Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III manaraka ny Epifania 25-30 Janoary 2021

“Andriamanitra miseho manadio ny olony”

Ny Epifania, na fisehoan’Andriamanitra dia ho amin’ny fanadiovana ny olony mba tsy hahameloka azy, satria mpanota izy. Nataon’i Jesosy ho zava-dehibe ny fanadiovana ny mpianany, fa voalazan’ny Soratra Masina hoe: ”Ary raha mbola teo amin’ny fisakafoana hariva, …, dia nitsangana niala teo am-pihinanana Izy ka nametraka ny lambany ary naka lamba famaohana, ka nisikinany; ary rehefa vita izany, dia nampidina rano tamin’ny tavy Izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namaoka azy tamin’ny lamba famaohana izay nisikinany” Jao.13:2a,4-5. Fa ny Tompo dia ”Andriamanitra Masina” ka tsy tia fahalotoana, izay itarafana ny asan’ny ota sy ny devoly ary ny fomba fiainan’izao tontolo izao (Jak.4:4;1 Jao.2:15). Tsy tiany ny olony hitafy fahalotoana, fa hitafy kosa fahamasinana sy voninahitra tahaka Azy, fa hoy Izy: ”Ho masina hianareo, satria Masina Aho” Lev.11:44. Ary dia mibaiko Izy manao hoe: ”Madiova, hianareo izay mitondra ny fanak’i Jehovah” Isa.52:11b. Hoy koa ny Apostoly Jakoba: ”Diovy ny tananareo, ry mpanota; ary ataovy madio ny fonareo, ry mpiroa saina” Jak.4:8. Fa hoy Jesosy: ”Sambatra ny madio am-po, fa izy no hahita an’Andriamanitra” Mat.5:8. Fa ”izay tsy manana fahamasinana tsy hahita ny Tompo” Heb.12:14b, satria ny fahalotoana no manakana azy, toy ny solomaso maloto ka manakana tsy hahitana ny mazava. Ary satria tiany indrindra ny olony hahita Azy mba hahavonjy azy, dia manao izay hanadiovana sy hanamasinana azy Izy. Izany dia amin’ny alalan’ny rany, izay ”manadio antsika ho afaka amin’ny tsy fahamarinana rehetra” 1 Jao.1:9, sy ny teniny araka ny vavaka nataon’i Jesosy manao hoe: ”Manamasìna azy amin’ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana” Jao.17:17, ary indrindra ny Fanahy Masina, izay hery sy voninahitr’Andriamanitra izay atafiny ny olony araka ny teniny manao hoe: ”Hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina” Asa.1:8. Ho fehin’izany, dia hoy ny Tompo: ”Sambatra izay manasa ny akanjony, mba hananany fahefana amin’ny hazon’aina sy hidirany amin’ny vavahady ho ao an-tanàna” Apok.22:14. Ho azy ireo dia hoy Jesosy: ”Midira amin’ny fifalian’ny Tomponao” Mat.25:21,23.

Alatsinainy 25: Ny Mesia manadio ny mpanota.
“Hodioviko ho afaka amin’ny helony rehetra izy, izay nanotany tamiko” Jer.33:8a.
Vakiteny 1: Jao.14:15-21. Vakiteny 2: Jer.33:6-9. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jer.33:8.
Fitarihan-kevitra: Ny heloka dia ny fahadisoana noho ny tsy finoana sy ny fandavana an’Andriamanitra (Gen.3:6). Efitra mampisaraka Aminy izany, dia efitry fiafenana amin’ny tavan’Andriamanitra (Gen.3:8) sy manda atsangana hanoherana Azy (2 Kor.10:5).Tonga Jesosy nividy ny mpanota tamin’ny rany izay manadio amin’ny tsi-fahamarinana rehetra (1 Jao.1:9).

Talata 26: Amin’ny fiaretana no anadiovan’Andriamanira ny olona.
“Fa araka ny haben’ny fijalian’i Kristy mihatra aminay no haben’ny fampiononana anay kosa amin’ny alalan’i Kristy” 2 Kor.1:5.
Vakiteny 1: Isa.53:7-12. Vakiteny 2: 2 Kor.1:3-11. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 2 Kor.1:5.
Fitarihan-kevitra: Efa raiki-tapisaka lalina amin’ny fiainan’ny olona ny fahalotoana, ka manjary toetry ny maha-mpanota azy. Fa dingana iray ny fotoanan’ ny fahateraham-baovao omen’Andriamanitra azy (Jao.3:8), fa asa lavitra ezaka koa ny fanamasinana azy. Hoy indrindra ny Apostoly Paoly manambara izany: ”Ankehitriny dia mifaly amin’ny fiaretako ho anareo aho, ary mahatanteraka ao amin’ny nofoko izay tsy vita tamin’ny fahorian’i Kristy ho an’ny tenany, dia ny fiangonana” Kol.1:24.

Alarobia 27: Ny fisehoan’ny Mesia, loharanom-panasitranana.
“Ary nahasitrana olona maro izay nararin’ny aretina samy hafa Izy sady namoaka demonia maro” Mar.1:34a.
Vakiteny 1: Isa.53: 4-6. Vakiteny 2: Mar.1:21-35. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.1:34.
Fitarihan-kevitra: Voalazan’ny Soratra Masina fa talanjona ny maro nandre ny tenim-pahasoavana sy feno fahefana naloaky ny vavan’i Jesosy sy nahita ny asa mahagaga rehetra nataony, ka niloa-bava nanao hoe: ”Tsara ny nanaovany ny zavatra rehetra” Mar.7:37. Fa hainy tokoa ny zavatra rehetra, izay zavatra tsy hain’ny olona (Mat.19:26). Koa na inona na inona rofy sy aretina dia nositraniny avokoa, satria Andriamanitra Izy. Fa hoy ny tonon-kira ”Maro ny aretinay, nefa samy afakao” Hira 469:3 FFPM.

Alakamisy 28: Ny Mesia, tokim-panavotana ho an’ny mino.
“Fa nitsinjo ny olony Izy ka nanao fanavotana ho azy” Lio.1:67.
Vakiteny 1: Efes.1:1-14. Vakiteny 2: Lio.1:66-80. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Lio.1:67-68. Teny manampy:
Fitarihan-kevitra: Endriky ny fanadiovana ny fanavotana nataon’i Jesosy tamin’ny famelana ny heloky ny mpanota. Fa tanteraka amin’izany ny tenin’i Davida ao amin’ny Salamo raha nibebaka noho ny fahadisoany izy ka nanao hoe: “Diovy hysopa aho ho afa-pahotana, dia hadio; sasao aho, dia ho fotsy mangatsakatsaka [Heb: toy ny oram-panala]” Sal.51:7. Fa hoy mpanao Salamo: “Sambatra ny olona izay voavela ny helony ary voasarona ny fahotany” Sal.32:1, dia izy voadion’Andriamanitra.

Zoma 29: Ny fanavotan’Andriamanitra manamarina ny mpanota
”Hamarinina maimaimpoana amin’ny fahasoavany izy noho ny fanavotana izay ao amin’i Kristy Jesosy” Rom.3:24b.
Vakiteny 1: Mat.9:9-13. Vakiteny 2: Rom.3:19-26. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.3:23-24.
Fitarihan-kevitra: Ny hoe ”hamarinina” dia midika hoe koa nodiovina mba tsy hanan-tsiny na fahadisoana. Izany fanamarinana ataon’Andriamanitra izany dia amin’ny alalan’ny famelam-pahadisoana rehetra, dia fanomezana tsy voavidim-bola. Fa voasoratra hoe: “Fa fahasoavana no namonjena anareo amin’ny finoana; ary tsy avy aminareo izany, fa fanomezana avy amin’ Andriamanitra; tsy avy amin’ny asa, fandrao hisy hirehareha” Efes.2:8-9.

Sabotsy 30: Minoa ny asa fanadiovana ataon’i Jesosy.
“Izao no didiny, dia ny hinoantsika an’i Jesosy Kristy Zanany” 1 Jao.3:23a.
Vakiteny 1: Heb.11:1-10. Vakiteny 2: 1 Jao.3:18-24. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: 1 Jao.3:23a.
Fitarihan-kevitra: Feno sy tanteraka ary tsy manam-paharoa ny asa fanadiovana nataon’i Jesosy. Fa nafoiny ny ainy hamonjena ny mpanota (Jao.10:11), nomeny ny Teniny hanamasinana azy mba handehanany amin’ny fahamarinana, dia araka ny sitrapon’Andriamanitra (Jao.17:17), ary nirahiny ny Fanahiny mba hanavao ny sainy (Rom.12:2) sy hivavaka hifona ho azy (Rom.8:26). Ho an’izay mangetaheta mila fanadiovana, dia hoy Jesosy: “Mety Aho; madiova hianao” Mat.8:3.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-
madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *