Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady manaraka ny Noely 28 Desambra 2020 – 02 janoary 2021

“ Tonga ny Mesia ”

Tonga ny Mesia, Ilay Voahosotr’i Jehovah Andriamanitra hitondra famonjena ho an’izao tontolo izao. Efa ela dia ela tokoa no nanambarana ny fiaviany, kanefa dia tanteraka izany araka ny tenin’ny anjely Gabriela tamin’ny Maria renin’i Jesosy manao hoe: ”Fa tsy hisy tsy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra” Lio.1:37. Koa dia indro tonga ny fotoana izay nisehoan’i Jesosy amin’ny maha-Mesia Azy, dia araka ny teny nataony tamin’izy roalahy hankany Emaosy manao hoe: ”Tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana Ahy teo amin’ny lalàn’i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo” Lio.24:42. Toetra telo lehibe no nanendrena an’i Jesosy ao amin’ny Soratra Masina, dia: 1/ Ny ho Mpaminany : Fa raha hoy Jehovah Andriamanitra tamin’i Mosesy ”Mpaminany no hatsangako ho azy avy amin’ny rahalahiny, tahaka anao, ka hataoko ao am-bavany ny teniko” Deo.18:15-19, dia indro ny vahoaka raiki-tahotra raha nahita an’i Jesosy nanangana tamin’ny maty ny zanakalahin’ilay mpitondra tena tao Naina ka nankalaza an’Andriamanitra nanao hoe: ”Mpaminany lehibe no efa mitsangana eto amintsika” Lio.7:16. 2/ Ny ho Mpisoronabe: Raha nilaza ny Salamo manao hoe: ”Hianao no Mpisorona mandrakizay araka ny fanaon’i Melkizedeka” Sal.110:4. Dia hoy koa ny fanambaran’ny epistily ho an’ny Hebreo: ”Ary rehefa natao tanteraka Izy, dia tonga loharanon’ny famonjena mandrakizay ho an’izay rehetra manaraka Azy, fa notononin’Andriamanitra hoe Mpisoronabe « araka ny fanaon’i Melkizedeka » Heb.5:9-10. 3/ Ny ho Mpanjaka: Hoy ny teny fikasana ho an’ny taranak’i Davida, razamben’i Jesosy : ”Izaho hampitoetra ny sezan’ny fanjakany ho mandrakizay” 2 Sam.7:13. Ary dia voasoratra aty amin’ny boky faran’ny Baiboly manao hoe:”Ny Zanak’ondry haharesy azy, satria Tompon’ny tompo sy Mpanjakan’ny mpanjaka Izy” Apok.17:14. Ireo toetra telo ireo dia miravona amin’ny mahaTompo sy Mpamonjy Azy. Koa raha nirahina hanao ny asany Jesosy dia niteny nanao hoe: ”Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady sy hamonjy ny very” Lio.10:19. Tonga amintsika tokoa ny Mesia, ka hoy Jaona: ”Ary ny Teny dia tonga nofo ka nonina tamintsika, ary hitanay ny voninahiny” Jao.1:14.

Alatsinainy 28: Tonga ny Mesia feno ny Fanahin’i Jehovah. “Ary ny fanahin’i Jehovah hitoetra ao Aminy…” Isaia 11:2a . Vakiteny 1: Lio.2:14-21. Vakiteny 2: Isa.11:1-5. Toriteny 1 (safdidy). Toriteny 2: Isaia 11:2. Fitarihan-kevitra: “Iraka hitondra famonjena ho an’izao tontolo izao” no nahatongavan’ny Mesia, koa dia notafina feno ny Fanahin’Andriamanitra Izy, dia “Fanahy marina sy mahatoky” Isa.11:5. Fa hoy Izy: ”Ny Fanahin’i Jehovah Tompo no ato Amiko, satria Jehovah efa nanosotra Ahy hitory teny soa mahafaly amin’ny mpandefitra, efa naniraka Ahy hahasitrana ny torotoro fo Izy, ary hitory fanafahana amin’ny babo sy hamoaka ny ao an-trano-maizina ho amin’ny mazava…” Isa.1:2a.

Talata 29: Tonga ny Mesia hanangana ny fanjakan’Andriamanitra “Atsangana koa hianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy, ho fisoronana masina” 1 Pet.2:4a. Vakiteny 1: Apok.1:4-6. Vakiteny 2: 1 Pet.2:4-10. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2:4-5. Fitarihan-kevitra: Ny fananganan’Andriamanitra ny fanjakany etỳ an-tany dia amin’ny alalan’ireo olom-boafidiny, dia izay nanaiky sy nandray Azy. Fa ireo no nataony mandova ny fanjakany sy miray antoka Aminy amin’ny asany. Fa voasoratra hoe: “Ary raha zanaka, dia mpandova; eny, sady mpandova an’Andriamanitra no mpiray lova amin’i Kristy koa” Rom.8:17; ary hoy koa Jesosy : “Lazaiko aminareo marina dia marina tokoa: Izay mino Ahy, ny asa ataoko no hataony koa” Jao.14:12.

Alarobia 30: Tonga ny Mesia hanavotra ny olony. “Isaorana anie ny Tompo Andriamanitry ny Isiraely; Fa nitsinjo ny olony Izy ka nanao fanavotana ho azy” Lio.1:68. Vakiteny 1: Efes.1:1-7. Vakiteny 2: Lio.1:68-75. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:68. Fitarihan-kevitra: Lalina ny dikan-kevitry ny hoe “fanavotana”: fividianana ny mpanota andevon’ny ota sy ny devoly, sy famerenana azy hihavana indray amin’Andriamanitra Mpamonjy azy. Izany dia tamin’ny alalan’ny Mesia izay niaritra hatramin’ny fahafatesana mba hamelona ny maty sy hampitafy azy ny voninahitr’Andriamanitra indray. Fa “Izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30.

Alakamisy 31: Tonga ny Mesia: fahasoavana ho an’ny olona. “He! hianareo rehetra izay mangetaheta, mankanesa amin’ny rano!” Isa.55:1. Vaikiteny 1: Jao.6:28-35. Vakiteny 2: Isa.55:1-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.55:1. Fitarihan-kevitra: Tonga ny Mesia miantso ny olona rehetra handray ny fahasoavan’Andriamanitra. Fanomezan’Andriamanitra raisina amin’ny finoana izany (Efes.2:8). Fa hoy Jaona: “Fa tamin’ny fahafenony no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana” Jao.1:16. Nahafantatra ity onim-pahasoavana ity Davida ka nihira hoe: “Eny tokoa, fahasoavana sy famindram-po no hanaraka ahy amin’ny andro rehetra hiainako, dia hitoetra ao an-tranon’i Jehovah andro lava aho” Sal.23:6.

Zoma 01: MIARAHABA TRATRY NY TAONA 2021! Ny Mesian’Andriamanitra, Vatolampin’ny famonjena. “Fa tsy misy anarana hafa ambanin’ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena” Asa.4:12. Vakiteny 1: Vakiteny 2: Asa.4:8-12. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Fitarihan-kevitra: Noho ny tsy fahalalan’ny olona ny tena Mpamonjy, dia voatarika izy hanaraka izay tsy Andriamanitra, na dia mitonona ho Kristy aza (Mat.24:23). Fa vavolombelon’ny fahamarinany Isaia naminany hoe: ”Zazalahy no mena antsika; ary ny fanapahan dia eo an-tsorony” Isa.9:5a. Sambatra ireo olona tao Samaria niteny ny Aminy manao hoe: “Fantatray fa Izy tokoa no Mpamonjy izao tontolo izao” Jao.442b. Ary dia hoy Ray: ”Inty ny Zanako malalako izay sitrako, Izy no henoy” Mat.17:5.

Sabotsy 02: Ny Mesia miala nenina hahavonjy ny mpanota. “Tompoko, avelao ihany izy amin’ity taona ity mandra-pihadiko manodidina azy, ka hasiako zezika” Lio.13:8. Vakiteny 1: Ezek.33:10-15. Isa.55:6-8. Vakiteny 2: Lio.13:6-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.13:8-9. Fitarihan-kevitra: Tojo ny Taona vaovao 2021 isika noho ny fahasoavan’Andriamanitra, dia ny famindrampony. Fa “tsy tiany ny hahavery ny ratsy fanahy, fa ny hialany amin’ny lalany ratsy sy ny hiovany” mba ho velona izy (Eze.33:11). Hoy Jesosy: “Ny sampany rehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esoriny” Jao.15:2a. Koa “Mamoaza ny voa mendrika ny fibebahana” Mat.3:8.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifimadanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *