Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady II amin’ny Advento 07 – 12 desambra 2020

“ Ny fanjakan’i Kristy ”

Raha nitsangana tamin’ny maty Jesosy ka niseho tamin’ireo mpianany dia nanao hoe: ”Indro, efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany” Mat.25:18. Izany teny izany dia manambara ny fiandohan’ny fanjakany amin’ny nofo rehetra izay noharian’Andriamanitra. Fa tanteraka ny fahitana izay nomena an’i Daniela raha hoy izy: ”Ary mbola nahita tamin’ny fahitana tamin’ny alina ihany aho, ary, indro, nisy toy ny zanak’olona avy tamin’ny rahon’ny lanitra, ary nankeo amin’ny Fahagola Izy, dia nampanakekeny teo anatrehany. Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana Izy, mba hanompoan’ny fokom-pirenena sy ny firenena ary ny samy hafa fiteny rehetra Azy; ny fanapahany dia fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka, ary ny fanjakany tsy ho rava” Dan.7:13-14. Tsy inona izany fa fananterana ny teny faminaniana nataon’Isaia manao hoe: “ Ny handrosoan’ny fanapahana sy ny fiadanana dia tsy hanam-pahataperana Eo amin’ny seza fiandrianan’i Davida sy ny fanjakany, mba hampiorenana sy hampitoerana azy amin’ny rariny sy ny hitsiny hatramin’izao ka ho mandrakizay; ny fahasaro-piaron’i Jehovah, Tompon’ny maro, no hahatanteraka izany” Isa.9:5-6. Fa efa nasandratry ny Ray tokoa Izy noho ny asa fanavotana nataony, ka ”nanomezany Azy ny anarana izay ambony noho ny anarana rehetra, mba ho amin’ny anaran’i Jesosy no handohalehan’ny lohalika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ an-tany, na ny any ambanin’ny tany, sy haneken’ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo ho voninahitr’Andriamanitra Ray” Fil.2:9-11. Izany rehetra izany dia mba ho fanomezana voninahitra ny Ray sy fanatanterahana ny fikasany manao hoe: ”Ho tonga anie ny fanjakanao; Hatao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny any an-danitra” Mat.6:10. Ho an’ny mino Azy, dia tsy fanjakana mbola ho tadiavina izany, fa hoy ny Tompo: ”Indro, ny fanjakan’Andriamanitra efa eo aminareo” Lio.17:21 [nota], dia antoka lehibe handovana ny fiainana mandrakizay. Tsotra sady feno antoka ny teny nataon’i Jesosy ho an’ny mino, dia ny hoe: ”Avia hianareo izay notahin’ny Raiko, mandovà ny fanjakana izay voavoatra ho anareo hatrizay nanorenana izao tontolo izao” Mat.25:34.

Alatsinainy 07: Kristy Mpanjaka, Iraky ny Tompo eo amin’ny olony.
“Jehovah hanjaka aminy ao an-tendrombohitra Ziona” Mika 4:7b.
Vakiteny 1: 1 Pet.2:6-10. Vakiteny 2: Mika 4:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mika 4:6-7.
Fitarihan-teny: Andriamanitra Tompo, izay tarafina eo amin’i Kristy Mpanjaka, no Tompon’ny tany sy ny lanitra ary ny lanitry ny lanitra (Deo.10:14). Toky lehibe no omeny ny Isiraely firenena voafidiny, izay santatry ny Fiangonan’Andriamanitra izay novidin’i Kristy tamin’ny rany (Asa.20:28). Fa ho eo afovoan’ny olony tokoa Izy ary manentana azy manao hoe: “Asandrato ny lohanareo, ry vavahady; ary manandrata ny lohanareo, ry varavarana fahagola, mba hidiran’ny Mpanjakan’ny voninahitra. Iza ary izao Mpanjakan’ny voninahitra izao? Jehovah, Tompon’ny maro, Izy no Mpanjakan’ny voninahitra” Sal.24:9-10.

Talata 08: Kristy manjaka amin’ny fahamarinana.
“Fahamarinana no ho fisikinany, ary fanahy mahatoky no ho fehin-kibony” Isa.11:5.
Vakiteny 1: Apok.19:11-16. Vakiteny 2: Isa.11:1-5. Toriteny 1 (saody). Toriteny 2: Isa.11:5.
Fitarihan-kevitra: Voalazan’ny Soratra Masina fa “Ny fahamarinana manandratra ny firenena” (Oha.14:34). Koa sambatra ny firenena izay manana an’i Kristy ho Mpanjakany, fa ho tanteraka aminy araka ny fanambaran’i Jaona Apostoly manao hoe: “Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika; ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an’ny Lahitokana avy tamin’ny Ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana” (Jao.1:14).

Alarobia 09: Ny fanjakan’Andriamanitra dia ao am-pon’ny olony.
“Indro, ny fanjakan’Andriamanitra dia ao anatinareo” Lio.17:21b.
Vakiteny 2: Gal.2:11-20. Vakiteny 1: Lio.17:20-30. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.17:20-21.
Fitarihan-kevitra: Tsy mba zavatra ivelany, na atao hisehoseho, ny fanjakan’Andriamanitra, fa fiainana ivelomana ao anaty. Hoy ny tonom-bavaka nataon’i Davida: “Fahamarina ao am-po no sitrakao” (Sal.51:6). Koa dia hoy Petera Apostoly: “Manamasìna an’i Kristy ho Tompo ao am-ponareo” (1 Pet.3:15), dia Jesosy Kristy “fanantenana ny voninahitra” (Kol.12:27).

Alakamisy 10: Kristy Mpanjaka avy ho anao.
“Dia miomàna koa hianareo ; fa ho avy ny Zanak’olona” Lio.12:40.
Vakiteny 1: Mat.25:1-12. Vakiteny 2: Lio.12:35-40. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.12:40.
Fitarihan-teny: Andriamanitra te-hanorina ny fanjakany ao am-pon’ny olona mpanota ka manao hoe: “Anaka, atolory Ahy ny fonao” (Oha.23:26), fa hoy Izy: “Fa famindrampo no sitrako” Hos.6:6a. Tonga tetỳ an-tany tokoa Jesosy tsy hanameloka fa hamonjy (Jao.3:17), fa Izy dia “malemy fanahy sady tsy miavona am-po” (Mat.11:9). Ho an’izay vonona ny handray Azy, dia hoy Izy: “Fiadanana ho anareo” Jao.20:19. “Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” (Lio.19:10).

Zoma 11: Ny mino miandrandra ny fiavian’ny fanjakan’Andriamanitra.
“Ho tonga anie ny fanjakanao” Mat.6:10a.
Vakiteny 1: Kol.3:1-4. Vakiteny 2: Mat.6:7-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.6:10.
Fitarihan-teny: Toy ny tamin’ny andro nahababoan’ny firenena Isiraely tany Babylona, izay androm-pahoriana, andro maizina, ny mino dia misento indrindra koa miandrandra ny andro fanafahana azy. Izany dia ny taona hamangian’Andriamanitra ny olony amin’ny alalan’i Kristy Mpanompony hitory ny “Taona ankasitrahan’i Jehovah” (Isa.61:2a), taom-panafahana, taon-jobily.

Sabotsy 12: Ny fisandratan’i Kristy Mpanjaka, fanantenan’ny mino.
“Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4.
Vakiteny 1: Mat.25:31-34. Vakiteny 2: Kol.3:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Kol.3:4.
Fitarihan-teny: Firaisana aina, firaisana antoka, firaisana fanjakana (Rom.8:17) no aorin’Andriamanitra ho an’izay rehetra mino Azy amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Zanany izay nataony ho Avotra sy Vonjy (1 Jao.2:2). Koa ny fisandratan’i Kristy amim-boninahitra noho Izy nandresy ny fanjakan’ny haizina sy ny fahafatesana no anandratany koa ny olony. Hoy Jaona Apostoly: “Fantatsika fa raha hiseho Izy, dia ho tahaka Azy isika, fa ho hitantsika Izy, dia izay tena endriny tokoa” (1 Jao.3:2b).

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *