Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady I manaraka ny Epifania 11-16 Janoary 2021 “Miseho ny Mpanavotra” *

Ny Mpanavotra dia Andriamanitra miseho amin’ny alalan’Ilay Voahosotr’i Jehovah hitondra fanavotana ho an’ny taranaky ny Isiraely izay firenena voafidin’Andriamanitra; anefa koa amin’ny alalany dia ho an’ny olona sy ny firenena rehetra etỳ ambonin’ny tany (Gen.22:18). Manondro indrindra ny Mesia na Kristy Izy, dia Jesosy Zanak’Andriamanitra izay nasehon’ny Ray tamin’ny fotoana nanaovana batisa Azy, ka nanambarany Azy manao hoe:”Ity no Zanako Malalako izay sitrako” Mat.3:17. Fa ”tsy nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana” Jao.1:18, satria ”Andriamanitra dia Fanahy” Jao.4:24a, ary koa feno ny fahamasinana izay tsy zakan’ny olona mpanota jerena na atrehina fa mahafaty azy, araka ny teny nataon’ireo Isiraely tamin’i Mosesy manao hoe: ”Aoka ihany hianao no hiteny aminay, dia hihaino izahay; fa aza Andriamanitra no miteny aminay, fandrao maty izahay” Eks.19:20. Endrika telo lehibe no isehoan’ny asa fanavotana ataon’ny Voahosotr’i Jehovah: 1/ Ny famelan-keloka sy ny vavaka fifonana ho fampihavanana antsika amin’Andriamanitra (Rom.8:34). Fa nomena antsika Izy, dia ”Zanak’ondrin’Andriamanitra manaisotra ny fahotan’izao tontolo izao” Jao.1:29, izay tonga handrava ny efitra mampisaraka antsika amin’Andriamanitra (Isa.59:2), ka handraisany antsika ho zanaka mandova Azy sy hiditra ao amin’ny fanjakan’ny fahasoavany, ho fiainana mandrakizay (Rom.8:17). 2/ Niseho Izy ka mampahiratra ny jamba mba ho afaka hahita Azy sy hahalala izay tena endriny maha-Mpamonjy Azy tokoa, araka ny fanambarana nataony raha tonga nanontany Azy ireo mpianatr’i Jaona, ka hoy Izy taminy:”Mandehana hianareo ka ambarao amin’Jaona izao renareo sy hitanareo izao: Mahiratra ny jamba” Mat.11:5a. 3/ Ny fanatrehan’ny Tompo ny olona koa no hahazoany mampalady ny sofiny (Mat.11:5), ka handrenesany ny feony izay mamelona azy manao hoe: ”Izay mandre ny teniko ka mino Izay naniraka Ahy no manana fiainana mandrakizay, ka tsy hohelohina; fa tafafindra niala tamin’ny fahafatesana ho amin’ny fiainana izy” Jao.5:24. Rehefa izany, dia ho afaka hiteny tahaka an’i Tomasy izy, raha nitsangana teo anoloany Jesosy, ka nanao hoe: ”Tompoko sy Andriamanitro” Jao.20:28.

Alatsinainy 11: Ny Voahosotr’i Jehovah mitondra fanavotana ho an’ny olona.
“Hitory taona ankasitrahan’i Jehovah sy andro famalian’Andriamanitsika, hampionona ny malahelo rehetra” Isa.61:2
Vakiteny 1: Lio.2:8-11. Vakitey 2: Isa.61:1-3. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.61:1-2.
Fitarihan-kevitra: Ny “Taona ankasitrahan’i Jehovah” dia ny “Taom-panavotana ny olona”. Izany no nanirahany ny Mesiany, dia Jesosy Kristy Zanany. Fa voasoratra hoe: “Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8. “Fa raha tsy misy ra alatsaka dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22b. Koa ny fanavotana nataony dia ny nividianana antsika tamin’ny rany sarobidy (1 Pet.1:18:19) sy ny famelana ny helotsika (Efes.1:7).

Talata 12: Ny Voahosotr’i Jehovah mitondra fanavaozana ny olona.
“Indro, havaoziko ny zavatra rehetra” Apok.21:5a.
Vakiteny 1: Lio.19:1-10. Vakiteny 2: Apok. 21:1-5. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.21:5
Fitarihan-kevitra: Ny fanavaozana ny olona entin’ny Voahosotr’i Jehovah dia ny fiterahana azy ao amin’ny fanjakan’ Andriamanitra, fepetra ahazoany miditra amin’ny fanjakan’ny lanitra (Jao.3:3,5). Ary miaraka amin’izany ny fanavaozana ny tontolom-piainany. Fa hoy indrindra ny fanambaran’i Paoly Apostoly raha nahatsiaro ny fanavaozan’Andriamanitra ny fiainany izy: “Raha misy olona ao amin’i Kristy, dia olom-baovao izy; efa lasa ny zavatra taloha, indreo, efa tonga vaovao ireo” 2 Kor.5:17.

Alarobia 13: Ny Voahosotr’i Jehovah mitondra fanamarinana ny mpanota.
“Tsy tonga Aho hiantso ny marina fa ny mpanota” Mat.9:13b.
Vakiteny 1: Rom.8: 1-9. Vakiteny 2: Mat.9:9-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:13.
Fitarihan-kevitra: Hamonjy ny mpanota no nahatongavan’ny Mesia Voahosotr’Andriamanitra etỳ an-tany. Fa hoy Jesosy: “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao”Jao.3:17. Ary dia hoy Paoly Apostoly: “Fa tsy misy fanamelohana ho an’izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.8:1.

Alakamisy 14: Ny Voahosotr’i Jehovah mampihavana ny taranaka.
“Anaka, maneke ny ray sy ny reninareo ao amin’ny Tompo, fa marina izany” Efes.6:1.
Vakiteny 1: Lio.1:5-17. Vakiteny 2: Efes.6:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Efes.6:1.
Fitarihan-kevitra: Nataon’Andriamanitra ho zava-dehibe ny hiorenan’ny fanjakany eo amin’ny olona, manomboka eo amin’ny ankohonana tsirairay. Ny fototr’izany dia ny manao ny tenin’Andriamanitra ho antom-pahavelomana (Kol.3:16), ka nandidian’ny Tompo manao hoe: “Ary aoka ho ao am-ponao izao teny andidiako anao anio izao. Dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resaho, na mipetraka ao an-tranonao hianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifoha” Deo.6:7.

Zoma 15: Ny Vohosotr’i Jehovah miahy ny taranaka.
“Avelao ny zaza hanatona Ahy, ary aza raràna; fa an’ny toa azy ny fanjakan’Andriamanitra” Mar.10:14.
Vakiteny 1: Isa.59:17-21.Vakiteny 2: Mar.10:13-16. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.10:13-14.
Fitarihan-kevitra: Sarobidy ao amin’ny fon’Andriamanitra ny taranaka, satria kitro ifaharan’ny faharetan’ny fanjakany etỳ an-tany, ka dia nataony handova ny teny fikasana, mba hahatonga fitahiana ho an’ny maro. Fa hoy ny Tompo tamin’i Abrahama: “Ary amin’ny taranakao no hitahiana ny firenena rehetra ambonin’ny tany, satria nanaiky ny teniko hianao” Gen.22:18.

Sabotsy 16: Ny Voahosotr’i Jehovah mitondra fanasitranana ny firenena.
“Dia, indro, hotanterahiko tokoa ny fanasitranana azy” Jer.33:6a.
Vakiteny 1: Lio.7:1-10. Vakiteny 2: Jer.33:1-6. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.33:6.
Fitarihan-kevitra: Ny fototry ny fanasitranana entin’ny Voahosotr’i Jehovah dia ny fanafahana azy amin’ny ziogan’ny ota sy ny asan’ny devoly. Fa ”ny ota no fanindronan’ny fahafatesana” 1 Kor.15:56a, izay loharanon’ny fahalovana sy ny fahasimbana, ary ny devoly no mpamafy ny tahotra ny fahafatesana (Heb.1:15). Izany rehetra izany dia efitra mampisaraka amin’Andriamanitra, izay manome lalana ny tsy fanajana izay masina, ny tsy finoana sy ny fikomiana amin’Andriamanitra. Mba tsy hahavery ny firenena, dia hoy ny Tompo aminy: “Miverena hianao, ry zaza mpiodina, fa hositraniko ny fiodinanareo” Jer.3:22

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *