Fiangonana Loterana Malagasy Alahady XXIV manaraka ny Trinite 23-28 novambra 2020

“Andriamanitra Mpampionona ny olony ”

Fomba fitenintsika ny hoe: ”ny fiainan’ny olombelona tsy ilaozam-pahoriana”; ary amin’izany dia ilain’ny olona tsy an-ankanavaka ny hisian’ny ”Mpampionona” azo antoka; dia Andriamanitra. Koa ny andrasana avy Aminy dia ny fanomezany hery mba hahazakana ny mafy sy hampitraka mba tsy hilofika; ary fomba mahomby hanasitrana ny ratra sy antoka mahatoky hanonerana ny fahavoazana. Mila fampiononana sy fanasitranana lalina sy maharitra tokoa ny fon’ny taranaky ny olombelona mpanota hatramin’ny fotoana nanotany tamin’ny nandavany ny didin’Andriamanitra tao Edena sy ny nisarahany taminy. Fa voasoratra hoe: ”Ary hoy koa Izy tamin-dravehivavy: Hahabe dia hahabe ny fahorianao Aho, indrindra fa raha manan’anaka hianao; ary fahoriana no hiterahanao zanaka…”; “Ary hoy koa Izy tamin’i Adama: Satria efa nihaino ny feon’ny vadinao hianao, ka nihinananao ny hazo, izay nandrarako anao hoe: Aza ihinananao izany, dia voaozona ny tany noho izay nataonao; fahoriana no hihinanao ny vokany amin’ny andro rehetra hiainanao” Gen.3:16-17. Dia anatin’izany fahoriana izany avy : ny tahotra ny fahafatesana, ny fiampangan’ny devoly, ny fanamelohan’ny eritreritra; fa izany no entana mavesatra entin’ny mpanota izay tsy voavela heloka ary tsy mbola vita fihavanana amin’Andriamanitra. Fa ”Sambatra kosa izay voavela ny helony ary voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain’i Jehovah heloka” Sal.32:1-2a. Izany no fampiononana ny mpanota. Ary dia manome toky ho fampiononana sy fampaherezana ny olony ny tenin’Andriamanitra; ka hoy Jesosy : ”Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho” Jao.14:18, ”Aza matahotra na malahelo ny fonareo” Jao.14:27b, ”Atỳ amin’izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana; nefa matokia; Izaho efa naharesy izao tontolo izao” Jao.16:33b. Azo antoka indrindra izany teny izany, ka hoy Paoly: ”Fa ny fahorianay maivana, izay vetivety foana, dia mainka miasa fatratra indrindra ka mahatanteraka voninahitra mavesatra maharitra mandrakizay ho anay” 2 Kor.4:17. Hoy Jesosy: ”Fiadanana ho anareo” Jao.20:19.

Alatsinainy 23: Andriamanitra miantoka ny fampiononana ny olony
« Izaho dia Izaho no mampionona anareo » Isa.51:12 a.
Vakiteny 1: Jao.14:1-4. Vakiteny 2: Isa.51:9-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.51:11-12a.
Fitarihan-kevitra: Fampiononana azo antoka no omen’Andriamanitra ny olona tra-pahoriana sy voaratra lalina, dia ny tenin’Andriamanitra “velona sy mahery” (Heb.14:2), ary manana fahefana hahatanteraka izay sitrany (Isa.55:11). Mpandinika ny fo sy Mpamantatra ny voa Izy (Jer.17:10), ka miteny hoe: “Hianao, ry ory izay afotofoton’ny tafiodrivotra sady tsy manana fampiononana, indro, Izaho handatsaka ny vatonao amin’ny antimony sy hanorina ny fanambaninao amin’ny safira” Isa.54:11.

Talata 24: Andriamanitra mandidy fampiononana ny olony.
« Ampionòny, ampionòny ny oloko, hoy Andriamanitrareo » Isa.40:1.
Vakiteny 1: 2 Kor.1:3-7. Vakiteny 2: Isa.40:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:1-2.
Fitarihan-kevitra: Tsy tian’Andriamanitra ny hampahory ny Isiraely olony, na dia mafy aza ny famaizany azy Izy noho ny ditrany. Fa tia mamela heloka indrindra Izy (Isa.55:7), ary famindrampo no sitrany (Hos.6:6). Koa dia maniraka ny mpanompony izy hampahery ny olony sy hitaona azy hiverina amin’Andriamanitra ary hihavana Aminy manao hoe: “Mihavàna amin’Andriamanitra anie hianareo” 2 Kor.5:20b. Izany no fampiononana lehibe indrindra.

Alarobia 25: Kristy fampiononana ny mpanota.
“Indrisy! Olo-mahantra aho! Iza no hanafaka ahy amin’ny tenan’ity fahafatesana ity?” Rom.7:24.
Vakiteny 1: Jao.2:1-2. Vakiteny 2: Rom;7: 18-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.5:24-25a.
Fitarihan-kevitra: Henatra sy fahoriana ho an’ny olona tokoa ny mahatsapa ny fahavoazana sy fahantrana maha-mpanota azy; dia toa ireo olona marary hoditra fahiny izay nailiky ny fiaraha-monina any ivelan’ny tanàna (Lev.13:46.). Kanefa hoy Jesosy: “Ny Zanak’olona efa tonga hitady sy hamonjy ny very” Lio.19:10, “Tsy tonga Aho hiantso ny marina, fa ny mpanota” Mat.9:13b.

Alakamisy 26: Andriamanitra mampionona izay mino Azy.
« Matokia, ry zanako-vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao » Mat.9:22 a.
Vakiteny 1: 2 Tes.2:13-17. Vakiteny 2: Mat.9:18-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:22.
Fitarihan-kevitra: Amin’ny finoana no andraisana ny fampiononana vokatry ny fanambaram-pamonjen’Andriamanitra, “fa raha tsy amin’ny finoana dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy” Heb.11:6. Manantitra izany ny Apostoly Paoly ka manao hoe: “Ary Jesosy Kristy Tompontsika sy Andriamanitra Raintsika, Izay efa tia antsika ka nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara amin’ny fahasoavana, no hampionona ny fonareo anie sy hampahery anareo amin’ny asa sy ny teny tsara rehetra” 2 Tes.2:16-17.

Zoma 27: Izay nandray ny fampiononan’Andriamanitra dia midera Azy.
« Hihoby ny molotro raha mankalaza Anao; ny fanahiko koa izay efa navotanao » Sal.71:23.
Vakiteny 1: Apok.14:2-5. Vakiteny 2: Sal.71:17-24. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2: Sal.71:23.
Fitarihan-kevitra: Nidera an’Andriamanitra ny mpanao Salamo noho ny famaliany ny fitarainany noho ny fampahorian’ny olon-doza, ka nanao hoe: “Raha be ny ahiahy ato anatiko Dia mampifaly ny fanahiko ny fampiononanao” Sal.94:19. Dia toy izany koa ny fihobian’i Simeona raha nitrotro an’i Jesosy zaza izy ka nidera an’Andriamanitra nanao hoe: “Tompo ô, ankehitriny ny mpanomponao dia alefanao amin’ny fiadanana Araka ny teninao; Fa ny masoko efa nahita ny famonjenao, Izay namboarinao teo anatrehan’ny firenena rehetra, Dia fahazavana hahazava ny firenena sady voninahitry ny Isiraely olonao” Lio.2:29-32.

Sabotsy 28: Matokia ny fampiononan’Andriamanitra.
« Aza matahotra hianao, fa efa nanavotra anao Aho » Isa.43:1b.
Vakiteny 1: Gal.3:7-14. Vakiteny 2: Isa.43:1-5a. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.43:1.
Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony, na dia matahotra ny hiverina Aminy aza izy. Fa voasoratra hoe: “Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:7. Tiany ny olony hiverina Aminy; fa vonona Izy handray azy sy hamelany fahadisoany, ary mifaly ka manao hoe: “Aoka isika hihinana sy hifaly; fa ity zanako ity efa maty, fa velona indray, ary efa very, fa hita indray. Dia nifaly izy” Lio.15:23b-24.

Ny perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *