Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III amin’ny Advento 14-19 desambra 2020

“Andriamanitra mamangy ny olony

“Andriamanitra mamangy ny olony”. Teny soa mahafaly indrindra izany. Inona no ambarany? Famindram-po, fihavanana, famelan-keloka, fampionona, fananganana indray ho olony, fanomanana ny fanavaozana ny fanekeny manao hoe: ”Ho Andriamanitrareo Aho, ary hianareo ho oloko” Jer.7:23b. Teny milaza tokoa fa Andriamanitra tsy mitahiry heloka na fahatezerana, satria famindrampo no sitrany (Hos.6:6); izany  famindrampo izany dia ampitoeriny haharitra eo amin’ny olony araka ny voasoratra hoe: “Tamin’ny firehetan’ny fahatezerako no nanafenako ny tavako taminao indray mipi-maso monja, fa amin’ny famindram-po mandrakizay kosa no amindrako fo aminao, hoy Jehovah, Mpanavotra anao” Isa.54:8. Koa satria Andriamanitra tsy mahafoy ny olona ho very, dia nirahiny ny Mesia mba hamela ny helony sy hampihavana azy amin’ny Rainy. Fanehoam-pitiavana lehibe indrindra izany, sady fahendren’Andriamanitra tokoa, fa “tsy ny fahatezerana no mampandroso fihavanana fa ny fitiavana”. Koa dia natolony Kristy Zanany hanao asa fanavotana, dia famelana ny heloka sy fandravana ny efitry ny fisarahana noho ny ota. Fa voasoratra hoe: “Andriamanitra ao amin’i Kristy no nampihavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany” 2 Kor.5:19a. Ary dia nambaran’ny Filazantsara marimarina fa “fony mbola mpanota isika dia efa namela ny helotsika Izy ao amin’i Kristy izay maty ho antsika” (Rom.5:8), ary mbola vonona ny hamela ny helotsika tokoa mba tsy hahafaty na hahavery antsika (Isa.55:7). Mba hahatanteraka izany, dia mitaona antsika Izy hiverina Aminy sy handia ny lalam-piainana mahavelona, araka ny teniny manao hoe: “Raha velona koa Aho, hoy Jehovah Tompo, dia tsy sitrako ny hahafatesan’ny ratsy fanahy, fa ny hialan’ny ratsy fanahy amin’ny lalany, mba ho velona izy” Ezek.33:11a. Meteza ny fontsika ho vangian’Andriamanitra, fa hoy Jesosy: “Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna; raha misy mihaino ny feoko ka mamoha ny varavarana, dia hiditra ao aminy Aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko” Apok.3:20. Izany no famangian’Imanoela antsika, izay raha adika dia hoe: “AMINTSIKA ANDRIAMANITRA” Mat.1:23c.

Alatsinainy 14: Andriamanitra mamangy ny olony.

“Mitoria teny soa mahafaly amin’i Jerosalema, ka lazao aminy fa vita ny adiny, sady voavela ny helony ” Isa.40:2a.

Vakiteny 1: Mat.1:18-25. Vakiteny 2: Isa.40:1-2.  Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:2a.

Fitarihan-kevitra: Tsy sabatra, tsy loza, tsy fitsarana ho fanamelohana noho ny ota, fa Vaovao Mahafaly no amangian’ Andriamanitra ny olony. Tena tenin’ny Filazantsara indrindra izany araka ny fanambarana nataon’i Jesosy manao hoe: Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17. Tonga amintsika tokoa ny Mesia, dia Imanoela, izay raha adika “Amintsika Andriamanitra” Mat.1:23c

Talata 15: Matokia fa ho avy ny Mesia.

“Fa ny vavan’i Jehovah no efa niteny” Isa.40:5b.

Vakiteny 1: Mat.1:18-25.  Vakiteny 2: Isa.40:3-8. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:5.Fitarihan-kevitra: Nandrasana ela tokoa ny fiavian’ny Mesia, Ilay voahosotr’i Jehovah. Raha Isaia naminany 830 taona mialohan’ny nahatongavan’i Jesosy fa Zaza no teraka ho antsika, Zazalahy no omena antsika, ary ny fanapahana dia eo an-tsorony” Isa.9:5a, dia nanantitra ny fahatanterahan’izany ny anjely ka niteny tamin’i Josefa ny amin’i Maria vadiny hoe: Hiteraka Zazalahy izy, ary ny anarany hataonao hoe Jesosy; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany” Mat.1:21.

Alarobia 16: Ny Mesia avy hampionona ny olony.

“Lazao amin’ny tanànan’ny Joda hoe: Indro Andriamanitrareo!” Isa.40:9b.

Vakiteny 1: Mat.9:32-38. Vakiteny 2: Isa.40:9-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.40:9.

Fitarihan-kevitra: Andriamanitra tsy mahafoy ny olony ho very, ka  nanirahaka ny Mesia voahosony mba hitady sy hamonjy azy  (Lio.19:10). Fampiononana lehibe ho an’ny Isiraely tokoa ny fahatongavan’ny Mesia, izay milaza fa Andriamanitra tsy manadino azy, indrindra tao anatin’ny fotoan-tsarotra nodiaviny sy niaretany fahoriana. Hoy Jesosy raha nampahery sy nampionona ny mpianany mialohan’ny hiaretany: “Tsy hamela anareo ho kamboty Aho; hankaty aminareo Aho” Jao.14:18, “Ny alahelonareo hody fifaliana” Jao.16:20b.

Alakamisy 17: Andriamanitra manomana ny olony amin’ny fiaviany.

“Hanadio ny taranak’i Levy Izy » Mal.3:3b.

Vakiteny 1: Ezek.36:24-27. Vakiteny 2: Mal.3:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mal.3:3.Fitarihan-kevitra: Fo vaovao sy voadio no andraisana ny Tompo. Fa hoy Jesosy “Sambatra ny madio am-po fa izy no hahita an’Andriamanitra” Mat.5:8, “Fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo” Heb.12:14b. Koa dia nivavaka i Davida nanao hoe: “Amorony fo madio aho, Andriamanitra ô; ary havaozy hiorina marina ny fanahiko ato anatiko” Sal.51:10.

Zoma 18: Miomàna handray ny Tompo.

“Amboary ny làlan’i Jehovah, ataovy mahitsy ny làlan-kalehany » Lio.3:4b.

Vakiteny 1: 1 Pet.2:1-5. Vakiteny 2: Lio.3:1-6.  Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.3:3-4.Fitarihan-kevitra: Ho avy tokoa Jesosy hamangy sy handray ny Azy (Mat.25:34) ka hampiditra azy ao amin’ny valan’ny fanjakany (Jao.10:16). Lazainy mazava kosa anefa fa “ny marina no handova ny fanjakany” dia izay manao ny sitrapon’ny Ray sy mandeha amin’ny lalan’ny fahamarinana araka an’Andriamanitra, fa“any ivelany izay rehetra tia lainga sy mandainga” Apok.22:15a,d. Vonona kosa Izy hanamarina ny mpanota mibebaka, ka hitenenany hoe: “Voavela ny helokao” Mat.9:2b.

Sabotsy 19: Jesosy tonga aminao.

“Indro, efa mitsangana eo am-baravarana Aho ka mandondòna…” Apok.3:20a.

Vakiteny 1: Lio.24:28-43. Vakiteny 2: Apok.3:14-20. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.3:20a.

Fitarihan-kevitra: Voalazan’ny Soratra Masina fa Jesosy “no Mpamonjy izao tontolo izao” Jao.4:42c. Araka izany, dia fanaony ny nitety vohitra nitory ny Filazantsaran’ny famonjena sy nampianatra naharitra ireo vahoaka maro nanaraka Azy. Saingy nataony manana toerana sy lanja manokana ny nifandray tamin’ireo izay nitady sy nanatona Azy mba ho vonjena. Koa ny faniriany dia ny hahazoany miteny aminy hoe: “Izaho koa dia tsy manameloka anao” Jao.8:11, “Ny finoanao no efa namonjy anao” Mar.10:52.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook Hira sy Filazantsara”.  Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, …          © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *