Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady V mialoha ny Paska 22-27 Febroary 2021 “Andriamanitra, fahamarinan’ny olony” *

Ny fanontaniana dia ny hoe: Fomba manao ahoana no mety ifandraisan’Andriamanitra izay Masina indrindra amin’ny olombelona izay mpanota indrindra? Tsy mifanohitra sady tsy misy iraisaina tokoa ve izany? Fa efa voalazan’ny Soratra Masina fa ”isika dia fahavalon’Andriamanitra” (Jak.4:4), ary koa: ”Fa inona no iraisan’ny fahamarinana sy ny fahotana? Ary inona no iombonan’ny mazava sy ny maizina?” 2 Kor.6:14b. Fa voasoratra hoe : ”Fa ny helokareo no efitra mampisaraka anareo amin’Andriamanitrareo, ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo, ka dia tsy mihaino Izy” Isa.59:2. Nahatsiaro ny fahadisoany tokoa Petera raha saiky nandà ny tenin’i Jesosy handrotsaka ny haratony ho amin’ny lalinanoho izy tsy nahazo na inona na inona tamin’ny alina; saingy rehefa nataony izany dia ”nahazo hazandrano be dia be izy, ka efa nisy triatra ny haratony, ary dia niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesosy izy ka nanao hoe: Tompoko, mialà amiko, fa olo-meloka aho” Lio.5:4-8. Toy izany koa Isaia izay nahatsapa ny tsy fahamendrehany sy natahotra ny fitsaran’Andriamanitra raha nahita ny lanitra nisokatra izy sy ny fahalehibiazan’ny voninahitr’Andriamanitra mipetraka teo ambonin’ny seza fiandrianany, ary ireo anjely nanandratra ny feony nidera an’Andriamanitra nanao hoe: ”Masina, masina, masina Jehovah, Tompon’ny maro; Henika ny voninahiny ny tany rehetra” Isa.6:3, ka dia hoy izy: ”Lozako! maty aho! fa lehilahy maloto molotra, sady ato amin’ny firenena maloto molotra no itoerako, fa ny Mpanjaka, dia Jehovah, Tompon’ny maro, no efa hitan’ny masoko” Isa.6:5. Zavatra tsy zakan’ny mpanota fa mahafaty azy ny miatrika ny voninahitr’Adriamanitra; ka hany heriny dia ny mandositra miafina Azy, toa an’i Adama sy Eva avy nanota (Gen.3:8): Mahagaga indrindra kosa ny fitiavan’Adriamanitra mamindra fo, fa ”teo amin’izay nihabiazan’ny ota no nihoaran’ny fahasoavany” Rom.5:20. Koa dia tonga Jesosy nanambara hoe: ”Fa efa tonga ny Zanak’olona hitady hamonjy ny very” Lio.19:10. Fa tsy sitrak’Andriamanitra ny hahafatesan’ny ratsy fanahy (Ezek.33:11) fa ny hibebahany mba hanamarinan’ny Tompo azy. Fa hoy Jesosy aminy : ”Matokia anaka, voavela ny helokao” Mat.9:3.

Alatsinainy 22: Andriamanitra, fahamarinan’ny olony.

“Ao amin’i Jehovah no hanamarinana ny taranak’Isiraely rehetra sy hananany rehareha” Isa.45:25.

Vakiteny 1: Rom.3:21-26. Vakiteny 2: Isa.45:20-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.45:25.

Fitarihan-kevitra: Tsy fiangarana manokana ataon’Andriamanitra ny fanamarinana ny Isiraely, fa fanehoam-pamantarana ny anjara tombony azon’ny firenena izay manaiky Azy ho Andriamanitra Tokana sy ho Andriamaniny, ka tsy mitoky amin’andriamani-kafa. Koa amin’izany, dia hamarinin’Andriamanitra izy ary asandrany; fa voasoratra hoe: “Ary izay notendreny no nantsoiny koa; ary izay nantsoiny no nohamarininy koa; ary izay nohamarininy no nomeny voninahitra koa” Rom.8:30.

Talata 23: Ny fandresen’ny mino no fahamarinany.

Izay maharesy no hataoko andry eo amin’ny tempolin’Andriamanitro” Apok3:12.

Vakiteny 1: 2 Tim.4:1-8. Vakiteny 2: Apok.3:7-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Apok.3:11-12.

Fitarihan-kevitra: Ny fandresen’ny mino no fahamarinany. Izany dia izy ho vavolombelona hahajoro amin’ny finoana sy handresy noho ny finoana. Fa ny osa sy ny tsy mino dia tsy  mba handova ny fanjakan’ny lanitra” (Apok.21:8). Fandresena no anjaran’ny mino, fa voasoratra hoe: “ Fa izay rehetra naterak’Andriamanitra dia maharesy izao tontolo izao; ary ny fandresena izay enti-maharesy izao tontolo izao dia ny finoantsika” 1 Jao.5:4. Izay no fisandratany, izay no fahamarinany.

Alarobia 24: Andriamanitra manarina ny lavo.

Fa Jesosy nandray ny tànany ka nanarina azy; dia nitsangana izy” Mar.9:27.

Vakiteny 1: Mika 7:1-8. Vakiteny 2: Mar.9:17-29. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mar.9-26-27.

Fitarihan-kevitra: Lavo noho ny ota ny taranaky ny olombelona, ary tsy mahatafarina fa toy ny efa maty noho ny ota. Andriamanitra ksoa tsy mba manao “tsindrio fa lavo” ka hitorabato ny mpanota (). Fa hoy Jesosy: “Fa Andriamanitra tsy naniraka ny Zanaka ho amin’izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao” Jao.3:17. Fa nitondra ny fahotan’izao tontolo izao Izy mba ho fanamarinana azy (Jao.1:29).

Alakamisy 25: Kristy, fanamarinan’Andriamanitra ny mpanota

“Kristy izay natolotra noho ny fahadisoantsika ka natsangana indray ho fanamarinana antsika” Rom.4:25.

Vakiteny 1: Isa.53:7-10. Vakiteny 2: Rom.4:16-25. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Rom.4:24-25.Fitarihan-kevitra: Nitondra teo amin’ny tenany ny vokatry ny fahotantsika ny Tompo, dia ny fanamelohan’Andriamanitra ny ota sy ny fitsarana ny mpanota, ka nanaiky ny homboina teo amin’ny hazo fijaliana hisolo voina antsika! Fa voasoratra hoe: “Izy dia voalefona noho ny fahadisoantsika sy notorotoroina noho ny helotsika, ny fampijaliana [Heb. famaizana] nahazoantsika fihavanana no namelezana Azy; ary ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika” Isa.53:5.

Zoma 26:  Famindram-po no anamarinan’Andriamanitra ny mpanota.

“Famindram-po no sitrako, fa tsy fanatitra alatsa-dra” Mat.9:13.

Vakiteny 1: Sal.103:6-18. Vakiteny 2: Mat.9:9-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Mat.9:13.

Fitarihan-kevitra: Ny famindrampon’Andriamanitra dia ny fitiavany ny olona, fa “fony mbola mpanota isika, dia maty hamonjy antsika Kristy” Rom.5:8. Fa hoy ny Tompo: “Tsy hanontolo fo Aho, na handringana an’i Efraima intsony; Fa Andriamanitra Aho, fa tsy olona, dia ny Iray Masina ao aminao, ka dia tsy ho avy amim-pahatezerana mirehitra Aho” Hos.11:9. Ny fanamarinan’Andriamanitra ny olona dia Izy mivavaka ho azy mba hiverenany amin’Andriamanitra, ka ho velona (Lio.15:24).

Sabotsy 27: Ny famelan-keloka no anamarinan’Andriamanitra ny mpanota.

“Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany” Sal.32:1.

Vakiteny 1: Jao.8:1-11. Vakiteny 2: Sal.32:1-7. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.32:1-2.

Fitarihan-kevitra: Ny olona izay voavela heloka no raisin’Andriamanitra ao amin’ny fanjakany, fa ny tafiditra ao dia “izay madio tanana sy mahitsy fo” Sal.24:4, dia olona manaiky ho diovin’ny ran’i Kristy maty ho azy ary nitsangana mba hananganany azy. Ary koa manaiky ny asan’ny Fanahy Masina izay mifona ho azy amin’ny vavaka tsy azo tononina (Rom.8:26), dia izy tsy tratry ny saina,  saingy azo antoka; fa “Ny vavaky ny marina dia mahery indrindra” Jak.5:16b. Izay no fahamarinana ho an’ny mino.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook Hira sy Filazantsara”.  Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, …          © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *