Fiangonana Loterana Malagasy Hira & Filazantsara Alahady III mialoha ny Paska 08-13 Marsa 2021 “Andriamanitra manao fanekem-panavotana” *

Ny asam-panavotana nataon’Andriamanitra, dia ny fanamarinana ny mpanota amin’ny fanafahana azy amin’ny herin’ny ota sy ny fanamelohana noho ny ota, mba ho fanamarinana azy sy hahazoany mihavana indray amin’Andriamanitra Mpahary sy Mpamonjy azy. Fa hoy indrindra Jaona Apostoly manambara izany: ”Fa izay rehetra nandray Azy dia nomeny hery ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny anarany” Jao.1:12. Izany dia ny fahefana sy ny zo handova ny fanjakan’Andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay ao aminy. Lafin-kevitra dimy no banjinina amin’izany: 1/ Efa natolotr’ Andriamanitra ny fanavotana, dia ny fividianana ny mpanota ho afaka amin’ny fanandevozan’ny ota sy ny fanamelohan’ny devoly. Fa ny ota no maha-meloka ny mpanota eo imason’Andriamanitra ka tsy hahazoany rariny na anjara Aminy. Hoy kosa ny tenin’Andriamanitra: ”Iza no hiampanga ny olom-boafidin’Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny, sady nitsangana tamin’ny maty koa ka mitoetra eo amin’ny tanana ankavanan’Andriamanitra ary mifona ho antsika” Rom.8:33-34. 2/ Novidin-dafo ny fanavotana antsika mpanota, dia tamin’ny ra soan’i Kristy ”Toy ny ran’ny zanak’ondry tsy misy kilema ary tsy misy pentimpentina” 1 Pet.1:19; fa ”raha tsy misy ra alatsaka, dia tsy misy famelan-keloka” Heb.9:22. Ary dia tamin’izany koa no nanaovan’i Jesosy Kristy fanekena ho antsika araka ny teniny tamin’ny mpianany manao hoe: ”Ity no rako, dia ny amin’ny fanekena, izay alatsaka ho an’ny maro ho famelan-keloka” Mat.26:28. 3/ Io no atao hoe ”fanekem-panavotana”. Koa ny fikendren’Andriamanitra amin’ny fanaovana fanekena dia hananantsika firaisana antoka Aminy sy ny hifahatra mba hitoerantsika amin’izany, satria indray mandeha sady tokana ny fanavotana nataon’i Kristy, ary nataony hitoetra ho ”fanavotana mandrakizay” (Heb.9:12). 4/ Ho amin’izany dia anjaran’ny olona tsirairay ny mino sy misafidy ny handray izany na tsia. Fa ho an’izay nandray dia hoy Jesosy: ”Izay mino ny Zanaka manana fiainana mandrakizay” Jao.3:36. 5/ Tokim-panavotana tokoa no omen’i Jesosy izay manatona Azy manao hoe: ”Matokia, anaka, voavela ny helokao” Mat.9:2.

Alatsinainy 08: Ny Mesia, “fanekem-panavotana” ho an’ny olona.
“Hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an’ny olona” Isa.49:8b.
Vakiteny 1: Mar.14:17-24. Vakiteny 2: Isa.49:8-13. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Isa.49:8. Teny manampy:
Fitarihan-kevitra: Famindram-pon’Andriamanitra lehibe no tsy nahalany ringana antsika taranaka mpanota,“Fa Andriamanitra, Izay manan-karena amin’ny famindram-po, noho ny halehiben’ny fitiavany izay nitiavany antsika, na dia fony mbola matin’ny fahadisoana aza isika, dia nahavelona antsika niaraka tamin’i Kristy” Efes.2:4-5. Izy no Mesia izay voatendriny ho “Mpisoronabe mamindra fo sy mahatoky ny amin’Andriamanitra, mba hanao fanavotana noho ny heloky ny olona” Heb.2:17.

Talata 09: Feno sy lavorary ny asan’ny fanekem-panavotana ny olona.
« Tsy nanana amby ny nanangona be, ary ny nanangona kely tsy nanana ny tsy ampy » Eks.16:18.
Vakiteny 1 : Jao.6:1-12. Vakiteny 2 : Eks.16:11-18. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Eks.16:18.
Fitarihan-kevitra: Feno sy mitoetra ny asan’ny fanekem-panavotan’Andriamanitra ny olony. Fa raha tonga tetỳ an-tany Jesosy dia hoy i Jaona Apostoly: « Fa tamin’ny fahafenoany no nandraisantsika rehetra, dia fahasoavana anampy fahasoavana” Jao.6:16. Fa « dia nampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambanin’ny tongony Izy ka nanao Azy ho Lohany manapaka ny zavatra rehetra ho an’ny fiangonana, izay tenany, dia ny fahafenoan’izay mameno izao zavatra rehetra izao amin’ny rehetra” Efes.1:22-23.

Alarobia 10: Fiainana mandrakizay no fiainam-panavotana omen’Andriamanitra.
“Fa izay mihinana ity mofo ity dia ho velona mandrakizay » Jao.6:58d.
Vakiteny 1 : 1 Pet.1:1-6. Vakiteny 2 : Jao.6:52-58. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2 : Jao.6:58.
Fitarihan-kevitra: Fiainana mandrakizay no omen’i Jesosy izay mandray Azy ary “mihinana ny tenany” araka ny teniny eo amin’ny Jao.6:54. Izany dia fiainana izay tsy ho tratry ny fahalovan’ny tany, satria avy any ambony. Hoy Izy raha manambara ny tenany: “Fa ny mofon’Andriamanitra dia Ilay midina avy any an-danitra ka manome fiainana ho an’izao tontolo izao” Jao.6:33.

Alakamisy 11: Finoana no andraisana ny fanavotan’Andriamanitra.
”Ary izay rehetra velona ka mino Ahy dia tsy ho faty mandrakizay” Jao.11:26.
Vakiteny 1: Apok.14:12-16. Vakiteny 2: Jao.11:17-27. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Jao.11:25-26.
Fitarihan-kevitra: Hoy ny tenin’ny Tompo: “Ny oloko marina dia ho velon’ny finoana” Heb.10:38a, “ Fa raha tsy amin’ny finoana, dia tsy misy azo atao hahazoana sitraka aminy; fa izay manatona an’Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Izy sady Mpamaly soa izay mazoto mitady Azy” Heb.11:6. Hoy Jesosy tamin’i Marta anabavin’i Lazarosy: “Tsy voalazako va fa raha hino hianao, dia ho hitanao ny voninahitr’Andriamanitra?” Jao.11:40.

Zoma 12: Ny tenin’Andriamanitra, tenim-panavotana.
« Ny teny izay nolazaiko taminareo dia fanahy sy fiainana » Jao.6:63b.
Vakiteny 1 : Deo.30:15-20. Vakiteny 2 : Jao.6:59-65. Toriteny 1(safidy). Toriteny 2 : Jao.6:63.
Fitarihan-kevitra: Antoka tena lehibe no omen’Andramanitra amin’ny alalan’i Jesosy Kristy Teny tonga nofo, dia ny hery sy ny fiainan’ny tenin’Andriamanitra, fa ”velona sy mahery ny tenin’Andriamanitra” Heb.4:12, sy ny Fanahy Masina izay ”tsy fanahy osa, fa fanahy mahery” 2 Tim.1:7. Fa hoy Jesosy tamin’ireo Apostoly : “Hahazo hery hianareo amin’ny hilatsahan’ny Fanahy Masina aminareo” Asa.1:8. Rehefa izany, izy ireo dia niteny “toy ny milaza tenin’Andriamanitra” 1 Pet.4:11a.

Sabotsy 13: Ny tranon’Andriamanitra, toeram-panavotana mandrakizay.
“ Sambatra izay mitoetra ao an-tranonao; hidera Anao mandrakariva izy” Sal.84:4.
Vakiteny 1: Jao.8:31-35. Vakiteny 2: Sal.84:1-4. Toriteny 1 (safidy). Toriteny 2: Sal.84:4.
Fitarihan-kevitra: Ny mitoetra eo amin’ny fonenan’Andriamanitra no fanavotana azo antoka indrindra. Hoy ny mpanao Salamo: “Ny mitoetra ao amin’ny fierena izay an’ny Avo Indrindra dia monina eo ambanin’ny aloky ny Tsitoha” Sal.91:1. Eny, “Sambatra izay fidinao ka ampanatoninao hitoetra eo an-kianjanao” Sal.65:4a. Fa hoy Jesosy: “Ary raha handeha hamboatra fitoerana ho anareo Aho, dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko, ka izay itoerako no hitoeranareo koa” Jao.14:3.

Ity perikopa ity dia mivoaka amin’ny teny malagasy, frantsay, anglisy ary alemà, ary azo jerena ao amin’ny Site www.hifi-madanet.org ary Facebook “Hira sy Filazantsara”. Henoy ny hifiradio.org 24 ora/7 andro: fampianarana, hira, … © Madanet

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *