefa milaza indrindra koa ny anarana izay iantsoana Azy mihitsy, toy ny nanambaran’i Isaia mpaminany fahizay ny amin’ny Mesia Izay ho avy manao hoe: “ Ary ny anarany atao hoe Mahagaga, Mpanolo-tsaina, Andriamanitra Mahery, Rain’ny mandrakizay, Andrian’ny fiadanana” Isa.9:5. Raha ny votoatin-kevitra ambaran’ny hoe “Andriamanitra Mahatoky” dia Izy feno sy tanteraka amin’ny fahamarinana, dia amin’ny teniny, amin’ny ataony, amin’ny toetrany, ka tsy miova amin’izany. Koa dia tandrify Azy ny antsoina ho “Rain’ny marina”, toa an’i Jesosy nanondro ny devoly ho “rain’ny lainga” araka ny teny nataony tamin’ireo Jiosy izay nanamarina ny tenany, ka hoy Izy: “Hianareo avy tamin’ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo hatao. Izy dia mpamono olona hatramin’ny taloha, ary tsy nitoetra tamin’ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandainga izy, dia ny azy no lazainy, satria mpandainga izy sady rain’ny lainga” Jao.8:44. Koa raha ny olona mpanota voalaza fa “Tsy misy marina na dia iray akory aza”, Rom.3:10, “Andriamanitra Matoky” kosa dia tsy mahay mandainga (Tit.1:2), na mahay mivadika amin’ny teny sy ny fanekena nataony. Fa voasoratra hoe: “Fahamarinana no tontalin-kevitry ny teninao; Ary mandrakizay ny fitsipikao marina rehetra” Sal.119:160. Rehefa izany, dia mendrika ny hitokisana indrindra Izy araka ny tenin’ny Apostoly Paoly manao hoe: “fa na dia tsy matoky Azy aza isika, dia mbola mahatoky ihany Izy, fa tsy mahazo mandà ny tenany” 2 Tim.2:13. Dia toy izany koa ny teny fikasana izay omeny araka ny nampiloa-bava an’i Paoly hanao hoe: “Mahatoky ka tokony hekena amin’ny fankasitrahana rehetra izao teny izao: tonga tetỳ ambonin’ny tany Kristy Jesosy hamonjy ny mpanota, ary amin’ireny izaho no lohany” 1 Tim.1:15. Teny efa voazaha toetra tokoa ny tenin’Andriamanitra, fa “Ny tenin’i Jehovah dia teny madio, Tahaka ny volafotsy voarendrika tao anatin’ny memy ka mitsoriaka amin’ny tany—eny, voadio impito” Sal.12:6. Marina tokoa fa “velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12.

Alatsinainy 09: Andriamanitra Mahatoky.
“Koa aoka ho fantatrao fa Jehovah Andriamanitrao […] dia Andriamanitra mahatoky” Deo.7:9.
Vakiteny 1: Mar.16:9-14. Vakiteny 2: Deo.7:9-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Deo.7:9.
Fitarihan-kevitra: Ny tsy fitokisana an’Andriamanitra dia tsy fanomezana voninahitra Azy fa toy ny mampandainga Azy; fa misy aza olona mahavita ny miantsy Azy sy miteny ratsy mihitsy ny Anarany noho ny tsy finoany. Satria ny tenin’Andriamanitra no fahamarinana hahavonjy ny olona izay mino azy, dia izany no hitsaran’i Jesosy ny tsy mino araka ny teniny manao hoe: “Izay mino sy atao batisa no hovonjena; fa izay tsy mety mino no hohelohina” Mar.16:16. Fa Andriamanitra dia miseho Mahatoky amin’izay matoky Azy.

Talata 10: Mahatoky ny fiantsoan’Andriamanitra.
“Fa ny fanomezam-pahasoavana sy ny fiantsoan’Andriamanitra dia tsy misy hanenenany” Rom.11:29.
Vakiteny 1: Sal.110:1-4. Vakiteny 2: Rom.11:25-36. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.11:29.
Fitarihan-kevitra: Tolobotsotra tokoa ny fanomezan’Andriamanitra rehetra, satria vokatry ny fitiavany izay mahatery Azy. Marina amin’izany ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Mahasambatra kokoa ny manome noho ny mandray” Asa.20:35. Tian’Andriamanitra isika mba ho tia tahaka Azy ka hiteny tahaka an’i Paoly hanao hoe: “Eny tokoa, fa ataoko ho fatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny fihoaran’ny hatsaran’ny fahalalana an’i Kristy Jesosy Tompoko, Izay niaretako ny fatiantoka ny zavatra rehetra” Fil.3:8a.

Alarobia 11: Andriamanitra Mahatoky mamaly vavaka.
“Raha misy roa aminareo mifanaiky etỳ ambonin’ny tany na amin’inona na amin’inona ka hangataka izany, dia ho azony avy amin’ny Raiko Izay any an-danitra izany” Mat.18:19.
Vakiteny 1: 1 Sam.1:12-20. Vakiteny 2: Mat.18:15-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.18:19.
Fitarihan-kevitra: Ray tena tia ny zanany Andriamanitra ka tsy mahafoy na mahasaraka azy, ary dia manome toky fa mihaino ny fitarainany sy mamaly ny antsony. Hoy Izy: “Antsoy Aho amin’ny andro fahoriana, dia hamonjy anao Aho, ka hanome voninahitra Ahy hianao” Sal.50:15. Hoy Jesosy: “Mangataha, dia homena hianareo” Mat.7:7a, “Ary na inona na inona no hangatahinareo amin’ny anarako, dia hataoko izany, mba hankalazana ny Ray eo amin’ny Zanaka” Jao.14:13.

Alakamisy 12: Andriamanitra mamaly soa izay matoky Azy.
“Izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6b.
Vakiteny 1: 1 Pet.1:24-25;2:1-6. Vakiteny 2: Heb.11:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Heb.11:6.
Fitarihan-kevitra: Fa ny fitokisana an’Andriamanitra dia endriky ny fanomezana voninahitra Azy. Mahafinaritra sy mampandinika indrindra ny teny nataon’i Elizabeta tamin’i Maria renin’i Jesosy izay tonga namangy azy manao hoe: “sambatra hianao izay nino; fa hefaina izay zavatra nampilazain’ny Tompo taminao” Lio.1:45, izany dia ny hafatra nataon’ny anjely Gabriela taminy ny amin’ny hiterahany an’i Jesosy. Ankasitrahan’Andriamanitra tokoa ny finoan’ny olona ny teniny, ka hoy Jesosy tamin’ilay kapiteny nangataka Azy hanasitrana ny ankizilahiny: “tongava aminao araka ny ninoanao” Mat.8:13b.

Zoma 13: Andriamanitra miantoka ny fahatanterahan’ny teniny.
“Aza ataonareo fa tonga Aho handrava ny lalàna na ny mpaminany; tsy tonga Aho handrava, fa hanatanteraka” Mat.5:17.
Vakiteny 1: Isa.55:8-11. Vakiteny 2: Mat.5:17-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.5:17.
Fitarihan-kevitra: Noho ny tsy finoana sy ny zava-manahirana amin’ny andro iainany dia heverin’ny olona fa foana sy tsy manan-kalahatra ny tenin’Andriamanitra. Kanefa voasoratra hoe: “ny tenin’Andriamanitra dia tsy mba voafatotra” 2 Tim.2:9b. Fa Andriamanitra Mahatoky, koa “na firy na firy ny teny fikasan’Andriamanitra, dia ao aminy ny eny, ary amin’ny alalany koa ny Amena, ho voninahitr’Andriamanitra amin’ny ataonay” 2 Kor.1:20. Hambininy izay mankatò ny teniny (Isa.1:19).

Sabotsy 14: Mahatoky ny tenin’Andriamanitra.
“Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona” Mat.24:35.
Vakiteny 1: Sal.119:137-144. Vakiteny 2: Mat.24:19-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.24:35.
Fitarihan-kevitra: Tsy tenin’olombelona izay nohariana ny tenin’Andriamanitra, fa tenin’Ilay Mpahary Izay “IZY HATRIZAY HATRIZAY KA HO MANDRAKIZAY” Eks.3:14a. Fa hoy Jaona Apostoly: “Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny tao amin’Andriamanitra, ary ny Teny dia Andriamanitra. Izy dia tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany…” Jao.1:1-2. Sambatra izay mandray sy mitandrina ny Teny, fa “mandalo izao fiainana izao sy ny filany; fa izay manao ny sitrapon’Andriamanitra no maharitra mandrakizay” 1 Jao.2:17.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *