Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady IV amin’ny Advento 21-26 Desambra 2020

“ Miposaka ny fahazavan’Andriamanitra”

Ny fahazavan’Andriamanitra miposaka dia ny famirapiratan’ny voninahiny. Izany no entin’ny Mesia tonga amintsika, dia fahazavana lehibe izay hahenika ny tany rehetra ka hipaka hatrany amin’ny fanambanin’ny ranomasina aza (Isa.11:9). Koa izay miandrandra ny fiaviany dia hisehoany tokoa ka hitenenany hoe: ”Izaho no fahazavan’izao tontolo izao; izay manaraka Ahy tsy mba handeha amin’ny mazina, fa hanana ny fahazavan’aina” Jao.8:12. Fa tanteraka amin’ny fahatongavan’ny Mesia ny teny faminanian’Isaia manao hoe: ”Ny olona izay mandeha amin’ny maizina dia mahita mazava lehibe; Izay mitoetra amin’ny tany aloky ny fahafatesana no iposahan’ny mazava” Isa.9:1. Izany fiposahan’ny fahazavana izany dia manomboka amin’ny ankohonan’Andriamanitra, dia ny Isiraely olony, fa hoy ny Tompo: ”Mitsangàna, mihazavà, fa tonga ny fahazavanao, ary ny voninahitr’i Jehovah efa miposaka aminao. Fa, indro, ny haizina manarona ny tany, ary ny haizim-pito manarona ny firenena; fa aminao kosa no iposahan’i Jehovah, ary aminao no isehoan’ny voninahiny” Isa.60:1-2. Ary dia mbola manome toky Izy fa tsy handalo, fa hitoetra, izany fahazavany izany, ka manao hoe: ”Tsy hilentika intsony ny masoandronao, ary ny volanao tsy hisoka; fa Jehovah no ho fanazavana anao mandrakizay, ary ho tapitra ny andro fahalahelovanao” Isa.60:20. Koa satria efa nataon’Andriamanitra ho ”zanaky ny mazava ny olony” (Efes.5:8), dia nomeny adidy masina izy hizara izany am-pitiavana sy maimaimpoana (Mat.10:8) mba hanazava sy hamelona ny maro, fa hoy Jesosy: “Hianareo no fahazavan’izao tontolo izao. Tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra” Mat.5:14. Ho an’izay mitady Azy sy manome voninahitra ny Anarany, dia toky lehibe no omeny manao hoe : “Ary hiposaka aminareo, izay matahotra ny anarako, ny Masoandron’ny fahamarinana, manana fanasitranana ao amin’ny tanany [heb.elany]; ary hivoaka hianareo ka hifalihavanja toy ny zanak’omby mifahy” Mal.3:20. Jesosy Kristy eto amintsika? Fifaliana lehibe fa “Lasa ny alina, ary miposaka ny Mazava”.

Alatsinainy 21: Miposaka ny voninahitr’Andriamanitra.
“Ny tendrombohitra misy ny tranon’i Jehovah dia … hasandratra avo noho ny havoana” Isa.2:2a.
Vakiteny 1: Jao.21:1-11. Vakiteny 2: Isa.2:2-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.2:2-3.
Fitarihan-kevitra: Niposaka tao Jerosalema ny voninahitr’Andriamanitra, ka nanaovana azy hoe “Tananan’Andriamanitra” Ezek.47:13. dia toerana onenany sy foibe hamoahany ny lalàny sy ny fanambarany rehetra. Fa voasoratra hoe: “Fa avy any Ziona no hivoahan’ny lalàna, Ary avy any Jerosalema ny tenin’i Jehovah” Isa.2:3d. Ny tenin’Andriamanitra no fahazavana ho an’izao tontolo izao, fa “Ny Teny dia Andriamanitra, Izy no nisiam-piainana; ary ny fiainana no fanazavana ny olona” Jao.1:1,4.

Talata 22: Andrandrao ny fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra.
“Antenao tsara ny fahasoavana izay ho entina ho anareo amin’ny hisehoan’i Jesosy Kristy » 1 Pet.1:13d.
Vakiteny 1: Jao.1:14-17. Vakiteny 2: 1 Pet.1:10-13. Toriteny 1. Toriteny 2: 1 Pet.1:13.
Fitarihan-kevitra: Toky tsy mamitaka ny tenin’Andriamanitra ka tokony hitokisana, indrindra ny amin’ny fiavian’ny Mesiany, dia Ilay voahosotra hitondra famonjena. Fa hoy ny anjely tamin’i Josefa: “hiteraka Zazalahy izy (Maria), ary ny anarany hataonao hoe Jesosy [Jesosy = Jehovah no Mpamonjy]; fa Izy no hamonjy ny olony ho afaka amin’ny fahotany.” Mat.1:21. Fa voasoratra hoe: “Raha hiseho Kristy fiainantsika, dia hiara-miseho aminy koa amin’ny voninahitra hianareo” Kol.3:4.

Alarobia 23: Jesosy Kristy no fiposahan’ny voninahitr’Andriamanitra.
“Ny Ray Izay naniraka Ahy, Izy no manambara Ahy” Jao.5:37a.
Vakiteny 1: 2 Pet.1:16-18. Vakiteny 2: Jao.5:31-39. Toriteny 1 (safidy).Toriteny 2: Jao.5:37.
Fitarihan-kevitra: Firaisana antoka sy fifaningorana tanteraka no amin’Andriamanitra Ray sy Zanaka. Fa hoy Jesosy: “Izaho sy ny Ray dia Iray ihany” Jao.10:30. Koa raha ny Zanaka nankalaza ny Ray araka ny tenin’i Jesosy manao hoe: “Izaho efa nankalaza Anao tetỳ ambonin’ny tany; vitako ny asa nomenao Ahy hataoko” Jao.17:4, dia ny Ray koa no manome voninahitra ny Zanaka. Fa hoy indrindra ny teniny: “Ity no Zanako malalako Izay sitrako; Izy no henoy” Mat.17:5.

Alakamisy 24: Advento, miposaka ny voninahitr’Andriamanitra.
“Ny masoko efa nahita ny famonjanao, dia fahazavana hahazava ny firenena” Lio.2:30,32.
Vakiteny 1: Isa.9:1-4. Vakiteny 2: Lio.2:21-32. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.2:29-32.
Fitarihan-kevitra: Miposaka ny voninahitr’Andriamanitra amin’ny fahatongavan’ny Mesia, dia ny Advento. Andro lehibe nantenain’ny olona rehetra tokoa izany, dia Andriamanitra tonga eo aminy, mitoetra eo aminy ary momba azy. Fa voasoratra hoe: “Indro, ny virijina hitoe-jaza ka hiteraka zazalahy; Ary ny anarany hataon’ny olona hoe Imanoela (Isa.7:14), izany hoe, raha adika: Amintsika Andriamanitra” Mat.1:22.

Zoma 25: Andro Noely I: Amintsika Andriamanitra.
“Indro, hanan’anaka ny virijina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony hoe Imanoela” Isa.7:14.
Vakiteny 1: Lio.2:1-14. Vakiteny 2: Isa.7:10-14. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.7:14.
Fitarihan-kevitra: Fahagagana tanteraka ny fahatongavan’Andriamanitra eo amin’ny olona, satria milaza fa nofoanany hatreo ny efitra nampisaraka azy taminy, dia ny fahotana (Isa.59:2). Fa nomeny antsika tokoa Jesosy Kristy Zanany ho fampihavanana antsika amin’ny Ray sy antoka hidirana ao amin’ny fanjakany sy handovana ny voninahiny mandrakizay (Jao.14:3). Fa “Izy no famirapiratan’ny voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary mihazona ny zavatra rehetra amin’ny herin’ny teniny” Heb.1:3.

Sabotsy 26: Andro Noely II: Tonga ny Mesia, miseho ny voninahitr’Andriamanitra
“Ary hitsangana Izy hiandry ny ondriny … amin’ny voninahitry ny anaran’i Jehovah Andriamaniny” Mika 5:3a.
Vakiteny 1: Jao.1:1-14. Vakiteny 2: Mika 5:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mika 5:3.
Fitarihan-kevitra: Ny voninahitr’Andriamanitra miseho dia ny fahasoavan’Andriamanitra, izay famonjena ny olona rehetra (Tit.2:11). Izany dia ny fanamarinana ny mpanota ho afa-keloka, ka hihavana amin’Andriamanitra sy handova Azy ary ho mpiray lova amin’i Kristy ao amin’ny fanjakany (Rom.8:17). Raha atontaly, dia ny fanavaozana tanteraka ny fiainan’ny olona, araka ny voasoratra hoe: “Koa raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy” 2 Kor.5:17.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *